Familiearchief

 

Het familie-archief, dat meer dan twaalf meter beslaat, bevindt zich in het Regionaal Archief Leiden en kan op verzoek worden ingezien. Van de documenten die tot en met 2008 aangeleverd zijn is een catalogus samengesteld, genaamd “Inventaris van het familiearchief van de familie van Rhijn, inclusief het archief van molen "de Valk" (1686) 1790 - 2008”, Regionaal Archief Leiden 2009 door M.A.J. Wansbeek-Zijbrands.

In juli 2001 werd in de vitrine van Regionaal Archief Leiden een kleine expositie van de nieuw binnengekomen stukken gehouden. Hieronder bevinden zich ook enkele documenten en boeken uit het archief van M. van Rhijn (Xo). Deze maken ook deel uit van het familiearchief.

 

 

Inventaris van het archief van de familie van Rhijn Inclusief molen “de Valk” (1686)1790–2008

Regionaal Archief Leiden,  2009  M.A.J. Wansbeek-Zijbrands

 


1. Geschiedenis van het familiearchief Van Rhijn, inclusief het archief van molen “de Valk”te Leiden (1686) 1790-2008

 

1.1 Inleiding

Van verschillende familieleden Van Rhijn zijn in de afgelopen jaren archieven en/of archivalia ontvangen. De eerste overdracht van archiefbescheiden betreffende de familie Van Rhijn, inclusief het archief van de molen “de Valk”, vond plaats in 1964, waarvoor in 1960 door Willem van Rhijn al de juridische overdrachtsvorm in een brief was vastgelegd. De heer C. Schultz heeft in 1984 het archief geïnventariseerd in het kader van zijn stage bij het Gemeentearchief Leiden, sinds 2005 het Regionaal Archief Leiden (RAL), als student van de Rijks Archiefschool. Deze inventaris is in 1995, mede vanwege de invoer van inventarissen in geautomatiseerde bestanden, herzien door de heer P. de Baar  medewerker van de RAL. De stukken in dit gedeelte dateren van (1686) 1801-1964 en had een omvang van ongeveer zeven strekkende meter. In 2006 zijn veel stukken uit het familiearchief Van Rhijn inclusief het archief van molen “de Valk” herverpakt om betere bewaarcondities te garanderen en in het depot opnieuw gerangschikt. In juli 2007 is de inventaris opnieuw bekeken en de conclusie was dat de beschrijvingen  op bepaalde plaatsen moesten worden aangepast  Door de vele aanvullingen op dit archief  werd het noodzakelijk de bestaande inventaris aan  te passen.(zie onder 3.1).

 

1.2 Historisch overzicht van de familie Van Rhijn en de geschiedenis van molen “de Valk” te Leiden.

 

1.2.1 De familie Van Rhijn

De stamvader van de Zuid-Hollandse molenaarsfamilie Van Rhijn, waarvan in deze inventaris de archieven beschreven worden, is Arent Michielsz. geboren ca. 1540 wonende te Katwijk aan de Rijn.  Hij was van beroep schipper (1581-1582) later houtzager te Leiden. Arent Michielsz. overleed vóór 11 januari 1589. Hij trouwde voor de eerste maal ca.1570  met Commertgen Cornelisdr. geboren ca. 1540, overleden ca.1580. Hij trouwde voor de tweede maal met Aeffgen (Aechtge) Jacobsdr. (de Haes)  te Leiden op  28 januari 1582,  geboren ca.1550, overleden op 16 september 1601 te Leiden. Aeffgen Jacobsdr. hertrouwde te Leiden op 7 december 1593 met Cornelis Jacobsz. (van Leeuwen).

Zijn zoon was Michiel Arentsz. die omstreeks 1570 geboren werd te Katwijk aan de Rijn. Hij was van beroep mandenmaker. Hij trouwde met Teuntge Jansdr. en  overleed ca.1646.[1]

De zoon van Michiel Arentz  was Arent Michielsz., geboren omstreeks 1610 in Leiderdorp die zich   “Van Rijn”, noemde, vermoedelijk naar de plaats van herkomst van de familie. Hij vestigde zich  te Overschie alwaar hij kerkmeester was. Hij overleed in 1659.

Een kleinzoon van Arent Michielsz. van Rhijn, Arnoldus, geboren in 1686 te Overschie, en gerechtsbode, secretaris, notaris en procureur aldaar, schreef zijn naam als eerste “Van Rhijn”. met

een h. De twee jongste zonen van Arnoldus van Rhijn kozen een ander beroep dan hun vader. Zij waren de eerste molenaars uit de familie Van Rhijn waarin dit beroep bijna erfelijk zou zijn.

Zoon Arnoldus (1719-1777) was molenaar op de molen “Windlust” te Wateringen en zoon Jan (1727-1860) was molenaar in Leiden.

Kinderen uit het derde huwelijk van laatstgenoemde Arnoldus van Rhijn met Cornelia Copper zijn de eerste familieleden waarvan in deze archieven archiefstukken aanwezig zijn. Zij vormen de eerste archiefvormende generatie. Dit zijn: Johanna van Rhijn (1759-1834) getrouwd met Pieter Vellekoop, en Joannes van Rhijn (1772-1860), die molenaar was op de molen “de Rembrand” en “de Zwaluw” te Hazerswoude. Zijn broer Leendert (1762-1846) was molenaar op molen “de Hoop” te Dordrecht en op de dorpskorenmolen te Waddixveen. Van laatstgenoemde zijn geen archiefstukken aanwezig.

Behalve de stukken gevormd door de eerste archiefvormende generatie bestaat het familiearchief Van Rhijn verder uit de archiefbescheiden nagelaten door twee takken binnen de familie. Te weten de oudste zoon van bovengenoemde Leendert van Rhijn, Arnoldus (1786-1868) en zijn nazaten en van de op een na oudste zoon van bovengenoemde Joannes van Rhijn, Pieter (1807-1894) en zijn nazaten. Takken waarvan de personen behalve het molenaarsberoep ook andere beroepen uitoefende. Zo bestaat de tak “Arnoldus”voornamelijk uit theologen en medici. In de andere tak “Pieter” komen zowel molenaars als wetenschapsmensen voor.

Pieter van Rhijn was molenaar op molen ”de Roos” te Delft. Van de zes zonen van Pieter was er een, Cornelis Hendrikus (1849-1913), hoogleraar in de theologie te Groningen. Twee andere zonen werden molenaar. Klaas (1851-1926) nam de molen van zijn vader over, terwijl de oudste zoon, Joannes (1827-1878), molenaar werd op molen “de Gerechtheid” te Katwijk aan de Rijn.

Een zoon van deze Joannes, Pieter (1848-1880), werd molenaar op molen “de Valk” te Leiden.

We zijn hier aangekomen bij de familie Van Rhijn die op molen “de Valk” heeft gewoond en gewerkt en waarvan de meeste archiefstukken afkomstig zijn.

Pieter van Rhijn ging in 1868 naar Leiden om daar molenaar te worden op molen “de Valk”. In 1869 kocht hij molen “de Valk”. In hetzelfde jaar trouwde hij met Jacobina Aleijda Schippers. Zij kregen vijf kinderen: Clasina, Bartha Johanna, Joannes, Willem en Elisabeth Mariane, die allen nog minderjarig waren toen hun vader Pieter van Rhijn in 1880 overleed. Zijn vrouw Jacobina Aleijda  Schippers zette het molenbedrijf voort, aanvankelijk met behulp van enkele knechten. Later nam haar zoon Willem het bedrijf over. De weduwe P. van Rhijn, zoals zij zich noemde, overleed in 1932.

Joannes, die decoratieschilder was, overleed reeds in 1910 na verzwakt te zijn teruggekeerd uit Zuid-Afrika, waar hij ondermeer had deelgenomen aan de Boerenoorlogen.[2]

Elisabeth Mariane, de jongste van de vijf kinderen, was de enige die in het huwelijk trad. In 1928 trouwde zij met Jacques de Haas, in 1933 met Maarten Dekker. Elisabeth Marianne kreeg geen kinderen en overleed in 1938.

Willem en zijn zuster Bartha Johanna hebben hun gehele leven op molen “de Valk” gewoond, hun zuster Clasina praktisch haar gehele leven. Willem was de laatste molenaar uit de familie Van Rhijn. Hij overleed in 1964. Naast zijn molenaarstaak hield Willem van Rhijn er allerlei liefhebberijen op na. Hij verrichte veel genealogisch onderzoek naar zijn eigen familie, aanverwante en andere families. Hij interesseerde zich voor familiegeschiedenissen, de geschiedenis van molen “de Valk” en andere molens en geschiedenis en cultuur in het algemeen. Tevens bekommerde hij zich om het familiearchief. De stukken die de neerslag vormen van deze activiteiten vormen een groot gedeelte van het familiearchief Van Rhijn tot 1964. Overigens hebben enkele andere familieleden, te weten Willem Pieter van Rhijn (1866-1941), Cornelis Hendrikus van Rhijn (1849-1913) en diens zoon Maarten van Rhijn (1888-1966), zich ook bezig gehouden met de genealogie en de geschiedenis van de familie.      

 Over de twee aanverwante families Schippers en Van Rossem het volgende: De familie Schippers is direct verwant aan de familie Van Rhijn. Jacobina Aleijda Schippers was, zoals eerder vermeld is, getrouwd met Pieter van Rhijn. De familie Van Rossem is in vrouwelijke lijn  verwant aan de familie Van Rhijn en direct aan de familie Schippers. Willem Schippers (1820-1905), de vader van  Jacobina Aleijda  was getrouwd met Bartha Johanna van Rossem (1821-1879). Haar broer Willem (de Lorme) Van Rossem (1833-1904) was getrouwd met Jannetje Schippers (1826-1904), een zuster van Willem. Deze Willem de Lorme van Rossem verkreeg in 1868 toestemming om de naam van moederszijde, De Lorme, voor de zijne te plaatsen en zich dus De Lorme van Rossem te noemen.

De verwantschap tussen de overige aanverwante families en de familie Van Rhijn wordt uitgelegd op de desbetreffende plaatsen in nota benes in het inventarisgedeelte.[3]

 

1.2.2 Molen “De Valk” te Leiden

De hier beschreven geschiedenis van molen “de Valk” is voornamelijk gericht op de periode dat de familie Van Rhijn er heeft gewoond en gewerkt, van 1868 tot 1964.[4]

Van de vele molens die op de wallen van Leiden stonden is “de Valk” de enige overgebleven walmolen. De huidige molen “de Valk”, gebouwd op het zogenaamde Valkenbolwerk, heeft reeds twee voorgangers gehad. De eerste molen die daar stond was vermoedelijk een in 1612 gebouwde houten standaardmolen, die in 1667 plaats maakte voor een achtkante houten baliemolen. Omstreeks 1650 kreeg de molen zijn naam “de Valck”, naar het bovengenoemde bolwerk. In 1743 werd de molen uit 1667 afgebroken en een stenen, zeven verdiepingen tellende stellingmolen gebouwd in opdracht van de toenmalige eigenaren, Adrianus Van Deventer en Maarten van Rooyen (getuige de gevelsteen van de molen).

Zoals gezegd is in het historisch overzicht van de familie Van Rhijn kwam Pieter van Rhijn in 1868 op de molen als molenaar. Op 15 mei 1869 kocht hij de molen van Michiel van Leeuwen.[5] De gemeente Leiden was al eeuwenlang eigenaar van de grond waarop de molen en bijgebouwen stonden en bleef dit in 1869 ook. Bij akte van gronduitgifte,[6] ingebruikgeving van grond, verkreeg Pieter van Rhijn het recht op gebruik van de grond tegen betaling van een jaarlijkse recognitie. In deze akte was onder andere de clausule opgenomen dat ingeval de gebruiker kwam te overlijden, het recht op het gebruik van de grond eindigde en de eventuele erfgenamen de vergunning opnieuw moesten aanvragen. Toen Pieter van Rhijn in 1880 overleed, is dit dan ook gedaan door de weduwe van Pieter van Rhijn. Bij akte van overboeking is in 1882 de vergunning tot gebruik van de grond wederom verleend, weer met bovengenoemde clausule.[7]

In 1932 overleed de weduwe van Pieter van Rhijn. De gemeente Leiden wees de erven van Rhijn (Clasina, Bartha Johanna, Willem en Elisabeth Johanna Marianne) erop dat de vergunning was afgelopen, waarop de familie Van Rhijn deze weer aanvroeg. De gemeente weigerde die echter af te geven en stelde dat zij de eigenaar van de molen en de opstal was geworden nu de gebruikster was overleden. Er volgde een proces dat 10 jaar zou gaan duren.[8] Behalve het feit dat de vergunning in 1932 niet was overgeboekt op de volgende gebruiker/erfgenaam, beriep de gemeente zich op een aantal andere clausules in de akte van 1882. Onder andere dat de akte was verleend tot wederopzeggens toe, dus dat de gemeente te allen tijde het recht had de vergunning op te zeggen. Zij wilde de vrije beschikking over de molen, omdat deze in slechte staat verkeerde en er plannen bestonden tot restauratie. Bovendien wilde zij de molen, waar toen alleen nog elektrisch werd gemalen, weer als wilmaalbedrijf zien functioneren en wel onder andere leiding dan die van Willem van Rhijn. De gemeente Leiden slaagde er niet in een regeling te treffen met de erven Van Rhijn. In 1938 werd de familie dan ook gesommeerd de molen en de behuizingen te verlaten en te ontruimen. Dit weigerde zij, zodat in het zelfde jaar de gemeente Leiden een rechtsvordering instelde tegen de erven Van Rhijn. Het proces, dat gevoerd werd voor de arrondissementsrechtbank te Den Haag, werd gewonnen door de gemeente Leiden. Bij vonnis (na een tussenvonnis in 1941) d.d. 7 mei 1942 werd onder andere bepaald, dat de gemeente Leiden eigenaar was van de molen en opstal, dit wel tegen betaling van een vergoeding van ƒ 10.580,-- en dat de familie Van Rhijn (Willem en Bartha Johanna die toen op de molen woonden) onmiddellijk de molen en opstal moesten verlaten en ontruimen. De familie Van Rhijn ging tegen dit vonnis in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Haag. Na overleg tussen beide partijen werd het geding besloten door middel van een dading. Deze dading, d.d. 9 maart 1943, hield o.a. in dat Willem en Bartha Johanna gedurende hun leven op de molen mochten blijven wonen. Zij kregen tevens een uitkering om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Willem van Rhijn mocht tot wederopzeggings toe met de elektrische malerij blijven malen. Tussen hem en de gemeente Leiden kwam een huurcontract tot stand (met betrekking tot het gaande werk van de molen). In 1943 werd een begin gemaakt met de restauratie van de molen die in 1949 werd voltooid.

 

Na de dood van Pieter van Rhijn zette de weduwe van Pieter van Rhijn (onder de naam Wed. P.van Rhijn) het molenbedrijf voort met de hulp van een aantal knechten. Het financiële beheer was in handen van Klaas van Rhijn, die zelf molenaar was op molen “de Roos” te Delft. Later ontstond een geschil over de door hem gevoerde boekhouding.[9]

In 1897 kwam Willem van Rhijn in het bedrijf om het vak van molenaar te leren. Vanaf 1898 voerde hij de boekhouding. In 1911 nam hij de leiding van het bedrijf over van zijn moeder en werd hij molenaar op molen “de Valk”. In 1921 werd in het bijgebouw een elektrische malerij geïnstalleerd.[10] Door het breken van de zogenaamde lange spruitbalk in 1925 kon de molen niet meer op de wind worden gezet, zodat na die tijd er alleen nog elektrisch werd gemalen.

Nadat de Wed. P. van Rhijn in 1932 was overleden, had het bedrijf vier gezamenlijke eigenaren (mede-eigenaren), te weten: Clasina, Bartha Johanna, Willem en Elisabeth Marianne Dekker-van Rhijn (die te Overschie woonde). Met ingang van 1 januari 1936 werd de rechtsvorm van dit bedrijf “vennootschap onder firma”, met bovengenoemde personen als vennoten. Elisabeth Mariane viel door overlijden in 1938 als vennote uit.

De officiële handelsnaam waaronder het bedrijf stond ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leiden was “Firma de Wed. P. van Rhijn, molen “de Valk”, windkorenmolen en graanhandel”. Het adres luidde: 1e Binnenvestgracht no. 1. (tot 1935 no. 14).[11]

In de beide Wereldoorlogen werd er gemalen in opdracht van de regering. Over de belevenissen op molen “de Valk” tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Willem van Rhijn een artikel geschreven.

In de loop der tijden heeft de molen verscheidene restauratie ondergaan: In 1882, van 1943-1949 en later na het overlijden van Willem van Rhijn, van 1964-1966.

De vennootschap onder firma werd met ingang van 13 april 1953 ontbonden door uittreding van de vennoten Clasina en Bartha Johanna van Rhijn.

De overgebleven vennoot Willem van Rhijn zette het bedrijf voort als eenmanszaak onder dezelfde handelsnaam. Met ingang van 1 januari 1953 is deze eenmanszaak eveneens opgeheven, dit op verzoek van de gemeente Leiden. Als gevolg van de grote concurentie van de meelfabrieken had het geen zin om het bedrijf voort te zetten.[12]

 

Molen “de Valk”is altijd een bezienswaardigheid geweest. Toen de molen nog in bedrijf was, bezochten al veel mensen haar, waaronder veel buitenlandse toeristen, getuige het in het archief aanwezige gastenboek.[13] Naast de functie van malerij en graanhandel had de molen dus een soort museale functie. Rond 1960 besloot de gemeente Leiden om van molen “de Valk” een molenmuseum te maken. Hierbij verleende Willem van Rhijn alle medewerking. Ten behoeve van het museum kocht de gemeente Leiden de inboedel van de molen van Willem van Rhijn. Daarbij schonk hij het familiearchief aan de gemeente Leiden. Dit werd in 1964 overgebracht naar het Gemeentearchief (thans Regionaal Archief Leiden, RAL) van Leiden.

Na de voltooiing van de restauratie van de molen en de inrichting van het molenmuseum volgde de officiële opening in 1966. Het museum is een dependance van het Stedelijk Museum “de Lakenhal”.[14]


2 Verantwoording van de eerste inventarisatie tot 1964

2.1 Inleiding

Het eerste gedeelte van de verantwoording van de inventarisatie is van de eerste inventarisator, de heer C. Schultz, het tweede gedeelte van de verantwoording van de inventarisatie is van mevrouw drs. M. Wansbeek-Zijbrands (zie onder 3 Verantwoording van de tweede inventarisatie).

 

Alvorens hier de geschiedenis, de vorming en het beheer van het archief en het indelingsschema voor de inventaris wordt behandeld, moet eerst het begrip “familiearchief”, zoals dat in deze inventaris wordt gebruikt, verduidelijkt worden.

Wanneer in de inventaris over familiearchief of kortweg archief wordt gesproken bedoeld men het archief in zijn totaliteit, zoals dit in 1964 naar het Gemeentearchief (RAL) werd overgebracht. Dat wil zeggen dat alle stukken van particuliere aard betreffende de familie Van Rhijn en aanverwante families, de stukken betreffende de malerij en graanhandel de molen “de Valk” (het molenarchief) en het documentatiegedeelte.

Het molenarchief is een onderdeel van het familiearchief. Gedurende bijna een eeuw is de molen en het daarin gevestigde bedrijf in bezit geweest van leden van de familie Van Rhijn. In het molenaarsarchief zijn geen stukken van voor die tijd aanwezig, alleen archivalia gevormd door de familie Van Rhijn. De titel van het archief is : “Het familiearchief Van Rhijn, inclusief het archief van molen “de Valk”. Om te voorkomen dat het niet duidelijk is dat hier het archief is beschreven, is er apart melding van gemaakt in de titel.

De documentatie dat, zoals gezegd, ook een onderdeel van het familiearchief is, bevat naast stukken waarvan het verband met dit archief niet is gebleken, stukken die door de amateur-archiefvormer, die Willem van Rhijn uiteindelijk was, als “archief” werden beschouwd, maar die dit in de archivistische zin des woords niet zijn. Het gaat hier meer om collectievorming ter ondersteuning van voornamelijk zijn hobby’s en interesses. Het zal duidelijk zijn dat de grens tussen archiefstukken en verzameld materiaal niet altijd even gemakkelijk te bepalen is. Om aan te geven dat zich in het aanhangsel geen archiefstukken bevinden van de familie Van Rhijn of van het molenbedrijf, is deze rubriek niet derde afdeling genoemd. Bij de tweede inventarisatie is deze rubriek opnieuw bekeken en zijn de stukken van molen “de Valk” en andere molens geplaatst bij Willem van Rhijn onder de rubriek Molens.  

 

2.2 Het archief

Al van jongs af aan had Willem van Rhijn grote belangstelling voor de geschiedenis van zijn familie en van molen “de Valk”. Dit blijkt uit de vele aantekeningen van genealogische en historische aard die zich in het archief bevinden. Door deze interesse trokken de papieren van zijn familie eveneens grote aandacht.

Van een familiearchief is in de zin van een archief dat van generatie op generatie was overgeleverd kon men toen eigenlijk nog niet spreken.

Willem van Rhijn heeft in de loop der tijd getracht zoveel mogelijk archiefbescheiden van zoveel mogelijk familieleden bijeen te brengen. Door bijvoorbeeld familieleden te polsen of zij nog papieren in bezit hadden, die in het familiearchief opgenomen konden worden. Hij heeft dus een poging gedaan het archief van zijn familie te reconstrueren. Van veel familieleden zijn er daarom slechts enkele, van andere veel meer archiefbescheiden aanwezig. De archivalia van de tak van de familie Van Rhijn die op molen “de Valk”heeft gewoond en gewerkt, vormen de meerderheid. Willem van Rhijn zelf was de laatste die stukken aan het archief heeft toegevoegd. Ook van de aanverwante families Schippers en Van Rossum (De Lorme van Rossem) zijn relatief veel bescheiden aanwezig. Deze stukken zijn via Jacobina Aleijda Schippers in het archief terecht gekomen.

De aanwezigheid van een gedeelte van de archivalia is dus te verklaren door de reconstructiepoging van Willem van Rhijn; andere bescheiden zijn wel in het archief gekomen door overlevering van generatie op generatie.

 

Willem van Rhijn heeft in een “catalogus”[15] de archiefstukken min of meer beschreven. Ook heeft hij in 1958 een lijst[16] opgesteld van de stukken die hij aan de gemeente zou schenken. Op een aantal stukken in het archief zitten etiketten met nummers die corresponderen met de nummers op de lijst. Niet alle stukken echter, die thans in het archief zitten, zijn te vinden op de lijst of in de “catalogus”.

Willem van Rhijn interesseerde zich voornamelijk voor de familiearchivalia; het molenarchief had minder zijn aandacht. Tezamen met de andere archivalia is dit als onderdeel van het familiearchief, zoals gezegd, in 1960 door Willem van Rhijn aan de gemeente Leiden geschonken en in 1964 overgebracht naar het Regionaal Archief Leiden. Na de overbrenging is er een inventarisatiepoging gedaan, hetgeen blijkt uit het feit dat alle archiefstukken van genummerde stroken waren voorzien en het aantreffen van een aantal fiches met beschrijvingen. Verder dan nummeren en (gedeeltelijk) beschrijven is men echter niet gekomen. De omvang van het archief, zoals dat in het depot stond, bedroeg ongeveer zeven meter. In 1964 was de datering van het familiearchief Van Rhijn (1686) 1801-1964. Het oudste aanwezige originele stuk is gedateerd 1686. Dit jaartal is tussen haakjes gezet voor het beginjaar van dit archief, bij de tweede inventarisatie lopen de archiefstukken door tot 2008 .

Inhoudelijk gezien zijn er oudere stukken aanwezig, echter in afschrift en niet in origineel, zodat deze niet bepalend waren voor de datering. De stukken betreffende het molenbedrijf bestrijken de periode 1867-1963.

 

2.3 Inventarisatie

Het archief is onderverdeeld in twee afdelingen en een aanhangsel (documentatie).

 

2.3.1 De eerste afdeling

In de eerste afdeling bevinden zich stukken van particuliere aard betreffende de familie Van Rhijn en aanverwante families. Begonnen wordt met de rubriek “de familie Van Rhijn en aanverwante families tezamen”. Met tezamen wordt aangeduid dat het hier om stukken gaat die zowel betrekking hebben op de familie Van Rhijn als op de aanverwante families, in dit geval stukken houdende familieberichten. Deze stukken zijn bij elkaar aangetroffen. Daar het zinvol was ze uit elkaar te halen, zijn ze bij elkaar beschreven in een aparte rubriek.

De tweede rubriek binnen de eerste afdeling bevat stukken van de familie Van Rhijn. Stukken die van verschillende familieleden tezamen zijn, zijn onder de kop “meerdere leden tezamen” bijeengebracht. Het betreft hier bijvoorbeeld aantekeningen over geboorte, huwelijken en overlijden door meerdere leden van de familie bijeengehouden en brieven ingekomen bij meerdere familieleden. Het gaat in dit geval alleen om de familie Van Rhijn op molen “de Valk’ te Leiden. Na 1932 zijn dat alleen nog Willem en zijn beide oudste zusters. In de subrubriek “de afzonderlijke leden” zijn de personen per generatie gerangschikt en daarbinnen weer per gezinseenheid, waarvan de volgorde werd bepaald door het geboortejaar van het oudste gezinslid. In de inhoudsopgave (tevens schema) zijn de verschillende gezinseenheden van elkaar onderscheiden door middel van een witruimte. De genealogische tabellen geven nadere uitleg over de verbanden binnen de familie.[17]

De stukken van de afzonderlijke personen zijn waar mogelijk en nodig verdeeld in “persoonlijk’ en “zakelijk”. Onder zakelijk bevinden zich voornamelijk stukken van financiële aard. Bij Willem van Rhijn is de rubriek “persoonlijk” verder uitgesplitst in “privé- en familieleven” en “activiteiten voortvloeiend uit hobby’s”.

Bij de tweede inventarisatie zijn er stukken van de Stichting Het Geslacht van Rhijn (opgericht in 1990) vooraan in de inventaris geplaatst op het hoogste niveau. 

Zoals eerder in deze inleiding vermeld had Willem van Rhijn allerlei hobby’s. Het grote aantal stukken, zoals aantekeningen, brieven en dergelijke hieromtrent, maakte het noodzakelijk hiervoor een aparte rubriek te maken, die op haar beurt weer verder uitgesplitst werd.

Hier zijn ook de familiegenealogieën en geschiedbeschrijvingen opgenomen in de subrubriek “genealogie, heraldiek en familiegeschiedenis”, om reden dat Willem van Rhijn de stukken daaromtrent heeft opgemaakt of ontvangen.

Van enkele personen is slechts een archiefstuk aanwezig. Het gaat hier dan meestal om een proefschrift of een boekje met versjes van eigen hand. Zoals gezegd heeft Willem van Rhijn een poging gedaan om het archief van zijn familie te reconstrueren. Om deze reden zijn deze personen, waarbij we eigenlijk niet van eigen archiefvorming kunnen spreken, toch opgenomen bij de afzonderlijke leden. Genoemde stukken kunnen we zien als de neerslag van hun activiteiten en ze kunnen dus tot het persoonlijk archief van de persoon in kwestie worden gerekend. De namen van de echtgenoten(es) zijn alleen in de koppen boven de rubrieken van de afzonderlijke personen vermeld wanneer de stukken daar aanleiding toe gaven, dat wil zeggen wanneer die stukken betrekking hebben op of alleen de echtgenoot of echtgenote of op de man en vrouw samen. Dit criterium werd ook gehanteerd bij het wel of niet vermelden van echtgenoot of echtgenote in de genealogische tabellen. Enkele voorbeelden in dit verband: eerste generatie, nummer 1: Johanna van Rhijn en Pieter Vellekoop: hier zijn vijf brieven die bij Pieter Vellekoop zijn ingekomen beschreven; derde generatie, nummer 5: Adriaan van Rhijn en Kunegonda Meerburg: een extract uit het huwelijksregister; Vierde generatie, nummer 4 Pieter van Rhijn en Jacobina Aleijda Schippers; de meeste stukken betreffen hier Jacobina Aleijda Schippers, daar Pieter van Rhijn al in 1880 overleed; Derde generatie nummer 2, Hendrik Bernardus van Rhijn en Sophia Gijsbertha de Graaf: een brief van hun zoon bij beiden ingekomen. Bij de tweede inventarisatie zijn de namen van de echtgenote of echtgenoot vermeld ook als er geen stukken van waren.

De stukken van de aanverwante families zijn beschreven in rubriek 1.2.3 van de eerste afdeling. Deze rubriek is op dezelfde wijze als bij de familie Van Rhijn verdeeld in meerdere families tezamen en in de afzonderlijke aanverwante families (Schippers, De Lorme, Van Rossum en in de overige aanverwante families.

De volgorde van de aanverwante families Schippers en Van Rossem is door de graad van verwantschap bepaald. In de rubriek “overige aanverwante families” zijn de verwante families opgenomen waarvan een enkel stuk aanwezig is. Deze stukken zijn binnen deze rubriek chronologisch geordend.

De verwantschap met de familie Van Rhijn wordt in een nota bene bij de beschrijving aangegeven.

 

 2.3.2 De tweede afdeling

 De tweede afdeling van het archief bevat de stukken betreffende de malerij en graanhandel molen “de Valk”, het molenarchief. In deze afdeling is een cesuur aangebracht. De eerste periode loopt van 1867 tot 1880, de tweede van 1881 tot 1963.

In 1880 overleed Pieter van Rhijn. Zijn vrouw zette het molenbedrijf voort met behulp van enkele knechten. Willem van Rhijn kwam in 1897 in het bedrijf om het vak van molenaar te leren. In 1898 ging Willem van Rhijn ook de boekhouding doen (zie ook bladzijde  v en vi van de inleiding)

In 1911  nam hij de leiding van zijn moeder over onder de zelfde naam; “firma de Weduwe P. van Rhijn, molen “de Valk”. windkorenmolen en graanhandel”. Omdat het bedrijf onder de zelfde naam doorgaat ien ook de boekhouding doorgaat s er geen verdere splitsing aangebracht. 

Zoals gezegd overleed Pieter van Rhijn In 1880; de aanwezige boekhouding in het archief vangt aan in 1881. Het aantal stukken uit de eerste periode is gering zodat verdere onderverdeling niet nodig was. Bij de tweede periode was dit wel nodig. De verdeling is hier als volgt:

1. Algemeen; 2. Bezittingen, onderverdeeld in “molen en opstal” en “effecten”; 3. Financiën;

4. Verwerving van grondstoffen en verkoop van producten; 5. Museumfunctie; 6. Overige zaken.

In de rubriek ”financiën” bevinden zich stukken betreffende de boekhouding en een aantal rekeningen en kwitanties, geordend per leveranciers aangetroffen. De boekhouding van molen “de Valk” is vrij uitgebreid voor een bedrijf van een niet al te grote omvang. Er zijn memorialen, journalen, grootboeken en proef-, saldibalansen en winst- en verliesrekeningen. De memorialen en journalen lopen tot en met 1911.

De rubriek “museumfunctie” is in deze afdeling opgenomen, omdat deze functie gezien kan worden als een van de taken van molen “de Valk” tijdens het in bedrijf zijn, en als enige taak na het beëindigen van het molenbedrijf. Tevens kan men de overgang naar het molenmuseum zien als de afwikkeling van een bedrijf. De stukken hieromtrent ontvangen of opgenomen, zijn in deze rubriek geplaatst.

 

De rubriek documentatie bevat zowel gedrukte als beelddocumentatie, onderverdeeld naar de verschillende onderwerpen. In deze rubriek zitten veel foto’s en artikelen betreffende de familie Van Rhijn, aanverwante families en van verschillende molens.

in rubriek 3.3 worden een aantal voorwerpen besproken van persoonlijke aard; haarlokjes, lakafdrukken en clichés.

Andere voorwerpen die in het archief zijn aangetroffen, te weten stempels en medailles, zijn overgedragen aan het Stedelijk Museum “de Lakenhal”’ in Leiden om aan de collectie in het molen-

museum te worden toegevoegd. De stukken in de rubriek documentatie, behalve in rubriek 1. kan men zien als ondersteunend materiaal bij het archief. Ondersteunend in de zin van: de stukken vertellen iets over, geven een beeld van de archiefvormende personen of staan in direct verband met hun activiteiten, waarbij het vooral om de activiteiten van Willem van Rhijn gaat. De afdeling documentatie bestaat voor een groot gedeelte uit de door hem aangelegde verzameling.

 


3 Verantwoording van de (tweede) inventarisatie

 

3.1 Inleiding 

In 1998 is een aanvulling op het archief geschonken door A.C.F. van Rhijn te Wassenaar. Het betreft voornamelijk knipsels van originele familieadvertenties, daterend van 1893-1997. In 2001 is een schenking met een omvang van 1.45 m ontvangen van C.H. van Rhijn in Utrecht. De inhoud bestaat uit foto’s, kranten- en tijdschriftenartikelen, redevoeringen, preekbeurten, publicaties, correspondentie, documentatie en andere archivalia, waaronder drie plakboeken (groot formaat) met knipsels. De stukken dateren van 1873-1958 en betreffende grotendeels de hoogleraren theologie M. van Rhijn en C.H. van Rhijn. In hetzelfde jaar ontving het RAL een aanvulling van C.H. van Rhijn van 2 cm. daterend van 1925, 1932 en 1937 betreffende M. van Rhijn. In 2004 werd een schenking gedaan door A.C.F. van Rhijn te Wassenaar. De stukken dateren van 18e eeuw tot 1960, en heeft een omvang van 1,12 m. en betreffen vooral Willem en Willem Pieter van Rhijn. Ook is een blikken dokterskist overgedragen. In september 2006 werd nog 0,30 m. archiefbescheiden overgedragen betreffende mevrouw A.J. van Rhijn. In 2007 ontving de RAL een aanvulling van A.C.F. van Rhijn van 0,42 m. Deze stukken betreffen de oprichting van de Stichting Het geslacht Van Rhijn, dr. Arnoldus van Rhijn en Jannetje Kruijt, ir. Arnoldus van Rhijn, mevrouw G.B.C. van Rhijn, ir. A.E.A. van Rhijn,

dr. M.A. van Rhijn, dr. Hermanus Johannes van Rhijn en aanverwante familieleden. Ten slotte kreeg het RAL in november 2008 nog een aanvulling van A.C..F.  van Rhijn uit Wassenaar bestaande uit

verklaringen van het Nederlandschap ten behoeve van ir. Arnoldus van Rhijn, een menukaart ter gelegenheid van het huwelijk van Arnoldus van Rhijn en Elisabeth Kadesh, stukken van de familie Joannes van Rhijn, aantekeningen van de familie Van Rhijn en de familie De Graaf, stukken van de onthulling van de plaquette van dr. W.P. van Rhijn, en krantenknipsels betreffende het afscheid van L.J. van Rhijn als conciërge van het Christelijk Lyceum in Utrecht.

 

Bij de aanvullingen van het familiearchief Van Rhijn werden veel archiefstukken overgedragen van familieleden Van Rhijn waar bij in de eerste inventarisatie geen stukken van waren. De inventarisator heeft waar nodig een nieuwe ordening aangebracht. Dat wil zeggen dat van familieleden waar nog geen rubriek van was een nieuwe rubriek gemaakt werd op de daarvoor bestemde plaats binnen het rubriekenbestand. De eerste inventarisatie van dit archief eindigde bij de 5de generatie (Elisabeth Mariane van Rhijn (1879-1938). Bij de aanvullingen werden nog veel stukken overgedragen van Adriana Josephina van Rhijn (1884-1976) en Elisabetha Hermina van Rhijn (1886-1984) beide van de 5de generatie. Van de 6e generatie Van Rhijn werden er stukken overgedragen van Willem Johannes van Rhijn (1903-1979), Arnold Eduard Adolf van Rhijn (1915-1991), Cornelis Hendrikus van Rhijn (1918- ..). Van de 7de generatie werden er stukken overgedragen van Maarten van Rhijn (1924-12000) en Marie Alexander van Rhijn (1930-2002). Van de 8ste generatie werden er stukken overgedragen van Arnold Carel van Rhijn (1951- ..). Daarnaast zijn er bij de aanvullingen stukken overgedragen van Arnoldus van Rhijn (1786-1868) en zijn vrouw Adriana Johanna Pelkman (1791-1868). Deze stukken zijn geplaatst in de al bestaande rubriek. 

Van Huibert Willem van Rhijn (1813-1895) waren geen stukken overgedragen tijdens de eerste inventarisatie. Hiervoor moest dus een nieuwe rubriek gemaakt worden.

Ook van Willem Pieter van Rhijn (1819-1900) en zijn vrouw Cornelia Hillegonda Schoenmakers (1829-1896) werden geen stukken overgedragen na de eerste inventarisatie en ook hier werd een nieuwe rubriek gemaakt en geplaatst binnen de al bestaande rubriek. Dit geld ook voor Cornelis Hendrikus van Rhijn (1849-1913). Van Maarten van Rhijn (1888-1966) en zijn vrouw Louise Wilhelmina Wolterbeek (1892-1971) zijn heel veel stukken later overgedragen en in de al bestaande rubriek geplaatst.

 

Bij de tweede inventarisatie is ook gekeken naar de brieven. Veel brieven waren per  stuk beschreven. Dit  kwam de structuur  niet ten goede. De brieven zijn dan ook per persoon zo veel mogelijk bij elkaar gevoegd. Als de brieven over één onderwerp gingen, zoals bij Maarten van Rhijn  (1888-1966) inventarisnummer 295 “Ingekomen brieven bij Maarten van Rhijn betreffende zijn boek Studiën over Luthers rechtvaarduigheisleer”,  is het onderwerp vermeld.

Ook de beschrijvingen zijn hier en daar verbeterd  waardoor  er  meer eenheid  in de beschrijvingen is gekomen.

       

Bij de aanvullingen werden geen stukken overgedragen van de aanverwante families. Ook zijn er geen stukken overgedragen van molen “de Valk”. 

Bij de tweede inventarisatie is gekeken naar de stukken onder de rubriek “aanhangsel”.

Hier zaten veel stukken bij betreffende molen “de Valk” en andere molens,  verzameld door Willem van Rhijn. Bij de tweede inventarisatie is deze afdeling uit elkaar gehaald en de stukken betreffende de molens zijn bij Willem van Rhijn geplaatst. De naam van deze rubriek is veranderd in documentatie.

 

Nalatenschap Helbers-Molt

In 2005 kreeg het Regionaal Archief Leiden een schenking van de Stichting Vrienden der Geldersche

Kasteelen. De Stichting had de nalatenschap van de heer G.C. Helbers gekregen. De heer Helbers was onder andere directeur van het Stedelijk Museum Gouda en het Drents Museum. Tot zijn nalatenschap behoorde ook zijn persoonlijk archief. Bij de selectie van dit archief (door de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen) werden enkele stukken aangetroffen die betrekking hadden op molen “de Valk”

Deze stukken werden in het familiearchief Van Rhijn inclusief molen “de Valk” toegevoegd[18].

 

3.2   Het archief

3.2.1 Overbrenging/openbaarheid

Het archief werd in gedeeltes overgebracht naar het Regionaal Archief Leiden. De eerste overdracht vond plaats in 1964. Dit gedeelte had een omvang van circa 7 strekkende meter. Tussen 1998 en 2008 zijn er verschillende schenkingen gedaan. In totaal heeft het archief een omvang van ca. 12 strekkende meters. Bij deze aanvullingen werden veel stukken overgedragen van familieleden waar bij in de eerste inventarisatie geen stukken waren (zie onder 3.1). De archiefstukken zijn openbaar.

 

3.2.2 Materiële staat van het archief

De archiefbescheiden zijn in goede staat overgebracht.

 

3.3   Verantwoording van de inventaris

 

3.3.1 Structuur van de inventaris

Het overgebrachte archief bestond uit archiefdozen, een kist met foto’s en een aantal fotoalbums en plakboeken. De inventaris van het familiearchief Van Rhijn inclusief molen “de Valk” is onderverdeeld in twee afdelingen en een rubriek documentatie.

 

3.3.2 Handelwijze en begrippen

Bij het beschrijven van de stukken is een aantal handelingen gevolgd die een verklaring behoeven.

 

3.3.2.1     Redactioneel stadium en dateringen

De aanduiding van het ontwikkelingsstadium zijn vooraan in de hoofdbeschrijving opgenomen. Dit heeft twee redenen:

-Het ontwikkelingsstadium van een archiefstuk bepaalt de functie van het archiefstuk binnen het archief. Het archiefstuk wordt op een bepaalde plaats in de ordening opgenomen op grond van zijn functie binnen het archief. Door het ontwikkelingsstadium vooraan te plaatsen, bij de aanduiding van de redactionele vorm van het archiefstuk wordt in één oogopslag duidelijk waarom het stuk op een bepaalde plaats in het archief terecht is gekomen.

-De datering van het stuk is gebaseerd op datum waarop het stuk zelf, dus niet de inhoud, tot stand gekomen is. In geval van een kopie of afschrift is het de datum waarop het afschrift of de kopie is vervaardigd die een rol speelt bij de datering van het archiefstuk, niet de datum waarop het oorspronkelijke stuk vervaardigd is.

Het ontwikkelingsstadium is dus essentieel voor de datering. Bij een chronologische volgorde binnen een rubriek is het bepalend voor de plaats van het stuk binnen de rubriek.

Bij stukken die niet van een datum zijn voorzien is getracht door middel van een onderzoek een zo precies mogelijke datering te vinden. Deze dateringen zijn tussen vierkante haken geplaatst [ca. …].

 

3.3.2.2     Materiële vorm

Bij iedere beschrijving in een inventaris staat vermeld welke uiterlijke vorm een archiefstuk heeft. Dit is om twee redenen belangrijk. In de eerste plaats voor de onderzoeker die daardoor een indruk krijgt van de omvang van het materiaal en in de tweede plaats is het van belang voor de plaats die het stuk in het archiefdepot inneemt.

In deze inventaris zijn de volgende uiterlijke vormen vermeld:

 

-stuk : een blad (aantal bladen) papier of perkament waarop een tekst vermeld staat die een eenheid vormt.

-katern        : een aantal in elkaar gevouwen of ingenaaide of gebonden bladen of perkament.

-deel  : een aantal in boekvorm genaaide of gebonden bladen of katernen.

-omslag       : een beperkt aantal bescheiden, bijeengehouden door een daaromheen blad papier.

-pak  : een pak is een omvangrijk aantal bescheiden, bijeen gehouden door een daaromheen gevouwen blad papier.

-charter       : een blad perkament, waarop een akte is geschreven, bijeen gehouden door een daaromheen gevouwen blad.

 

3.3.3 Vernietiging

Er zijn geen stukken vernietigd.

 

 

Inventaris van het familiearchief Van Rhijn, inclusief het archief van molen 'De Valk' te Leiden, (1686) 1801-2006

 

1 Eerste afdeling: Stukken van particuliere aard betreffende de familie Van Rhijn en aanverwante families, (1686), 1801-1964.

 

1.1 Stichting Het Geslacht Van Rhijn

 

1.            Afschrift van de oprichtingsakte van de stichting "Stichting Het geslacht Van Rhijn" gevestigd te Leiden, 1990.                                                         1 stuk

 

2.            Ingekomen brief bij Th. van Rhijn van de Historische Werkgroep Zwammerdam betreffende het huis, koetshuis, stalling, tuin en erve in Zwammerdam van Arnoldus van Rhijn, 1992.                                                                                                1 stuk

 

3.            Nieuwsbrieven van "Het geslacht Van Rhijn", 1992-2003, 2008. 1 omslag

 

4.            Afschrift van de statutenwijziging van de stichting "Stichting Het Geslacht van Rhijn", 2004.                                                                                             1 katern

 

1.2 De familie Van Rhijn

 

1.2.1 Meerdere leden tezamen

N.B. Het betreft hier alleen de familie Van Rhijn op molen "De Valk" te Leiden.

 

5.            Geboortekaartjes, huwelijksaankondigingen, overlijdensberichten en familieadvertenties van de familie Van Rhijn en aanverwante families, 1838-2006.       1 omslag

 

6.            Aantekeningen door meerdere leden van de familie bijgehouden betreffende geboorte, huwelijk en overlijden, 1847-1938.                                        1 omslag

 

7.            Register met gedichten overgeschreven door de kinderen van Rhijn, E. van Rhijn en A. van Rhijn, [ca. 1850].                                                                    1 katern

 

8.            Fotoalbum bevattende foto's van leden van de familie Van Rhijn en aanverwante personen, [ca. 1850-1880].                                                                       1 deel

 

9.            Gedichten ter gelegenheid van verjaardagen en bruiloften voor de familie Van Rhijn door de familie Van Rhijn, 1862-1877.                                               1 omslag

 

10.          Brieven van Leonard Johannes van Rhijn aan zijn broers en zusters, 1868-1885.                                                                                            1 omslag

 

11.          Fotoalbum van de familie Van Rhijn en aanverwante families en kennissen, [ca. 1869-1910].                                                                                                 1 deel

 

12-13.    Albums met foto's van de familie Van Rhijn, aanverwante families en kennissenkring, [ca. 1875-1910]. <2 delen>

 

12.          1875-1910, familie Van Rhijn.                                     1 deel

13.          1875-1910, familie van Rhijn, aanverwante families en kennissenkring.                                                                                  1 deel

N.B. 1 Negatief aanwezig.

 

14.          Aardrijkskundige kaarten, getekend door Willem Pieter van Rhijn (1886-1960), 1879, 1883, en Willem van Rhijn (1877-1964), 1892, 1893. 1 omslag (grote portefeuille)

 

15.          Circulaires met kennisgevingen van geboorte, ondertrouw, huwelijk en overlijden van de familie Van Rhijn en aanverwante families, 1879-2006.           1 omslag

 

16-21.    Foto's van de familie Van Rhijn, 1880-1965. <6 omslagen>

 

16.          1880-1925, klein formaat.                                     1 omslag

17.          1880-1925, midden formaat.                                 1 omslag

18.          1900-1910, groot formaat.                                    1 omslag

19.          1906-1930, fotoalbum losbladig.                            1 omslag

20.          1910-1915, midden formaat.                                 1 omslag

21.          1925-1965.                                                          1 omslag

 

22.          Fotoalbum van de familie van Rhijn en aanverwante familie en kennissen, [ca. 1890-1910].                                                                                                 1 deel

 

23.          Ingekomen brieven bij de familie Van Rhijn van Willem Pieter van Rhijn en van Jeannette Kuijt, 1893, 1903-1905.                                                       1 omslag

 

24.          Genalogische gegevens van de familie Van Rhijn, 1893-2005.  1 omslag

 

25.          Prentbriefkaarten van de woonhuizen van Willem Pieter van Rhijn te Leiden, Willem Schippers te Katwijk aan de Rhijn, Willem Eigeman te Leiden en Cornelis Rijnsburger te Sassenheim, [ca. 1902-1908].                                                                  1 omslag

N.B. Willem Eigeman x Johanna Wilhelmina van Rhijn.
Cornelis Rijnsburger x Cornelia Wilhelmina Elisabeth Schippers.

 

26.          Kranten- en tijdschriftartikelen, waaronder met afbeeldingen, betreffende de professoren Cornelis Hendrikus van Rhijn (1849-1913), Pieter Johannes van Rhijn (1886-1960) en Maarten van Rhijn (1888-1966), 1913-1951.                         1 omslag

 

27.          Verjaardagsversjes voor grootmoeder en moeder Van Rhijn, 1918-1928. 1 omslag

 

28.          Foto met M.A. van Rhijn, met zijn dochter S.G. van Rhijn, met H.J. van Rhijn en zijn dochter E.H.J. van Rhijn en met H.B. van Rhijn, [ca. 1920].                       1 stuk

 

29.          Dia's van portretten van leden van de familie Van Rhijn, hangend in een vertrek in molen "De Valk", [ca. 1960].                                                                 2 stukken

 

30.          Aantekeningen betreffende de familie De Graaf (Sophia Gijsbertha de Graaf) en de familie Van Rhijn, 1970-1976.                                                          1 omslag

 

31.          Stukken betreffende publicatie van de genealogie van de familie Van Rhijn in de 78ste editie van het Nederlands Patriciaat 1994, 1986-1987, 1995.           1 omslag

 

1.2.2 De afzonderlijke leden

 

1.2.2.1 Eerste generatie

N.B. In 'Ned. Patriciaat': generatie VII.

 

1.2.2.1.1 Johanna van Rhijn (1759-1834) x Pieter Vellekoop (1752-1837)

 

32.          Brieven met kennisgevingen van overlijden aan Pieter Vellekoop, 1807, 1822, 1827, 1829; met hierop betrekking hebbende aantekeningen en correspondentie door Willem van Rhijn, 1932, 1960, 1961.                                                               1 omslag

 

1.2.2.1.2 Joannes van Rhijn (1772-1860) x Marijtje Reijneveld (1775-1827)

 

33.          Versjes en gebeden, opgeschreven door Joannes van Rhijn, 1837-1838. 1 deel

 

1.2.2.2 Tweede generatie

 

1.2.2.2.1 Arnoldus van Rhijn (1786-1868) x Adriana Johanna Pelkman  (1791-1868)

 

34.          Akte van bekwaamheid in de geneeskunde van Arnoldus van Rhijn afgelegd voor de Commissie van Geneeskundig onderzoek en toevoorzigt in het Departement Maasland, residerende in Den Haag, 1810 en een akte van bekwaamheid uit 1813. 1 omslag

 

35.          Ingekomen brieven bij Arnoldus van Rhijn en Adriana Johanna Pelkman, 1816-1860.                                                                                            1 omslag

 

36.          Teksten van gedichten voor de ouders van Adriana Johanna Pelkman door Adriana Johanna Pelkman geschreven, 1818.                                                    1 omslag

 

37.          Uittreksel uit het Verbaal van het verhandelde bij de heeren Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland betreffende de tarieven voor de verschillende geneeskunst-oefenaren, 1821.                                                                                             1 katern

 

38.          Akte houdende verklaring van Reinier van den Broek, als executeur van het testament van Alida van Kessel, aan zijn mede-executeur Arnoldus van Rhijn, dat hij alle goederen uit haar nalatenschap van hem heeft ontvangen, 1822.                             1 stuk

 

39.          Akte van transport van een Huis en Erve met een Koepeltje aan de Rijn staande en gelegen in de Kerkbuurt te Leyderdorp door Willem Zwaan aan Arnoldus van Rhijn voor notaris Cornelis Klaverwijden in Leiden, 1827.                                                  1 katern

 

40.          Akten van de Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij voor Gebouwen op naam van Arnoldus van Rhijn voor de herbouw  van een huis met een apotheek gevestigd in Kerkbuurt te Leiderdorp, 1830, 1840.                                                    1 omslag

 

41.          Onderhandse akte van borgstellling van Arnoldus van Rhijn voor een som van duizend gulden zijnde het beloop  van de jaarlijkse inkomsten en ontvangsten van de Hervormde Kerk te Leidendorp, 1834.                                                          1 stuk

 

42.          Aantekeningen betreffende een ziektegeschiedenis door Arnoldus van Rhijn, 1840.                                                                                             1 katern

 

43.          Aankondiging van een ledenvergadering van het Leydsche Departement der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid op 20 december 1845 voor Arnoldus van Rhijn, 1845.                                                                                       1 stuk

 

44.          Stukken betreffende de gouden bruiloft van Arnoldus van Rhijn en Adriana Johanna Pelkman, 1860-1861.                                                                         1 omslag

 

45.          Gedichtjes  voor Arnoldus van Rhijn en Adriana Johanna Pelkman van de kleinkinderen, 1862-1867.                                                                         1 omslag

 

46.          Akte van bevoegdheid tot het uitoefenen in de verloskunde voor Arnoldus van Rhijn in  1820 gezien door de Geneeskundige Inspectie voor Zuid-Holland, 1866. 1 stuk

N.B.: Met zegel.

 

47.          Foto naar een crayontekening van F. Ameron uit 1838 van Arnoldus van Rhijn en Adriana Johanna Pelkman, [ca. 1900].                                                      1 stuk

 

48.          Kopieën van geneeskundige verklaringen uit 1837 en 1840 van Arnoldus van Rhijn over de gezondheidstoestand van enkele studenten, 1930.                  2 stukken

N.B. De originelen bevinden zich in het archief van het Leids Studenten Corps.

 

1.2.2.2.2 Pieter van Rhijn (1807-1894) x 1e Johanna Wilhelmina de Raat (1809-1838) x 2e Johanna van der Sney Felix (1818-1866)

 

49.          Aantekening betreffende het verschil in opbrengst van de kerstcollecten over de jaren 1866 en 1867 van de Diaconie der Nederlands Hervormde Gemeente te Delft, [ca. 1866].                                                                                                1 stuk

N.B. Pieter van Rhijn was president-kerkvoogd te Delft.

 

50.          Artikel ter herdenking aan Pieter van Rhijn door zijn zoon Cornelis Hendrikus, 1894.                                                                                                 1 deel

 

51.          Tekst van een rede door dr. A. Drost bij de begrafenis van Pieter van Rhijn, 1894.                                                                                                1 stuk

 


1.2.2.3 Derde generatie

 

1.2.2.3.1 Leonard Johannes van Rhijn (1812-1887) x 1e Antoinette Wilhelmina Vernhout (1811-1879) 2e Anna Helena Snouck Hurgronje (1837-1917)

 

52.          Boek getiteld: "Het leven van James Cook" door C. Rogge, toegewezen voor vlijt en goed gedrag door het gemeentebestuur van Delfshaven met een certificaat aan Leonard Johannes van Rhijn als leerling van de Burgerschool, 1822.                          1 deel

N.B. Het certificaat is voorin dit boek geplakt.

 

53.          "Vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer" door Luc. Egeling, 1823; met hierin aantekeningen door Leonard Johannes van Rhijn, 1824.                 1 deel

 

54.          Diploma's van het Rotterdams Gymnasium "Amplissimi Gymnasu Rotterdamensis Curatores" voor Leonard Johannes van Rhijn, 1826-1827.                            1 stuk

 

55.          Tekst van een preek door ds. Leonard Johannes van Rhijn getiteld: "De hoop des christens", 1846.                                                                                    1 katern

 

56.          Toegangsbewijs voor een lezing door ds. Leonardus Johannes van Rhijn voor de Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen, afdeling Leiden, 1860.       1 stuk

 

57.          "Feestlied ter reunie der Leydsche Jagers" door Leonard Johannes van Rhijn, 1861.                                                                                                1 stuk

 

58.          Aantekening betreffende de bevestiging van ds. E.B. Gunning door ds. Leonard Johannes van Rhijn, 1866.                                                                              1 stuk

 

59.          Foto van Leendert Johannes van Rhijn (1812-1887), in: "Zendingsfeest 1913", een uitgave ter gelegenheid van het 50ste christelijk-nationaal zendingsfeest, 1913. 1 katern

 

1.2.2.3.2 Huibert Willem van Rhijn (1813-1895) x Maria Elisabeth Roelofsz. (1823-1896)

 

60.          Dissertatie Medico-Chirurgica In Auguralis "De Fungo Medullari in Genere" door Huibert Willem van Rhijn, 1838.                                                              1 deel

 

61.          Krantenartikelen betreffende het 50-jarig jubileum als arts in 1890 en een krantenartikel betreffende het overlijden van Dr. Huibert Willem van Rhijn in Zutphen, 1890, 1895.                                                                                            1 omslag

 

1.2.2.3.3 Hendrik Bernardus van Rhijn (1816-1901) x Sophia Gijsbertha de Graaf (1820-1886)

 

62.          Transportakte van een huis en erf in Sassenheim door G.W. van der Spruit voor Schout en Schepenen van Leiden, 1806.                                                  1 charter

N.B.: G. van der Spruit was familie van de schoonmoeder van Hendrik Bernardus van Rhijn.

 

63.          Dissertatie "Brevis Conspectus Morborum, hoc anno in clinice" van Hendrik Bernardus van Rhijn, 1840.                                                                        3 katernen

 

64.          Dissertatie ter verkrijging van de graad van doctor in de geneeskunde door Hendrik Bernardus van Rhijn, met in plaats van de werkelijke tekst "liedjes van Matthias Claudius", bestemd voor dames die geen latijn verstonden, 1840.                 1 deel

 

65.          "Tafellied" op het zilveren bruiloftsfeest van Hendrik Bernardus van Rhijn en Sophia Gijsbertha de Graaf door Leonard Johannes van Rhijn, 1868 en een kopie uit 1843 van hun huwelijksaankondiging, 1843, 1868.                                      1 omslag

 

66.          Ingekomen brief bij Hendrik Bernardus van Rhijn van de Secretaris der Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht in Zuid-Holland, 1863. 1 stuk

 

67.          Afschriften uit het geboorte- en overlijdensregister van de gemeente Katwijk van Marie Alexander van Rhijn, zoon van Hendrik Bernardus en Sophia Gijsbertha de Graaf en een kopie uit het overlijdensregister van Katwijk van Hendrik Bernardus van Rhijn, 1863, 1886, 1901.                                                                                            1 omslag

 

68.          Ingekomen brieven bij Hendrik Bernardus van Rhijn en Sophia Gijsberta de Graaf van Hermanus Johannes van Rhijn, 1882-1883.                            1 omslag

 

69.          Receptiealbum ter gelegenheid van het 40-jarig huwelijksfeest van Henderik Bernardus van Rhijn en Sophia Gijsbertha de Graaf, 1883.                                   1 deel

 

70.          Krantenartikelen uit de Katwijkerpost betreffende het huis van Hendrik Bernardus van Rhijn van 18 september 1886 en een artikel  van 5 juli 1890 betreffende het 50-jarig jubileum van dr. Hendrik Bernardus van Rhijn, 1886, 1890.                   1 omslag

 

71.          Aantekeningen van J.P. van Brakel betreffende het huis waar dr. Hendrik Bernardus van Rhijn gewoond heeft, [ca. 1900].                                                         1 stuk

 

1.2.2.3.4 Willem Pieter van Rhijn (1819-1900) x Cornelia Hillegonda Schoenmakers (1829-1896)

 

1.2.2.3.4.1 Privé

 

72.          Schoolschrift van Willem Pieter van Rhijn met schrijfoefeningen en een beoordelingsaantekening, 1829.                                               1 katern

 

73.          Gedichtenbundel "Dichterlijke verscheidenheden" met voorin het certificaat betreffende een prijs voor Willem Pieter van Rhijn als leerling van de school van P. Vis ,  1832.    1 deel

N.B. Het certificaat is voorin de bundel geplakt.

 

74.          Verklaringen van de Burgemeester van de gemeente Leiderdorp dat Willem Pieter van Rhijn van onbesproken gedrag is met de uittreksels uit het geboorteregister van de gemeente Zwammerdam van Willem Pieter van Rhijn die op 20 juli 1819 ingeschreven werd, 1835, 1838.                                                                                   1 omslag

 

75.          Verkaring van de Rector Magnificus van de Hoogeschool te Leiden dat Willem Pieter van Rhijn als medisch student staat ingeschreven, 1838.                    1 stuk

 

76.          Aantekeningen voor een huwelijksvoltrekking door Willem Pieter van Rhijn als ambtenaar van de burgelijke stand, [ca. 1840].                                                  1 stuk

 

77.          Verslag van een reis langs de Rijn door Willem Pieter van Rhijn, 1844. 1 deel

 

78.          Dissertatie door Willem Pieter van Rhijn ter verkrijging van de graad van doctor in de medicijnen, getiteld: "Sialolithiasi sive de formatione calculorum salivalium", 1845.                                                                                          3 katernen

 

79.          Promotiebullen van Willem Pieter van Rhijn, 1845, 1847.         2 charters

 

80.          Reisbrief voor Willem Pieter van Rhijn voor Friedriehstadt  afgegeven in 1845 en een  "binnenlands paspoort" voor Willem Pieter van Rhijn, 1845, 1856. 1omslag

 

81.          Akte van Bewijs van niet bestaande Hypothecaire Inschrijvingen op de percelen in de gemeente Leiderdorp in eigendom van Willem Pieter van Rhijn, 1846. 1 stuk

 

82.          Akte van verkoop van een tuin onder de gemeente Leiderdorp door mevrouw  Beatrix Leenderts weduwe van de heer Willem van Geer aan de heer Willem Pieter van Rhijn, 1846.                                                                                                1 stuk

 

83.          Ingekomen brieven bij Willem Pieter van Rhijn en Cornelis Hullegonda Schoenmakers, 1846-1889.                                                                                   1 omslag

 

84.          Onderhandse schuldbekentenis van Willem Pieter van Rhijn aan A. van Rhijn van een koopsom voor een boomgaard genaamd Meerenburg, 1847.         1 stuk

 

85.          Testament van Willem Pieter van Rhijn voor notaris Cornelis van der Lee, 1849.  1 katern

 

86.          Stukken betreffende het voorgenomen huwelijk en het 25-jarig huwelijksfeest van Willem Pieter van Rhijn en Cornelia Hillegonda Schoenmakers, 1849, 1865. 1 omslag

 

87.          Foto's van het huis van dr. Willem Pieter van Rhijn (1819-1900) te Leiderdorp, [ca. 1850].                                                                                           2 stukken

 

88.          "Bewijs van aandeel" in de Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij voor een dubbel huis van steen, een apotheek en een tapperij in de Kerkwijk te Leiderdorp, 1850, 1866, 1869.                                                                                            1 omslag

 

89.          Afschrift van en geboorteakte van Adriana Johanna van Rhijn dochter van Willem Pieter van Rhijn en Cornelia Hillegonda Schoenmakers, 1858 en een aantekening uit 1861 van de Waagmeester op Hoor Does die bekend gewogen te hebben de kinderen van Willem Pieter van Rhijn en Cornelia Hillegonda Schoenmakers te weten: Jansje, Arnoldus en Pieter van Rhijn, 1858, 1861.                                                                1 omslag

 

90.          Stukken betreffende de nalatenschap van  Pieter Schoenmakers vader van Cornelia Hillegonda Schoenmakers, 1865.                                            1 omslag

 

91.          Akte van toestemming voor het dempen van een sloot grenzend aan de Lage Rijndijk en toegang gevend aan een perceel boomgaard  genaamd de Burg in eigendom toebehorend aan Willem Pieter van Rhijn te dempen, 1868.                                    1 stuk

 

92.          Menukaart ter gelegenheid van het betrekken van de ouderlijke woning, 1869.   1 stuk

 

93.          Gedichten voor diverse gelegenheden geschreven voor Willem Pieter van Rhijn en Cornelia Hillegonda Schoenmaker door Leonard Johannes van Rhijn, 1873-1874. 1 omslag

 

94.          Stukken betreffende de Hypothecaire Inschrijvingen van een akte van schuldbekentenis met hypotheek door Dirk de Graaff aan Willem Pieter van Rhijn voor notaris mr. C.H.P. Klaverwijden te Leiden en  de eerste Grosse van een obligatie met hypotheek ten behoeve van Dirk de Graaff en ten laste van Willem Pieter van Rhijn, 1886. 1 omslag

 

95.          Concept van een huurovereenkomst door Willem Pieter van Rhijn als verhuurder en B.H. Bommazijn als huurder van een huis met tuin in de Kerkwijk te Leiderdorp, 1883.                                                                                                1 stuk

 

96.          Testament van Cornelia Hillegonda Schoenmakers voor notaris mr. C.H.P. Klaverwijden te Leiden, 1896.                                                                           1 kater

 

97.          Afschrift van een akte van een gemeenschappelijke boedelscheiding van Willem Pieter van Rhijn en wijlen zijn echtgenote Cornelia Hillegonda Schoenmakers en de beschrijving van de gemeenschappelijke boedels voor notaris mr. C.H.P. Klaverwijden te Leiden, 1897.                                                                                          2 katernen

 

98.          Afschrift van een Bewijs van Eigendom voor Willem Pieter van Rhijn van de onroerende goederen staande en gelegen te Leiderdorp voor notaris mr. C.H.P. Klaverwijden, 1897.                                                                                             1 katern

 

99.          Testament van Willem Pieter van Rhijn voor notaris mr. C.H.P. Klaverwijden te Leiden, 1897.                                                                                             1 katern

 

100.        Uitgaande brief van Willem Pieter van Rhijn aan een van zijn kinderen, 1898.      1 stuk

 

101.        Lijst met de namen van personen die bij het overlijden van Willem Pieter van Rhijn hun deelneming (schriftelijk) hebben betuigd met de rouwkaart en een krantenartikel met betreffende het plaatsen van een plaquette van dr. Willem Pieter van Rhijn in de Nederlandsche Hervormde Kerk te Leiderdorp, 1900.                    1 stuk

 

102.        Brochure "Ter nagedachtenis van Dr. W.P. van Rhijn, in leven Medicinae Doctor te leiderdorp door Willem Pieter van Rhijn ter gelegenheid van de onthulling van de plaquette in de Nederlandsche Hervormde Kerk te Leiderdorp, 1939.                 1 katern

 

1.2.2.3.4.2 Zakelijk

 

103.        Akte van benoeming tot wethouder van de gemeente Nieuwveen van Willem Pieter van Rhijn door Burgemeester en Wethouders van Nieuwveen en een akte van benoeming tot lid in de "Commissie van Plaatselijke Schooltoezigt", 1851, 1852.         1 omslag

 

104.        Verslag van een onderzoek naar een minder goed verlopen bevalling uitgevoerd door professor Simon Thomas en dr. Willem Pieter van Rhijn, [na 1860]. 1 katern

N.B.: Niet compleet.

 

105.        Ingekomen brief van de Secretaris der Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht in Zuidholland met een kopie van een brief van Willem III, koning der Nederlanden bij Willem Pieter van Rhijn betreffende een toegewezen "Eerepenning" voor het geven van gratis vaccinatie van minvermogende te Leidendorp door WIllem Pieter van Rhijn,  1864.                                                                                   1 omslag

 

106.        Rekening van Willem Pieter van Rhijn te Leiderdorp voor dhr. Rasser wegens geleverde geneesmiddelen en verrichte diensten, 1870.                               1 stuk

N.B. Ten onrechte in dit archief aanwezig.

 

107.        Ingekomen brief van de burgemeester van Zoeterwoude met toestemming voor de behandeling van Geertrui Snoecker door dr. Willem Pieter van Rhijn op rekening van het armbestuur aldaar, 1876.                                                           1 stuk

 

108.        Brief van Van Iterson aan dr. Willem Pieter van Rhijn over een afspraak betreffende het afleggen van enige huisbezoeken, 1877.                                      1 stuk

 

109.        Uittreksel uit de notulen van het verhandelde bij de gemeenteraad van Leiderdorp betreffende het aanstellen van Willem Pieter van Rhijn als genees-, heel- en verloskundige voor de armenpraktijk in de gemeente Leiderdorp, 1877.          1 omslag

 

110.        Stukken betreffende het 50-jarig jubileum als arts in de gemeente Leiderdorp van Willem Pieter van Rhijn, 1895.                                                               1 stuk

 

111.        Uittreksel uit de notulen van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad van de Gemeente Leiderdorp met het besluit om Willem Pieter van Rhijn te benoemen als geneeskundige voor de doodschouw van de gemeente Leiderdorp voor het jaar 1897 met de akte van aanstelling en het proces-verbaal van eedsaflegging, 1897-1898.        1 omslag

 

1.2.2.3.5 Joannes van Rhijn (1827-1878) x Clasina Kop (1825-1890)

 

112.        Schuldbekentenis door Joannes van Rhijn te Katwijk aan de graaf van Limburg Stirum, waarbij hij verklaart een lening bij hem in jaarlijkse termijnen te zullen aflossen; met een verklaring van O. baron van Wassenaer van Catwijk dat hij borg zal staan, 1868; met op de achterzijde aantekeningen betreffende de aflossing, 1870-1887.  1 stuk

 

113.        Authentiek afschrift van een akte waarbij de voogdij van de weduwe Clasina Kop over haar minderjarige kinderen Clasina en Johannes wordt overgedragen aan Pieter van Rhijn (1807-1894) te Delft (vader van Joannes), 1878.                                   1 stuk

 

114.        Authentiek uittreksel uit de akte van scheiding van de gemeenschappelijke boedel van Joannes van Rhijn en zijn weduwe Clasina Kop en van zijn nalatenschap uit 1878, 1961.                                                                                             1 katern

 


1.2.2.3.6 Adriaan van Rhijn (1835-1917) x Kundegonda Meerburg (1836-1920)

 

115.        Extract uit het huwelijksregister van de gemeente van de beide Katwijken betreffende het huwelijk tussen Adriaan van Rhijn en Kundegonda Meerburg, 1858. 1 stuk

 

116.        Kwitantie voor Adriaan van Rhijn van de gemeente-gasfabriek te Katwijk wegens gasverbruik, 1915.                                                                    1 stuk

 

1.2.2.3.7 Cornelis Hendrikus van Rhijn (1849-1913) x 1e Anna Geertruida Pijnacker Hordijk (1856-1878) x 2e Aletta Jacoba Francina Kruijt (1859-1945)

 

1.2.2.3.7.1 Privé

 

117.        "Het kind eens konings", een historisch verhaal voor de jeugd door G. Nieritz van Johanna Kruijt, 1860.                                                                              1 deel

 

118.        Krantenartikelen betreffende Cornelis Hendrikus van Rhijn, 1872-1911. 1 omslag

 

119.        Aantekeningen van vervulde preekbeurten met opgave van datum, plaatst en tekst van Cornelis Hendrikus van Rhijn, 1873-1909.                                  1 deel

 

120.        Proefschrift door Cornelis Hendrikus van Rhijn ter verkrijging van de graad van doctor in de godsgeleerdheid, getiteld: "De jongste bezwaren tegen de echtheid van den eersten brief van Petrus getoest", 1875.                                                                1 deel

 

121.        Ingekomen brieven bij Cornelis Hendrikus van Rhijn van zijn vader Pieter van Rhijn, 1886, 1888, 1889, 1891.                                                               1 omslag

 

122.        Artikelen in diverse kranten van en door Cornelis Hendrikus van Rhijn en het "Levensbericht"van Cornelis Hendrikus van Rhijn, 1895-1913.  1 omslag

 

123.        Foto van mevrouw Alette Jacoba Francina van Rhijn-Kruijt, 1904.  1 stuk

 

124.        Tekst van een toespraak van Cornelis Hendrikus van Rhijn ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Joseph Otté als tandheelkundige te Groningen, 1912. 1 katern

 

125.        Artikel n.a.v. het overlijden van Cornelis Hendrikus van Rhijn (1849-1913) door F. van Gheel Gildemeester, getiteld: "Levensbericht van C.H. van Rhijn", in: "Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden" (blz. 112-144), 1913.                                                                       1 deel

 

126.        Artikelen en afbeeldingen uit kranten en tijdschriften ter nagedachtenis aan prof. Cornelis Hendrikus van Rhijn (1849-1913), 1913.    1 omslag (grote portefeuille)

 

127.        Stukken betreffende het overlijden van Cornelis Hendrikus van Rhijn, 1913.       1 omslag

 

1.2.2.3.7.2 Zakelijk

 

128.        "Ons verkeer met modernen" door Cornelis Hendrikus van Rhijn, een overdruk uit Stemmen voor waarheid en vrede, 1881.                                                 1 katern

 

129.        "Traditie, kritiek en de eisch van het ideaal", redevoering bij de aanvaarding van het Hoogleraarsambt aan de Rijksuniversiteit te Groningen door Cornelis Hendrikus van Rhijn, 1886.                                                                                    1 katern

 

130.        Overdrukken uit "Stemmen voor Waarheid en Vrede", Evangelisch Tijdschrift voor de Protestantsche Kerken, 1894,1899, 1916.                              1 omslag

 

131.        "Annaeus Seneca en zijn tijd"  en "De Synoptische Evangeliën" overdrukken uit het tijdschrift Theologische Studiën door Cornelis Hendrikus van Rhijn, 1895. 1 omslag

 

132.        "Ik zal gedenken", rede uitgesproken op de 225ste gedenkdag van Groningen ontzet door Cornelis Hendrikus van Rhijn, 1897.                                         1 katern

 

133.        "Voor den Zondag", een uitgegeven door het Nederlandsch Genootschap tot bevordering van de Christelijke heiliging van den Zondag, 1894, 1897-1898.    1 omslag

 

134.        Rede ter gelegenheid van de aanvaarding der Regeering door H.M. Koninging Wilhelmina op 31 augustus 1898 in de Martinikerk te Groningen door Cornelis Hendrikus van Rhijn, 1898.                                                                                            1 omslag

 

135.        Programma voor de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de herdenking van de kerkhervorming, met als spreker Cornelis Hendrikus van Rhijn, 1899. 1 stuk

 

136.        "Oud en nieuw" een gedachtenisrede uitgesproken voor de Hervormde Gemeente te Leusden door Cornelis Hendrikus van Rhijn, 1900.                                 1 katern

 

137.        "Het oudste christendom", redevoering door Cornelis Henderikus van Rhijn uitgesproken bij de overdracht van het Rectorat der Rijksuniversiteit te Groningen, 1901. 1 katern

 

138.        "Van de  Leestafel" een overdruk uit het tweemaandelijksch tijdschrift Geloof en vrijheid, 1905.                                                                                       1 stuk

 

139.        "Martinus van Tours" een onderzoek naar het leven en de verering van Martinus, Bisschop van Tours door Cornelis Hendrikus van Rhijn, 1907 en een overdruk hieruit in "De Katholiek" godsdienstig geschied- en Letterkundig Maandschrift, 1908.    1 omslag

 

140.        "Kerk en Staat te Groningen van de Reductie (1594) tot de Revolutie (1795)", tekst van een toespraak uitgesproken in de Jaarvergadering van de Groninger Predikanten Vereeniging door Cornelis Hendrikus van Rhijn, 1910.                                         1 katern

 

141.        "Levensbericht van mr. N. de Ridder", een overdruk uit de levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden door Cornelis Hendrikus van Rhijn, 1910.                                                                                 2 katernen

 

142.        Artikel van Cornelis Hendrikus van Rhijn in het blad "De Prins", 1911. 1 katern

 

1.2.2.3.8 Klaas van Rhijn (1851-1926)

 

143.        Uittreksel uit de perceelsgewijze kadastrale legger der gemeente Delft betreffende 5 percelen in bezit van Klaas van Rhijn, afgegeven op verzoek van dhr. Lenderink te Leiden, 1911.                                                                                       1 stuk

 

144.        Inventaris van de boedel van Klaas van Rhijn, [ca. 1926].              1 stuk

 

145.        Uittreksel uit het testament van Klaas van Rhijn uit 1923, 1926.   1 stuk

 

1.2.2.4 Vierde generatie

 

1.2.2.4.01 Arnoldus van Rhijn (1844-1923) x 1e Jannetje Kruijt (1848-1880) x 2e Christina Hendrika Josina Fokker (1840-1916)

 

146.        Ingekomen brieven bij Arnoldus van Rhijn,  1866-1921.          1 omslag

 

147.        Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de geneeskunde door Arnoldus van Rhijn, getiteld: "Aphasie", 1868.                                                  1 deel

 

148.        Candidaats-, Docters- en Promotiebullen in de medicijnen van Arnoldus van Rhijn, 1868, 1873.                                                                                   1 omslag

 

149.        "The Chess-Players Handbook" uit 1872 en "Der Schachwettkampf Marshall-Tarrasch im Herbst 1905.                                                                         1 omslag

 

150.        Schetsen gemaakt door Jannetje Kruijt, [ca. 1875].                     2 stuks

 

151.        Afschrift van een akte van transport door Arie Kromestein aan Arnoldus van Rhijn van een huis en erf gelegen in de Kerkwijk te Leiderdorp voor notaris mr. C.H.P. Klaverwijden te Leiden, 1880.                                                                           1 katrn

 

152.        Artikel getiteld: "Belangrijke beschouwingen over de Amsterdamsche tuchtzaak en over de Synodale hiërarchie, thans en vroeger geleverd", 1887.                 1 stuk

N.B. Niet duidelijk of hij dit artikel zelf heeft geschreven.

 

153.        Kopie van een brief van Arnoldus van Rhijn aan het college van kerkvoogden en notabelen te Leiderdorp, waarin hij zijn bezwaar tegen de weigering hem op de lijst van stembevoegden te plaatsen nader toelicht, 1887.                                                 1 stuk

 

154.        Schetsboek  van Arnoldus van Rhijn,  1918.                                 1 deel

 

1.2.2.4.02 Hermina Geertruida  van Rhijn (1845-1924)

 

155.        Poeziealbum van Hermina Geertruida van Rhijn, 1871-1903.         1 deel

 

1.2.2.4.03 Adriaan Johan van Rhijn (1847-1927)

 

156.        Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de geneeskunde door Adriaan Johan van Rhijn, getiteld: "Conjunctivitus en trachoma", 1873.               1 deel

 

1.2.2.4.04 Pieter van Rhijn (1848-1880) x Jacobina Aleijda Schippers (1848-1932)

 

1.2.2.4.04.1 Privé

 

157.        Teksten van leerredes van verschillende predikanten overgeschreven door Jacobina Aleijda Schippers, 1862-1865.                                                          1 omslag

 

158.        Boek met zeven leerredes  "Het gebed des Heren"  geschreven door L. Bonnet voor Jacobina Aleijda (Koosje) Schippers bij de prijs die zij behaalde ter gelegenheid van het verlaten van de middel-katechesatie, met een begeleidend briefje van ds. J.W. Felex, 1863.        1 deel

N.B. De brief is voorin het boekje geplakt.

 

159.        Programma met liederen ter viering van Hemelvaart door de zondagsschool te Katwijk aan de Rijn van Jacobina Aleijda (Koosje) Schippers, 1863.               1 katern

 

160.        Muziekboekjes met liederen van Jacobina Aleijda Schippers en Pieter van Rhijn als leden van de zangvereniging te Katwijk aan den Rijn, 1865-1868.           1 omslag

 

161.        Ingekomen brieven bij Pieter van Rhijn en zijn vrouw Jacobina Aleijda Schippers, 1875-1930.                                                                                   1 omslag

 

162.        Uittreksel uit het register van inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente Leiden van Pieter van Rhijn en Jacobina Aleijda Schippers en een uittreksel uit het huwelijksregister, 1868-1870.                                                                        2 stukken

 

163.        Afschriften van de testamenten van Pieter van Rhijn en Jacobina Aleijda Schippers, 1869.                                                                                          2 katernen

 

164.        Gedichten en versjes ter gelegenheid van de verjaardag van Pieter van Rhijn door zijn kinderen Clasina van Rhijn, Joannes van Rhijn, en Bartha Johanna van Rhijn, 1876-1879.                                                                                            1 omslag

 

165.        Nieuwjaarswensen van Clasina van Rhijn, Bartha Johanna van Rhijn en Joannes van Rhijn aan hun ouders Pieter van Rhijn en Jacobina Aleijda Schippers, 1878-1879. 1 omslag

 

166.        Ingekomen brieven bij Jacobina Aleijda Schippers betreffende het overlijden van Pieter van Rhijn en een grafrede, 1880.                                                  1 omslag

 

167.        Lijst met toonsoorten van gezangen en psalmen opgesteld door Pieter van Rhijn of Jacobina Aleijda Schippers [ca. 1880].                                                    1 katern

 

168.        Ingekomen brieven bij Jacobina Aleijda Schippers van Cornelia Wilhelmina Elisabeth Schippers, Elisabeth Mariane Schippers betreffende familie-aangelegenheden, [ca. 1880], 1887.                                                                                  3 stukken

 

169.        Stukken betreffende de nalatenschap van Pieter van Rhijn, 1880-1881, 1885, 1894, 1912.                                                                                            1 omslag

 

170.        Naamkaartje van Jacobina Aleijda Schippers weduwe van Pieter van Rhijn, (eind 19e of begin 20e eeuw). Drukwerk.                                                                1 stuk

 

171.        Memorie van notaris W. van Riessen te Katwijk, bestemd voor de minderjarige kinderen van Pieter van Rhijn en Jacobina Aleijda Schippers, Clasina van Rhijn, Bartha Johanna van Rhijn, Joannes van Rhijn, Willem van Rhijn en Elisabeth Mariane van Rhijn, betreffende hetgeen hun is toegekomen uit de nalatenschap van hun grootmoeder Clasina Kop, 1890.     1 stuk

 

172.        Kopieën van leerredes van dr. H.F. Kohlbrügge uit 1834 voor Jacobina Aleijda Schippers, [ca. 1900]                                                                                    1 katern

 

173.        Memorie voor Jacobina Aleijda Schippers weduwe van Pieter van Rhijn van hetgeen zij uit de nalatenschap van haar vader Willem Schippers ontving, [ca. 1905]. 1 stuk

 

174.        Rekening voor Jacobina Aleijda Schippers weduwe van Pieter van Rhijn wegens de begrafenis van haar zoon Joannes van Rhijn, 1910.                                      1 stuk

 

175.        Kwitantie voor Jacobina Aleijda Schippers weduwe van Pieter van Rhijn van het bestuur van het Heilige Geest of Arme Wees- en Kinderhuis te Leiden wegens een vrijwillige bijdrage, 1917.                                                                                       1 stuk

 

176.        Brieven van rouwbeklag aan Clasina, Bartha Johanna en Willem van Rhijn bij het overlijden van hun moeder Jacobina Aleijda Schippers, 1932.                    1 omslag

 

177.        Kwitanties voor Willem van Rhijn wegens de begrafenis van zijn moeder Jacobina Aleijda van Rhijn-Schippers, 1932.                                                         2 stukken

 

1.2.2.4.04.2 Zakelijk

 

178.        Akte van schuldbekentenis van Pieter van Rhijn aan C. Hoekwater te Delft wegens een lening, 1869; met kwitanties wegens aflossingen, 1874, 1877. 3 stukken

 

179.        Kwitanties voor de erven Pieter van Rhijn van de graaf van Limburg Stirum te Noordwijk wegens aflossingen van een lening, 1870-1878, 1884.            1 omslag

N.B. De kwitantie van 1884, na de dood van P. van Rhijn, is gericht aan Klaas van Rhijn.

 

180.        Instructie voor district-commissarissen van de onderlinge brandwaarborgmaatschappij speciaal voor molenaars, waarvan Pieter van Rhijn commissaris was in het dagelijks bestuur, 1874.                                                                                    1 katern

 

181.        Lidmaatschapsbewijs van de "Leidsche Gerechtigheid" ten behoeve van Pieter van Rhijn, 1876.                                                                                    1 katern

N.B. Dit is een sociale verzekering.

 

182.        Kwitantie voor Pieter van Rhijn wegens contributiebetaling over 1877 en 1878 voor het lidmaatschap van "de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen" te Leiden; tevens dienend als lidmaatschapsbewijs, 1877 of 1878.                                          1 stuk

 

183.        Rekening van mr. Diderik van Riessen, notaris te Katwijk, voor de Jacobina Aleijda Schippers weduwe van Pieter van Rhijn wegens verleende diensten, 1881.     1 stuk

 

184.        Kwitantie voor Jacobina Aleijda Schippers weduwe van Pieter van Rhijn van haar vader Willem Schippers (1820-1905) wegens terugbetalingen van effecten en leningen, 1902.                                                                                                1 stuk

 

185.        Kwitanties voor Jacobina Aleijda Schippers weduwe van Pieter van Rhijn en kinderen van de "Commissie tot het verkrijgen van een behoorlijk tractement voor de predikanten der Ned. Herv. gemeente te Leiden" wegens een bijdrage, 1920, 1922.  3 stukken

 

186.        Kwitantie voor Jacobina Aleijda Schippers weduwe van Pieter van Rhijn van de kerkeraad der Nederlands Hervormde Gemeente te Leiden wegens de jaarlijkse bijdrage aan de generale kas der Nederlands Hervormde Gemeente, 1921.                               1 stuk

 

187.        Afschrift van een hypothecaire schuldvordering ten behoeve van de heer C.G. Helbers te Overschie en ten laste van mevrouw J.A. van Rhijn-Schippers te Leiden een kapitaal van negenduizend gulden,voor notaris J.C. Vethacke te Overschie, 1922. 1 katern

N.B.: Uit de nalatenschap van G.C. Helbers.

 

1.2.2.4.05 Hendrik Bernardus van Rhijn (1849-1924) x Jeanne Aldonce Pierrette Kist (1852-1885)

 

188.        "Avonturen van Romain Kalbris" geschreven door Hector Malot in 1869. 1 deel

 

189.        Huwelijksgedicht voor luitenant Hendrik Bernardus van Rhijn en Jeanne Aldonce Pierrette Kist op 27 november 1878 ten huize van dr. A. van Rhijn, 1878.         1 stuk

 

1.2.2.4.06 Hermanus Johannes van Rhijn (1852-1926) x Elisabetha Johanna Mathilda Schirnböck (1866-1950)

 

1.2.2.4.06.1 Privé

 

190.        Schrift met Franse en Hollandsche gedichten overgeschreven door Hermanus Johannes van Rhijn, [ca. 1880].                                                                       1 deel

 

191.        Inentingsbewijs voor Elisabetha Johanna Mathilda Schirnböck dat zij met Kuhpockenstoffe ingeënt is, 1867.                                                                       1 stuk

 

192.        Bundel met gedichten en verhalen overgeschreven door Hermanus Johannes van Rhijn, [ca. 1870].                                                                                       1 deel

 

193.        Bull van de Leidse Universiteit voor Hermanus Johannes van Rhijn van de Juridische Faculteit, 1872.                                                                                       1 stuk

 

194.        Bewijs dat Hermanus Johannes van Rhijn van 1872-1877 lid geweest is van het Leidsche Studenten Corps, 1877.                                                             1 stuk

 

195.        Diploma en getuigschrift van het met goed gevolg geëxamineerde in de praktijk der genees- en verloskunde van Hermanus Johannes van Rhijn, 1879.         1 omslag

 

196.        Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de geneeskunde "Over Ruggegraatsverkrommingen behandeld volgens de methode Von Sayre" door Hermanus Johannes van Rhijn, 1880.                                                          1 deel

 

197.        Promotiebul van Hermanus Johannes van Rhijn, 1880.                  1 stuk

 

198.        Ingekomen brieven bij Hermanus Johannes van Rhijn en Elisabetha Johanna Mathilda Schirnböck, 1881-1950.                                                        1 omslag

 

199.        Uittreksel uit de registers van de Burgerlijke Stand  van de gemeente Katwijk en uit het doopboek van de Nederlands Hervormde Gemeente van Katwijk betreffende Hermanus Johannes van Rhijn 1885; met een vertaling in het Duits, 1885. 1 omslag

 

200.        Verlovings- en trouwkaarten van Hermanus Johannes van Rhijn en Elisabetha Johanna Mathilda Schirnböck, 1885.                                                    1 omslag

 

201.        Foto's van Hermanus Johannes van Rhijn en Elisabetha Johanna Mathilda van Rhijn-Schirnböck en hun dochter, 1885-1906.                                 1 omslag

 

202.        Foto's van de familie van Hermanus Johannes van Rhijn en Elisabetha Johanna Mathilda Schirnböck, 1885-1926.                                                        1 omslag

 

203.        Felicitatiekaart voor Hermanus Johannes van Rhijn, 1886.         1 omslag

 

204.        Glasnegatieven van Hermanus Johannes van Rhijn en Elisabetha Johanna Mathilda Schirnböck, [ca. 1886-1926].                                                      1 pak

 

205.        Akte van volmacht door Hermanus Johannes van Rhijn aan zijn vrouw Elisabetha Johanna Mathilda Schirnböck om al zijn zaken en goederen te vertegenwoordiger en aan de heer Arnoldus van Rhijn om de zaken en goederen te vertegenwoordigen indien Elisabetha Johanna Mathilde dit niet meer kan doen, 1887.                        1 katern

 

206.        Boekje aangeboden aan Elisabetha Johanna Mathilde Schirnböck ter gelegenheid van haar belijdenis, 1889.                                                                     1 katern

 

207.        Dankbetuiging bij het overlijden van Hermanus Johannes van Rhijn en een ingekomen brief bij Elisabetha Johanna Mathilda Schirnböck, 1926.                        1 stuk

 

208.        Foto's van familiegraven van Elisabetha Johanna Mathilda Schirnböck, 1934-1938.                                                                                            1 omslag

 

209.        Krantenartikel over de reis van het schip Z.M. "Zilveren Kruis" van Nieuwediep naar Batavia in 1887-1888, waaraan dr. Hermanus Johannes van Rhijn als scheepsarts deelnam, 1938.                                                                                                1 stuk

 

210.        Afschrift van een testament van Elisabetha Johana Mathilda Schirmböck voor notaris J. Tiedema, 1947.                                                                      1 katern

 

1.2.2.4.06.2 Zakelijk

 

211.        Ingekomen brief van het departement van Marine betreffende de benoeming van Hermanus Johannes van Rhijn tot Officier van Gezondheid der 2de klasse bij de Zeemagt, 1880.                                                                                                1 stuk

 

212.        Verslag van de grote en tevens laatste reis van de "Zr Ms Het Zilveren Kruis" in 1887-1888 en het verslag van twee kleinere reizen in 1886 en 1887 geschreven door Hermanus Johannes van Rhijn, 1886-1888.                                             1 katern

N.B.: Zie ook inventarisnummer 586.

 

213.        Ingekomen brief bij Hermanus Johannes van Rhijn van het Departement van Marine betreffende het Koninklijk Besluit van 19 november 1844 voor het toekennen van een onderscheidingsteken voor eervollen langdurige diensttijd als Officier bij Haren Majesteits Zeemacht met de oorkonde, 1895.                                          1 omslag

 

214.        Krantenartikel betreffende de behandeling van een cholerageval in Nederlands-Indië door dr. Hermanus Johannes van Rhijn, 1897.                                       1 katern

 

215.        Stukken betreffende de benoeming van Hermanus Johannes van Rhijn tot Officier in de Orde van Oranje Nassau in 1900 en een ontvangstbewijs van de Kanselarij der Nederlandsche Orden betreffende het teruggeven van het Ordeteken, 1900, 1926. 1 omslag

 

216.        Ingekomen brieven betreffende het pensioen van Hermanus Johannes van Rhijn als Dirigerend Officier van Gezondheid der 2de klasse, 1903.         1 omslag

 

217.        Stukken betreffende de aanstelling en ontslag als gemeentegeneesheer te Harderwijk van Hermanus Johannes van Rhijn, 1914, 1918.                            1 omslag

 

218.        Kwitantie van de rijkspostspaarbank voor Hermanus Johannes van Rhijn, [ca. 1921].                                                                                                1 stuk

 

1.2.2.4.07 Arnoldus van Rhijn (1853-1916) x Betzy Elebartha Jacoba Sasse (1854-1916)

 

219.        Ingekomen brieven bij Arnoldus van Rhijn en Betzy Elebartha Jacoba Sasse, 1867, 1896.                                                                                            1 omslag

 

220.        Akte van inschrijving in het inschrijvingsregister van de Nationale Militie van Arnoldus van Rhijn, 1872.                                                                              1 stuk

 

221.        Uittreksel uit de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente Nieuwveen betreffende Arnoldus van Rhijn, 1872.                                                          1 stuk

 

222.        Stukken betreffende de studieresultaten van  Arnoldus van Rhijn aan de Facultatis Juridicae van de Academia Lugduno-Batava (Leidse Universiteit), 1873-1877. 1 omslag

 

223.        Afschrift van een verklaring uit 1893 betreffende het overlijden in 1885 van Louis van Son, de eerste echtgenoot van Betzy Elebartha Jacoba Sasse, opgemaakt in 1893. [ca. 1900].                                                                                                1 stuk

 

224.        "Binnenlands paspoort" van Arnoldus van Rhijn, 1888.                  1 stuk

 

225.        Akte van uitgegeven patenten aan Arnoldus van Rhijn als geneesheer, 1890-1894.                                                                                            1 omslag

 

226.        Uittreksel uit de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente Nieuwveen betreffende het huwelijk van Arnoldus van Rhijn en Betzy Eleberta Jacoba Sasse, 1893.        1 stuk

 

227.        Uittreksel uit de minuten berustende ter Griffie van het Kantongerecht te Alphen voor de verkoop van aandelen in de Naamlooze Vennootschapde Leidsche stoombootmaatschappij "De Volharding" door Arnoldus van Rhijn en Gerrit van der Valk Bouman (als bewindvoerder over het kapitaal uit de nalatenschap van wijlen Cornelia Hillegonda Schoenmakers)  als curatoren over de bezittingen van Johanna Cornelia van Rhijn, 1901. 1 katern

 

228.        Afschrift uit het testament van Arnoldus van Rhijn voor notaris Cornelis van der Lee, 1910.                                                                                                1 stuk

 

229.        Gedicht ter gelegenheid van de verjaardag van Betzy Elebartha Jacoba Sassen van haar ouders, 1914.                                                                           1 stuk

 

1.2.2.4.08 Leonard Johannes van Rhijn (1853-1935) x Clara Rebecca van Oordt (1854-1940)

 

230.        Feestprogramma ter gelegenheid van het Groene Bruidsfeest van Leonard Johannes van Rhijn en Clara Rebecca van Oordt, 1878.                                             1 stuk

 

231.        Gedichten op het huwelijk van Leonard Johannes van Rhijn en Clara Rebecca van Oordt op 7 november 1878.                                                                    1 omslag

 

232.        Tekst van een toneelstuk "Les voix des temps" geschreven door Emilia Piguet en uitgevoerd op het huwelijksfeest van Leonardus Johannes van Rhijn en Clara Rebacca van Oordt, 1878.                                                                                             1 katern

 

233.        In Memoriam voor Ida van Rhijn en Johanna van Rhijn dochters van Leonard Johannes van Rhijn en Clara Rebecca van Oordt, 1880-1883.                            1 deel

 

234.        Fotoalbum van de familie van Clara Rebecca van Oordt, [ca. 1910]. 1 deel

 


1.2.2.4.09 Pieter van Rhijn, (1855-1900)

 

235.        Geboorteakte van Pieter van Rhijn, 1855.                                    1 stuk

 

236.        Concept van een In Memoriam voor Pieter van Rhijn, 1900.           1 stuk

 

1.2.2.4.10 Sophia Gijsbertha van Rhijn (1856-1942)

 

237.        Ingekomen brieven bij Sophia Gijsbertha van Rhijn van haar broer Hermanus Johannes van Rhijn, 1922-1924.                                                                1 omslag

 

1.2.2.4.11 Clasina van Rhijn (1861-1897)

 

238.        Ingekomen brieven bij Clasina van Rhijn, 1889.                        1 omslag

 

1.2.2.4.12 Willem Pieter van Rhijn (1866-1941)

 

1.2.2.4.12.1 Privé

 

239.        Begeleidend briefje bij het boekje 'De zoon van den staftrompetter', aan Willem Pieter van Rhijn geschonken door zijn tante Willemina Johanna van Rhijn, 1878. 1 katern

N.B. Dit briefje is voorin het boekje geplakt.

 

240.        Ingekomen brieven bij Willem Pieter van Rhijn, 1882-1936.      1 omslag

 

241.        Foto's van Willem Pieter van Rhijn en zijn ouders, [ca. 1900].    1 omslag

 

242.        Gedichten en verhalen verzameld door Willem Pieter van Rhijn, [ca. 1920].         1 omslag

 

243.        Uittreksel uit de geboorteregisters van de Burgerlijke Stand van de gemeente Leiderdorp betreffende Willem Pieter van Rhijn, 1866, afgegeven in 1931.      1 stuk

 

244.        Brochure "De Doleantie te Leiderdorp" door Willem Pieter van Rhijn, 1937.          1 katern

 

245.        Artikel "Ter nagedachtenis van dr. W. P. van Rhijn" in het Gemeenteblaadje voor de Hervormde Gemeente van Leiderdorp  door zijn zoon Willem Pieter van Rhijn naar aanleiding van een onthulling van een plaquette van zijn vader in de Hervormde Kerk te Leiderdorp, 1938.                                                                                        1 deel

 

1.2.2.4.12.2 Zakelijk

 

246.        Akte van aanstelling tot ambtenaar aan de gemeentesecretarie van de gemeente Leiderdorp betreffende Willem Pieter van Rhijn, 1890.                                   1 stuk

 

247.        Afschrift van een artikel uit de 'Westlandsche Courant' over de bevestiging van M.D. van Rhijn als nieuwe predikant in de kerk te Wateringen door Prof. Van Rhijn te Groningen, 1895.                                                                                       1 stuk

N.B. Het is niet bekend of M.D. van Rhijn familie is.

 

248.        Ingekomen brief bij Willem Pieter van Rhijn van de gemeente Leiderdorp betreffende zijn ontslag als Ambtenaar van de Secretarie van de gemeente Leiderdorp, 1896.      1 stuk

 

249.        Aantekeningen door Willem Pieter van Rhijn betreffende geboorte, doop en begrafenis van leden van het geslacht Cunaeus, [ca. 1900].                                 1 stuk

N.B. W.P. van Rhijn was adjunct-commies aan het Gemeentearchief Leiden van 1897-1930.

 

250.        Afschrift van een bewijs van eigendom voor Willem Pieter van Rhijn van een huis en erf in de Dorpsstraat te Leiderdorp en van een tuin met Koetshuis en erf aan de Dorpsstraat te Leiderdorp voor notaris mr. C.H.P. Klaverwijden te Leiden, 1901. 1 katern

 

251.        Stukken betreffende genealogisch onderzoek naar het geslacht Van Dueren, 1902-1933; hierbij een aantekening door Willem van Rhijn, 1956.               1 omslag

N.B. W.P. van Rhijn was adjunct-commies aan het Gemeentearchief Leiden van 1897-1930.

 

252.        Ingekomen brief bij Willem Pieter van Rhijn van de Gemeente Amsterdam betreffende zijn aanstelling als Commies ter Stedelijke Secretarie, 1893.                1 stuk

 

253.        Afschriften van een testament van Louis Mathijsz. van een akte van huwelijkse voorwaarden tussen Mathijs Lourisz. en Baertgen Cornelisdr., 1613 en 1617 door Willem Pieter van Rhijn, [ca. 1913].                                                                           2 stukken

N.B. W.P. van Rhijn was adjunct-commies aan het Gemeentearchief Leiden van 1897-1930.

 

254.        Lijst van uitgaven voor een maaltijd voor predikanten, 1600. Afschrift door Willem Pieter van Rhijn, [ca. 1913].                                                                       1 stuk

N.B. W.P. van Rhijn was adjunct-commies aan het Gemeentearchief Leiden van 1897-1930.

 

255.        Stukken  betreffende de aanstelling tot klerk en ontslag als adjunct-commies bij het Gemeentearchief Leiden van Willem Pieter van Rhijn, 1914, 1930. 1 omslag

 

256.        Afschrift van een Proces-Verbaal van Benoeming waarin Willem Pieter van Rhijn benoemd werd tot curator voor de goederen van Johanna Cornelia van Rhijn, 1916. 1 katern

 

257.        Lijst met handtekeningen van personen die bij het 25-jarig jubileum van Willem Pieter van Rhijn als ambtenaar voor de gemeente Leiden aanwezig waren, 1922. 1 stuk

 

258.        Stukken betreffende het afscheid van Willem Pieter van Rhijn als chef van de leeskamer van het Gemeentearchief Leiden, met kopieën van archiefstukken uit 1840 en 1875 uit het archief van het Leidsch Studenten Corps ondertekend door A. van Rhijn, arts, 1930.                                                                                            1 omslag

 

259.        Overdruk uit het Leidsch Jaarboekje 1942 met een In Memoriam  voor Willem Pieter van Rhijn geschreven door mevrouw Annie Versprille met twee foto's van Willem Pieter van Rhijn, 1941.                                                                                   1 omslag

 

1.2.2.4.13 Pieter Johannes van Rhijn (1886-1960)

 

260.        Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de wis- en sterrekunde "Derivation of the change of colour with distance and apparent magnitude" door Pieter Johannes van Rhijn, 1915.                                                                                        1 deel

 

1.2.2.4.14 Maarten van Rhijn (1888-1966) x Louise Wilhelmina Wolterbeek (1892-1971)

 

1.2.2.4.14.1 Privé

 

261-262. Plakboeken met foto's, brieven en artikelen van en over Maarten van Rhijn,  (1832) 1875-1925-1963. <2 delen>.

 

261.        1832, 1875-1925.                                          1 deel (groot)

262.        1925-1963.                                                    1 deel (groot)

 

263.        Fotoalbum van de familie Van Rhijn ingeplakt door Maarten van Rhijn, 1882-1924.                                                                                      1 deel (groot)

 

264-271. "Kampnieuws", een tijdschrift voor scholieren die deelnemen aan een jongenskamp, 1903-1927. <7 delen en 1 omslag>

 

264.        1903-1911.                                                               1 deel

265.        1911-1913.                                                               1 deel

266.        1913-1915.                                                               1 deel

267.        1915-1917.                                                               1 deel

268.        1917-1919.                                                               1 deel

269.        1920-1921.                                                               1 deel

270.        1922-1923.                                                               1 deel

271.        1924-1927.                                                          1 omslag

 

272.        "Eltheto", orgaan der Nederlandsche Christen Studenten Vereeniging en het jubileumnummer uit 1957 "25 jaar Woudschoten", 1913, 1915, 1918, 1920, 1924, 1935, 1940, 1957.                                                                                            1 omslag

 

273.        Jubileumboek van de "Jongenskampen der Nederlandsche Christen-Studenten Vereeniging" verschenen ter gelegenheid van het vijfentwintigste kampjaar als bijlage van "Het Kampnieuws", 1923.                                                                  1 deel

 

274.        Overdruk uit het jubileumnummer van het Kampnieuws, "Geschiedenis van het jeugdwerk der N.C.S.V. 1899-1923"  door Maarten van Rhijn, 1923.             1 deel

 

275.        Ingekomen brieven bij Maarten van Rhijn, 1924-1952, 1963.   1 omslag

 

276.        Aantekeningen door Maarten van Rhijn betreffende de mogelijke verwantschap van een aantal personen met de naam Van Rhijn, [1925].                      1 omslag

 

277.        Artikel uit het 'Leidsch Dagblad' over de benoeming van mr. dr. A.A. van Rhijn tot minister, 1940.                                                                                       1 stuk

N.B. A.A. van Rhijn is de broer van Maarten van Rhijn (1888-1966) en Pieter Johannes van Rhijn (1886-1960).

 

278.        Album met de namen van allen die hebben bijgedragen aan het huldeblijk, aangeboden aan Maarten van Rhijn op 22 mei 1958, 1958.                                   1 deel

 

279.        Fotoalbum van de afscheidsrede van Maarten van Rhijn in de Dom te Utrrecht, 1958.                                                                                                 1 deel

 

280.        Catalogus van de veiling van de boeken van Maarten van Rhijn, 1964. 1 deel

 

1.2.2.4.14.2 Zakelijk

 

281.        Aantekeningen van Maarten van Rhijn betreffende zijn publicaties, 1906-1964. 1 deel

 

282.        Aantekeningen van Maarten van Rhijn over verschillende onderwerpen vanaf zijn studententijd, 1908-1950.                                                    1 omslag

 

283.        Artikelen overgedrukt uit "Het Nederlandsch archief voor Kerkgeschiedenis" door Maarten van Rhijn, 1915-1961.                                                          1 omslag

 

284.        Ingekomen brieven bij Maarten van Rhijn betreffende zijn disertatie, 1917.        1 omslag

 

285.        "Stemmen voor Waarheid en Vrede" met een artikel over Wessel Gansfort waarop Maarten van Rhijn promoveerde,  1917.                                               1 omslag

 

286.        "Stemmen des Tijds" maandblad voor Christendom en Cultuur, 1919, 1927, 1940.                                                                                            1 omslag

 

287.        Artikelen overgedrukt uit het "Theologisch Tijdschrift" door Maarten van Rhijn, 1919-1951.                                                                                            1 omslag

 

288.        "Bekeering" tekst van een preek geschreven door Maarten van Rhijn, 1920.        1 katern

 

289.        "Bible-Study in Holland", tekst van een toespraak door Maarten van Rhijn, [ca. 1920].                                                                                                1 stuk

 

290.        "Caesarea Filippi" tekst van een preek geschreven door Maarten van Rhijn in het tijdschrift "Eeuwigheidslicht", 1920.                                                        1 katern

 

291.        Ingekomen brieven bij Maarten van Rhijn betreffende zijn boek over de taak van de Nederlandsch Christen-Studenten Vereniging, 1920.                1 omslag

 

292.        Ingekomen brieven bij Maarten van Rhijn betreffende zijn recensie in "Eltheto"over het boek Spinoza geschreven door Gunning, 1920.                                1 omslag

 

293.        "Taak en arbeid der Nederlandsche Christen-Studenten Vereniging", persoonlijke indrukken betreffende het werk der N.C.S.V. in verband met christendom, kerk, orthodoxie en studentenwereld door Maarten van Rhijn, 1920.                           1 deel

 

294.        Overdruk uit "Nieuwe Theologische Studiën" met een artikel van Maarten van Rhijn uit 1920 en een overdruk uit "Stemmen des Tijds" met een artikel van Maarten van Rhijn uit 1926, 1920, 1926.                                                                         1 omslag

 

295.        Tijdschriften met artikelen van Maarten van Rhijn, 1919-1959. 1 omslag

 

296.        Ingekomen brieven bij Maarten van Rhijn betreffende zijn boek "Studiën over Luthers rechtvaardigheidsleer", 1921.                                                 1 omslag

 

297.        "Studiën over Luthers rechtvaardigheidsleer met een nawoord over nieuwere Erasmus-waardering" door Maarten van Rhijn, 1921.                                  1 deel

 

298.        Ingekomen brieven bij Maarten van Rhijn betreffende zijn artikel "Hedendaagsche Orthodoxie", 1922.                                                                1 omslag

 

299.        "The students World", een studententijdschrift uitgegeven door World's Student Christian Federation met een artikel van Maarten van Rhijn "Bible Study in Holland", 1922.                                                                                                 1 deel

 

300.        Artikelen van Maarten van Rhijn in het Algemeen Weekblad en in het weekblad Bergopwaarts, 1923-1944.                                                                         1 omslag

 

301.        Ingekomen brieven bij Maarten van Rhijn naar aanleiding van zijn publicatie "In Memoriam Isaac van Dijk", 1923-1925 en een brief uit 1948 betreffende het graf van Isaac van Dijk, 1948.                                                                                   1 omslag

 

302.        "In Memoriam dr. Isaäc van Dijk", door Maarten van Rhijn, 1924. 1 omslag

 

303.        Ingekomen brieven bijn Maarten van Rhijn betreffende zijn boek "Een (blik) in het onderwijs van Jezus", 1924-1925, 1945.                                              1 omslag

 

304.        Ingekomen brieven bij Maarten van Rhijn naar aanleiding van zijn artikel "In Memorian dr. K.M. Roessingh", 1925.                                                          1 omslag

 

305.        "Prof. Roessingh herdacht" een publicatie samengesteld door G.J. Heering met medewerking van Maarten van Rhijn, 1925.                                                      1 deel

 

306.        "Treasure of the Dust, the New testament in the light of recent excavations", door Maarten van Rhijn, 1925.                                                                        1 deel

 

307.        Circulaire houdende een dankbetuiging van Maarten van Rhijn voor de getoonde belangstelling bij zijn benoeming tot hoogleraar te Utrecht, 1926. 1 stuk

 

308.        "De ziel van het Christendom"  door Gustav Aulén met een voorrede van Maarten van Rhijn, 1926.                                                                                        1 deel

 

309.        Ingekomen brieven bij Maarten van Rhijn betreffende zijn oratie "Modern Christendom", 1926.                                                                                   1 omslag

 

310.        Ingekomen brieven bij Maarten van Rhijn naar aanleiding van zijn benoeming tot kerkelijk hoogleraar, 1926.                                                                  1 omslag

 

311.        "Modern christendom" inaugurele rede aan de Rijks-Universiteit te Utrecht door Maarten van Rhijn, 1926.                                                                              1 deel

 

312.        Aantekeningen van Maarten van Rhijn betreffende de gehouden colleges, 1926-1958.                                                                                            1 omslag

 

313.        "Levensbericht van A.J.Th. Jonker" door Maarten van Rhijn, 1929. 1 katern

 

314.        Ingekomen brieven bij Maarten van Rhijn betreffende correcties en aanvullingen na het verschijnen van zijn boek over prof. dr. A.J.Th. Jonker, 1929-1930. 1 omslag

 

315.        Recensies in diverse kranten betreffende de vertaling in het Engels van "Opgravingen" in "Treasures of the dust", 1929-1930.                                      1 omslag

 

316.        Circulaire houdende een uitnodiging tot het bijwonen van het "Voorstel" door P.L. Tasseron, theologisch kandidaat, onder voorzitterschap van prof.dr. Maarten van Rhijn te Utrecht, 1931.                                                                                       1 stuk

 

317.        "Kerk en jeugd, een bundel opstellen over het vraagstuk der jeugddiensten" door G.A. Barger e.a. met een  woord  vooraf van Maarten van Rhijn, 1932.             1 deel

 

318.        "Reverendissimum Dominum doctorem Martinum van Rhijn " professorum Honoris causa van de Academiae Theologicae Papensis, 1932.                            1 stuk

 

319.        "50 Jaar Woudschoten, terugblik en toekomst", uitgegeven ter gelegenheid van het jubileum van Woudschoten, 1932-1982, 1982.                                         1 deel

 

320.        "Handboek voor Bijbelstudie" door Maarten van Rhijn uitgegeven door de Nederlandsche  Christen-Studenten-Vereeniging, 1933.                                       1 deel

 

321.        "Studiën over Wessel Gansfort en zijn tijd" een publicatie door Maarten van Rhijn, 1933.                                                                                                 1 deel

 

322.        Ingekomen brieven bij Maarten van Rhijn naar aanleiding van zijn benoeming tot staatshoogleraar, 1934.                                                         1 omslag

 

323.        "Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan ...", een bundel overdenkingen door dr. J.A. Cramer, e.a. waar Maarten van Rhijn aan meegewerkt heeft, 1937. 1 deel

 

324.        "Ds. J.L. Verster en zijn vrienden" overdruk uit Archief voor Kerkgeschiedenis, deel XXX door Maarten van Rhijn, 1938.                                                            1 deel

 

325.        "Willebrord, de apostel der Friezen", een publicatie van Maarten van Rhijn, 1939.                                                                                             1 katern

 

326.        "Gemeenschap en vereenzaming" een studie over J.J. van Oosterzee door Maarten van Rhijn, 1940.                                                                                        1 deel

 

327.        Ingekomen brieven bij Maarten van Rhijn naar aanleiding van zijn boek over professor Van Oosterzee, 1940-1952.                                                         1 omslag

 

328.        Aantekeningen van een lezing  "Christus in de moderne wereld" door Maarten van Rhijn uit "2 Cor. 5:17", 1944.                                                               1 katern

 

329.        "Maarten Luther", een publicatie van Maarten van Rhijn, 1944.       1 deel

 

330.        "Ritschl en Luther", deel iv van de Kerkhistorische studiën behorende bij het Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis door Maarten van Rhijn, 1946.        1 deel

 

331.        Ingekomen brieven bij Maarten van Rhijn na zijn toespraak op de Universiteitsdag in de Dom, 1949.                                                                          1 omslag

 

332.        "Theologische Zeitschrift" uitgegeven door de Theologischen Fakultät der Universität Basel met medewerking van Maarten van Rhijn, 1950.                           1 deel

 

333.        Krantenartikelen over het afscheid van prof.dr. Maarten van Rhijn, hoogleraar in de theologie aan de universiteit van Utrecht, 1958.                                     1 omslag

 

334.        "De Protestant", orgaan van de Evangelische Maatschappij en de Nederlandse Gustaaf Adolf Vereniging, 19601-1961.                                                      1 omslag

 

1.2.2.5 Vijfde generatie

 

1.2.2.5.1 Clasina van Rhijn (1870-1956)

 

335.        Getuigschrift wegens "naarstigheid en goed gedrag", toegekend aan Clasina van Rhijn, leerling derde klas, door de commissarissen der Burger-Zangschool (van het departement Leiden der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen), 1879.              1 stuk

 

336.        Catechesatieaantekeningen door Clasina van Rhijn, 1886, 1887, 1889, 1891.   1 omslag

 

337.        Versjes en gedichten verzameld door Clasina van Rhijn, 1886-1899. 1 omslag

 

338.        Poësiealbum van Clasina van Rhijn, 1889-1894, 1901.                 1 deel

 

339.        Ingekomen brieven bij Clasina van Rhijn, 1891-1955.              1 omslag

 

340.        Kalender met opschrift "He careth for you, A devotional Calender for 1892" met engelstalige bijbelspreuken; op de achterzijde van de bladen de vertaling door Clasina van Rhijn, 1892.                                                                                            1 omslag

 

341.        Uittreksel uit het register der resolutiën van de raad der gemeente Groningen betreffende een door Clasina van Rhijn ingediend bezwaarschrift tegen een belastingaanslag, 1903.                                                                                                1 stuk

 

342.        Onderhandse akten van schuldbekentenis en kwitanties aan Clasina van Rhijn van haar moeder, Jacobina Aleijda Schippers betreffende leningen en effecten, 1916, 1922, 1931.                                                                                           3 stukken

 

343.        Uittreksels uit het geboorteregister van Leiden uit 1870 betreffende Clasina van Rhijn, 1930.                                                                                  2 stukken

 

344.        Spaarbankboekje van de Leidsche Spaarbank op naam van Clasina van Rhijn, 1939-1956.                                                                                             1 katern

 

345.        Kasboek van huishoudelijke uitgaven per maand opgesteld door Clasina van Rhijn, 1946, 1947.                                                                                    1 katern

 

346.        Postidentiteitskaart van Clasina van Rhijn, 1950.                          1 stuk

 

347.        Stukken betreffende effecten van Clasina van Rhijn, 1950-1952. 1 omslag

 

348.        Onderhandse akte van schuldbekentenis van Willem van Rhijn aan zijn zuster Clasina van Rhijn wegens een geleend bedrag bestemd voor afschrijving van kamerhuur, 1951.                                                                                                1 stuk

 

349.        Ingekomen brieven van rouwbeklag bij Willem van Rhijn in verband met het overlijden van zijn zuster Clasina van Rhijn, 1956.                                        1 omslag

 

350.        Ingekomen stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Clasina van Rhijn (1870-1956), 1956.                                                             1 omslag

 

351.        Kwitantie voor Clasina van Rhijn van het kerkelijk bureau van de Hervormde Gemeente te Leiden wegens het gebruik van een zitplaats; met plaatsbewijzen, 1956. 1 omslag

 

352.        Rekening met bijlage en kwitantie van begrafenisonderneming Van der Luit wegens het overlijden van Clasina van Rhijn, 1956.                                  3 stukken

 


1.2.2.5.2 Bartha Johanna van Rhijn (1871-1955)

 

353.        Uittreksel uit het geboorteregister van Leiden van 1871 betreffende Bartha Johanna van Rhijn, 1871.                                                                              1 stuk

 

354.        Versje van Willem Schippers aan zijn kleindochter Bartha Johanna van Rhijn waarin hij haar een voorspoedig jaar toewenst, [ca. 1880].                                  1 stuk

 

355.        Poësiealbum van Bartha Johanna van Rhijn, 1889-1891, 1893.     1 deel

 

356.        Versjes, opgeschreven door Bartha Johanna van Rhijn, 1893.     1 katern

 

357.        Ingekomen brieven bij Bartha Johanna van Rhijn, 1894-1898, 1919-1937.       1 omslag

 

358.        Persoonsbewijs van Bartha Johanna van Rhijn, 1941.                    1 stuk

 

359.        Ingekomen stukken met gelukwensen bij Bartha Johanna van Rhijn voor haar verjaardag van de wijkkerkeraad van de "Molenwijk" van de Ned. Herv. Gemeente te Leiden, [ca. 1950].                                                                                           2 stukken

 

360.        Rekening voor Bartha Johanna van Rhijn van J.C. Hartman, arts te Leiden, voor geneeskundige behandeling, 1950.                                              1 stuk

 

361.        Ingekomen brieven van rouwbeklag bij Willem van Rhijn en Clasina van Rhijn bij het overlijden van hun zuster Bartha Johanna van Rhijn, 1955.        1 omslag

 

362.        Rekeningen en kwitanties betreffende het overlijden en begraven van Bartha Johanna van Rhijn, 1955.                                                                          1 omslag

 

1.2.2.5.3 Joannes van Rhijn (1873-1910)

 

363.        Uittreksels uit het geboorteregister van Leiden van 1873 betreffende Joannes van Rhijn, 1873, 1894.                                                                        2 stukken

 

364.        Certificaten betreffende het toekennen van een "prijs" voor vlijt en goed gedrag voor Joannes van Rhijn als leerling van de openbare school der 2e klasse; bijgaand deze prijzen bestaande uit verhalenbundels, 1882, 1885-1887.                                       1 pak

N.B. De certificaten zijn voorin de bundels geplakt.

 

365.        Aanbevelingsbrief afgegeven door A. le Comte, leraar decoratieschilderen aan de Polytechnische School te Delft, ten behoeve van Joannes van Rhijn, zijn leerling, 1894.                                                                                                1 stuk

N.B. In de Franse taal.

 

366.        Afschrift van het testament van Johannes van Rhijn, 1896.        1 katern

 

367.        Akte van lastgeving door Joannes van Rhijn betreffende vervanging bij zijn afwezigheid, 1896.                                                                                       1 stuk

N.B. In de akte wordt niet vermeld voor wie de lastgeving is bestemd; wel ondertekend.

 

368.        "Binnenlands paspoort" van Joannes van Rhijn, 1896.                   1 stuk

 

369.        Uittreksel uit het bevolkingsregister van Brussel betreffende Joannes van Rhijn, 1896.                                                                                                1 stuk

 

370.        Biljet met oproep voor Joannes van Rhijn voor de schutterij, door B. & W. van Leiden, 1898.                                                                                                1 stuk

 

371.        Uittreksel uit het register van de bij het Vice-Consulaat der Nederlanden te Johannesburg ingeschreven Nederlanders betreffende Joannes van Rhijn, 1900.  1 stuk

 

372.        Ingekomen brieven bij Joannes van Rhijn, 1900, 1909.            2 stukken

 

373.        "Anmeldeschein" van de plaatselijke politie te Kubub, Zuid-Afrika, betreffende de aanmelding van Joannes van Rhijn, 1907; met een aantekening op de achterzijde over zijn afmelding, 1909.                                                                                       1 stuk

 

374.        Brieven van rouwbeklag bij het overlijden van Joannes (Jan) van Rhijn, 1910.      1 omslag

 

1.2.2.5.4 Willem van Rhijn (1877-1964)

 

1.2.2.5.4.1 Persoonlijk

 

1.2.2.5.4.1.1 Privé- en familieleven

 

375.        Bewijs van inschrijving en uittreksels uit het register van geboorte van Leiden betreffende Willem van Rhijn, 1877, 1894.                                               1 omslag

 

376.        Album met poësieplaatjes bijeengebracht door Willem van Rhijn, 1889. 1 katern

 

377-395. Kasboeken met persoonlijke uitgaven, 1916-1943 en 1956-1959. <19 delen>

377.        1916-1917.                                                               1 deel

378.        1917-1919.                                                               1 deel

379.        1919-1920.                                                               1 deel

380.        1920-1921.                                                               1 deel

381.        1921-1922.                                                               1 deel

382.        1922-1923.                                                               1 deel

383.        1923-1925.                                                               1 deel

384.        1925-1926.                                                               1 deel

385.        1927-1929.                                                               1 deel

386.        1929-1931.                                                               1 deel

387.        1931-1933.                                                               1 deel

388.        1933-1934.                                                               1 deel

389.        1934-1936.                                                               1 deel

390.        1936-1937.                                                               1 deel

391.        1937-1939.                                                               1 deel

392.        1939-1941.                                                               1 deel

393.        1941-1942.                                                               1 deel

394.        1942-1943.                                                               1 deel

395.        1956-1959.                                                               1 deel

 

396.        Ingekomen brieven bij Willem van Rhijn, 1920-1953, 1958.     1 omslag

 

397.        Ingekomen brief bij Willem van Rhijn van notaris B.J.J.N. Troost te Leiden met het verzoek een eed te doen op de deugdelijkheid van de gedane aangifte met betrekking tot de nalatenschap van zijn moeder, Jacobina Aleijda Schippers, 1933.   1 stuk

 

398.        Ingekomen stukken bij Willem van Rhijn betreffende het overlijden en het onderhoud van het graf van Elisabeth Mariane Dekker-van Rhijn, 1938, 1946, 1947. 1 omslag

 

399.        Rekeningen voor de kerkelijke hoofdelijke omslag en kwitanties voor Willem van Rhijn betreffende bijdragen voor de Nederlands Hervormde Kerk te Leiden, 1946, 1948, 1952-1954, 1957.                                                                         1 omslag

 

400.        Artikel in het verenigingsblad "De Valk" van de Christelijke Jongerenvereniging U.K.S. "Molenwijk" te Leiden, 1956.                                                   1 katern

N/B.: Met op pagina 5-7 een interview met Willem van Rhijn.

 


1.2.2.5.4.1.2 Activiteiten voortvloeiende uit hobbies

 

1.2.2.5.4.1.2.1 Het familiearchief

 

401.        "Catalogus" inventaris van het archief van de familie Van Rhijn, 1958. 2 delen

N.B.: In tweevoud.

 

402.        Ingekomen brief van mejuffrouw A.J. Versprille,  gemeentearchivaris van Leiden,  met dank voor de schenking van de inventaris van het familiearchief Van Rhijn, 1960.       1 stuk

 

403.        Inventaris van het familiearchief Van Rhijn inclusief het archief van molen "de Valk" te Leiden (1686) 1801-1964 door C. Schultz, 1984.                                  1 deel

 

1.2.2.5.4.1.2.2 Genealogie, heraldiek en familiegeschiedenis

 

404.        Krantenartikelen betreffende het 50-jarig en het 75-jarig jubileum van de conservenfabriek "Tieleman en Dros" te Leiden, 1927, 1952.                            3 stukken

N.B. Adriën Hendrik Dros (1862-1944) x Johanna Wilhelmina van Rhijn (1861-1949).

 

405.        Brochure van de Zuid-Hollandse vereniging voor genealogie "Ons Voorgeslacht", waarin de aandacht op het bestaan en de werkwijze van de vereniging wordt gevestigd, (1955).                                                                                             1 katern

 

406.        Foto van het wapen van de familie Van Rhijn, in: "Gens Nostra", jrg. 15, nr. 11, nov., blz. 288a, 1960.                                                                           1 katern

 

407.        Verslag van de jaarlijkse Algemene Vergadering der Nederlandse Genealogische Vereniging op 23 april 1960, waarin A. Bicker Caarten o.a. over molen "De Valk" en de familie Van Rhijn spreekt, in: "Gens Nostra", nr. 5, mei 1960, blz 137, 1960.      1 katern

 

1.2.2.5.4.1.2.2.1 De familie Van Rhijn

 

408.        Blad met decoraties als beloning "Voor leerzame vlijt" voor Leendert van Rhijn, [ca. 1772-1775].                                                                                      1 stuk

 

409.        Stamboom van Huibert Pelkman gehuwd met Wilhelmina Moleveld, 1790. 1 stuk

N.B.: Dochter Adriana Johanna trouwde met Arnoldus van Rhijn.

 

410.        Transportakte van een bleekerij met woonhuis in de Ambachte van Leiderdorp voor Jacob van Rhijn als voorzitter van het commité  van Civile Zaken van de ambachte van Leiderdorp, 1795.                                                                                   1 charter

 

411-415. Aantekeningen betreffende de familie Van Rhijn en aanverwante families met bijlagen, 1894-1963. <2 delen, 3 omslagen>

 

411.        1894.                                                                         1 deel

412.        1896-1956.                                                          1 omslag

413.        1953.                                                                         1 deel

414.        1963.                                                                    1 omslag

415.        Bijlagen.                                                                 1 omslag

 

416.        Concept brieven van Willem van Rhijn aan zijn neef Maarten van Rhijn te Bilthoven betreffende de genealogie van de familie Van Rhijn; met enkele genealogische aantekeningen door Willem van Rhijn, 1918-1922.                                        1 omslag

 

417.        Aantekeningen en correspondentie betreffende genealogisch onderzoek naar de familie Van Rhijn; met enkele fotoprodukties hierop betrekking hebbend, 1918-1963.        1 pak

 

418.        Ingekomen brieven bij Willem van Rhijn betreffende zijn genealogisch onderzoek naar de familie Van Rhijn en aanverwante families, 1918-1963.           1 omslag

 

419.        "Uittreksels uit oude archieven" ten behoeve van genealogisch onderzoek naar de familie Van Rhijn en aanverwante families, 1923-1951.                                 1 deel

 

420.        Kwartierstaat van Willem van Rhijn, [ca. 1932].                         1 katern

 

421.        Aantekeningen door Willem van Rhijn over Willem Pieter van Rhijn, [ca. 1941].    1 stuk

 

422.        Genealogische gegevens betreffende de familie Van Rhijn, 1941-1942, 1959.   1 omslag

 

423.        Stukken betreffende een wapenbord, waarop een wapen van de familie Van Rhijn in de Nederlands Hervormde Kerk van de gemeente Maasland, 1947, 1953-1959, 1963.                                                                                            1 omslag

 

424.        Uittreksels uit registers van de Burgerlijke Stand betreffende leden van de familie Van Rhijn en aanverwante families t.b.v. genealogisch onderzoek door Willem van Rhijn; met aantekeningen, (1914)-1957.                                                 1 omslag

 

425.        Lijst van deelnemers aan de contactdienst van de Nederlandse Genealogische Vereniging, 1958.                                                                                    1 katern

N.B. Onder de deelnemers Willem van Rhijn (nr.1480).

 

426.        Ingekomen brief bij Willem van Rhijn van Maarten van Rhijn te Bilthoven betreffende de aan hem toegestuurde stukken met genealogische gegevens, 1959 met een afschrift van een gedicht getiteld: "De commissaris politiek", 1959.                   3 stukken

 

427.        Testamen uit 1884 en een akte van boedelscheiding van Pieter van Rhijn uit 1894, met begeleidende brieven van notaris F.H. Reuvekamp Gille te Den Haag, 1962.        1 omslag

 

428.        Ingekomen brief bij Willem van Rhijn van Maarten van Rhijn betreffende de bijgaande brieven van zijn grootvader Pieter van Rhijn aan diens zoon Cornelis Hendrikus van Rhijn, 1963.                                                                                                1 stuk

 

429.        Ingekomen brief bij Willem van Rhijn van Maarten van Rhijn betreffende een akte van overdracht uit 1733 door Pieter Victor aan Philippus van Rhijn van enkele stukjes grond te Hondsholredijk (i.v.m. de mogelijke verwantschap van deze Van Rhijn met de familie Van Rhijn), (20e eeuw); met bovengenoemde akte. 1 stuk, 1 charter (grote portefeuille)

 

1.2.2.5.4.1.2.2.2 Aanverwante families

 

430.        Stukken betreffende genealogisch onderzoek naar de familie Kop, 1889, 1920-1963.                                                                                            1 omslag

 

431.        Aantekeningen betreffende de familie Schippers, 1895.                 1 deel

 

432.        Stukken betreffende genealogisch onderzoek naar de familie Van Schie, 1918, 1936, 1953, 1954.                                                                                   1 omslag

 

433.        Stukken betreffende genealogisch en heraldisch onderzoek naar de familie Knoll; met foto's van het woonhuis met gevelsteen van Michiel Knoll te Maasland, 1918-1959.    1 omslag

 

434.        Stukken betreffende genealogisch onderzoek naar de familie Swanenburgh, 1918-1963.                                                                                            1 omslag

 

435.        Ingekomen brieven betreffende genealogisch onderzoek naar de familie Renaut, 1920, 1962.                                                                                   1 omslag

 

436.        Stukken betreffende genealogisch onderzoek naar de familie (De Lorme) van Rossem, 1924, 1947-1962.                                                                         1 omslag

 

437.        Stukken betreffende genealogisch onderzoek naar de familie Van Nes te Boskoop, [ca. 1935].                                                                                 2 stukken

 

438.        Stukken betreffende genealogisch onderzoek naar de families De Raat, Pijnacker Hordijk, Mansvelt en Gunning, 1935-1962.                                         1 omslag

 

439.        Aantekeningen betreffende genealogisch onderzoek naar de familie Dinger; met een ansichtkaart van de "notarisbank" te Lunteren, genoemd naar notaris Dinger, [ca. 1946].                                                                                           2 stukken

 

440.        Stukken betreffende genealogisch onderzoek naar de familie Felix, 1950, 1954, 1957, 1958.                                                                                   1 omslag

 

441.        Stukken betreffende genealogisch onderzoek naar de familie De Lorme, 1954, 1960, 1961.                                                                                            1 omslag

 

442.        Stukken betreffende genealogisch onderzoek naar de familie De Mayne, 1954, 1961-1963.                                                                                            1 omslag

 

443.        Stukken betreffende genealogisch onderzoek naar de familie Schippers, (begin 20e eeuw), 1954-1963.                                                                         1 omslag

 

444.        Stukken betreffende genealogisch onderzoek naar de familie Schoorel, 1959, 1962.    1 pak

 

445.        Artikelen getiteld: "Schipper-Schippers", "Van Rossum-Van Rossem" en "De Lorme" door D. van Baalen, in 'Gens Nostra' 18 (mei 1963) blz. 141-149.             1 deel

 

1.2.2.5.4.1.2.2.3 Niet-aanverwante families

 

446.        Aantekeningen betreffende genealogisch onderzoek naar de familie Van Tol (Van Toll, Van Tholl), [ca. 1935].                                                                 3 stukken

 

447.        Aantekeningen betreffende de familie Van der Sleet, [ca. 1950].  1 katern

 

448.        Stukken betreffende historisch en genealogisch onderzoek naar Rembrandt van Rijn en zijn familie, 1950, 1956, 1962.                                                    1 omslag

 

449.        Genealogie van de familie Van der Hout, waaraan toegevoegd een fragment-genealogie van de familie Spanjersberg, door D. van Baalen, 1954.                    1 katern

 

450.        Stukken betreffende genealogisch onderzoek naar de familie Van Duivenbode, 1956-1962.                                                                                            1 omslag

 

451.        Kwartierstaat en parenteel van het echtpaar Willem Niekerk en Johanna Hendrika van der Wel door W. Niekerk en J.P. Ferwerda, 1957.                                 2 stukken

 

452.        Aantekeningen betreffende Hendrick Tersmitten (1658-1738) en echtgenote Helena Hester Briot te Amsterdam, (midden 20e eeuw); hierbij een uitnodiging tot het bijwonen van de begrafenis van Helena Hester Briot, 1686, [ca. 1960].             2 stukken

 

1.2.2.5.4.1.2.3 Molens

 

1.2.2.5.4.1.2.3.1 Molens algemeen

 

453-458. Jaarboekjes van de Vereniging "De Hollandsche molen", 1923-1960. <6 banden>

 

453.        1923-1926.                                                              1 band

454.        1927-1934.                                                              1 band

455.        1935-1942.                                                              1 band

456.        1943-1952.                                                              1 band

457.        1953-1956.                                                              1 band

N.B. Hierin staat op blz. 129-130 een artikel met afb. over molen "De Valk".

458.        1957-1960.                                                              1 band

 

459.        Jubileumnummer ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Algemeene Nederlandsche Molenaarsbond, 1938.                                                             1 katern

 

460.        Maandblad "Hamer", 1e jrg., nr. 12, sept., speciaal gewijd aan molens, 1941.                                                                  1 katern (grote portefeuille)

 

461.        Brochure "Kent gij onze molens", een uitgave ter gelegenheid van de molententoonstelling in het Stedelijk Museum "De Lakenhal" te Leiden, 1946.                 1 katern

 

462.        Brochure, uitgegeven n.a.v. de molententoonstelling in "Arti" te Amsterdam door de gemeenschappelijke commissie "Heemkennis" en de Vereniging "De Hollandsche molen", 1948.                                                                                    1 katern

 

463.        Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het gouden jubileum van de Algemeene Nederlandsche Molenaarsbond en het 50-jarig bestaan van het vakblad "De Molenaar", 1948.                                                                                    1 katern

 

464.        Brochure "De molenaar en de bakker" door L.J.A. van Buuren, een uitgave uit de serie bakkersboekjes van Zeelandia, nr. 18, [ca. 1950].                     1 katern

 

465.        Krantenartikelen met afbeeldingen betreffende molens te Leiden, [ca. 1953].      1 omslag

 

466.        Artikel "Molenkoekplanken" door A. Bicker Caarten, uit: "Nederlands volksleven", 5e jrg., nr. 1, 1954-1, 1954                                                                      1 stuk

 

467.        Catalogus "De molen" bij de tentoonstelling over oud-Hollandse windmolens e.d. in het museum "Het Prinsenhof" te Delft, 1957.                                  1 katern

 

468.        Krantenartikel betreffende het 60-jarig bestaan van de Algemene Nederlandsche Molenaarsbond, 1958.                                                               1 stuk

 

469.        Aantekeningen betreffende molens te Leiden, [ca. 1960].          1 omslag

 

470.        Krantenartikel in de 'Leidse Courant' betreffende "de stadsmolen" te Leiden, 1960.                                                                                                1 stuk

 

471.        Publicatie van A. Bicker Caarten: "In Holland staat een molen", 1960. 1 katern

 

472.        Jaarverslagen 1960-1961 en 1961-1962 van de Vereniging "De Hollandsche Molen", 1960-1962.                                                                           1 katern

 

473.        "Molennieuws", orgaan van de Vereniging "De Hollandsche molen" en de stichting "Elektriciteitsopwekking door windmolens", nr. 22-30, 1961-1963. 1 omslag

 

474.        Artikel over molen "De Rembrandt" te Hazerswoude in het amateur-maandblad 'De geschiedenis van Hazerswoude': met een krantenartikel over dit blad en de samensteller Cees Kroon, 1962.                                                                2 stukken

 

475.        Folders over de Vereniging "De Hollandsche molen" te Amsterdam en de Rijnlandse molenstichting te Leiden, (2e helft 20e eeuw), 1962.              2 stukken

 

476.        Krantenartikel betreffende het Nederlands molenbestand, 1962.    1 stuk

 

1.2.2.5.4.1.2.3.2 Molen "De Valk" en andere molens van leden van de familie Van Rhijn

 

477.        Plattegronden van korenmolens met woonhuis: molen "De Rembrandt" te Hazerswoude omstreeks 1810, molen "De Gerechtigheid" te Katwijk aan den Rijn omstreeks 1847, molen "De Roos" te Delft omstreeks 1885 en molen "Windlust" te Wateringen omstreeks 1897, getekend door Willem van Rhijn, [ca. 1890].                            1 omslag

 

478.        Krantenartikelen en afbeeldingen betreffende verschillende molens van de familie Van Rhijn en de omgeving waarin zij staan, [ca. 1890-1960).                  1 omslag

 

479.        Prentbriefkaarten van molen "De Valk", [ca. 1890-1960].         1 omslag

N.B. 1 negatief aanwezig.

 

480.        Foto's van molen "De Valk" en de omgeving, 1890-1963.              1 pak

N.B. Dertien negatieven aanwezig.

 

481.        Foto's van stukken uit het Secretariearchief van Leiden, van bouwtekeningen en van plattegronden betreffende molen "De Valk", [ca. 1900-1950].  1 omslag

 

482.        Artikelen en afbeeldingen uit kranten en tijdschriften betreffende molen "De Valk" en omgeving, 1913-1963.                                                               1 pak

N.B. 1 negatief aanwezig.

 

483.        Gedicht door L.C.A. Roelants op de inrichting van een elektrische graanmalerij in molen "De Valk", 1921.                                                                              1 stuk

 

484.        Ingekomen brieven bij Willem van Rhijn en kopiën van uitgaande brieven van diverse afzenders betreffende Molen De Valk, 1921-1945.                  1 omslag

N.B.: Uit de nalatenschap van C.G. Helbers.

 

485.        Foto's en tekeningen van molen "De Valk" in tijdschriften, 1923-1961. 1 omslag

 

486.        Ingekomen brieven bij G.C. Helbers van de "De Hollandsche Molen" vereniging tot behoud van molens in Nederkand betreffende het behoud van molen De Valk , 1925-1941.                                                                                            1 omslag

N.B.: Uit de nalenschap van G.C. Helbers.

 

487.        Stukken betreffende het archiefonderzoek naar het stedelijk recht van gebruik van grond in verband met het eigendomsrecht van molen De Valk, 1933-1941. 1 omslag

N.B.: Uit de nalatenschap van G.C. Helbers.

 

488.        Bestek betreffende een verbindingsweg, brug en parkeerterrein rond molen "De Valk"; met bouwtekening, 1934.                                                            2 stukken

 

489.        Stukken betreffende de hypothecaire lening op molen De Valk, 1934-1937.       1 omslag

N.B.: Uit nalatenschap van G.C. Helbers.

 

490.        Artikelen uit het 'Leidsch Dagblad' met afbeeldingen betreffende de lustrumviering bij het 360-jarig bestaan van de Leidse universiteit, met foto's van molen "De Valk" als één van de centra van het feest, 1935.                                                   2 stukken

 

491.        Bestek en voorwaarden betreffende de uitbreiding van de veemarkt gelegen rond molen "De Valk"; met een plattegrond van de situatie, 1935; met krantenartikelen betreffende de uitbreidingsplannen, (ca. 1935), 1936.                                    1 omslag

 

492.        Stukken betreffende het proces tussen de gemeente Leiden en Willem van Rhijn betreffende de vraag wie de eigenaar van molen De Valk is, 1938-1942.     1 omslag

N.B.: Uit de nalatenschap van G.C. Helbers.

 

493.        Stukken betreffende een schuld van de erven Dekker aan de erven Van Rhijn, 1939, 1945, 1946.                                                                                   1 omslag

 

494.        Artikelen en afbeeldingen betreffende het schilderij "De Kwakzalver" van Gerard Dou uit 1651, waarop molen "De Valk" is afgebeeld, [ca. 1940].          2 stukken

 

495.        Doorsnedetekening van molen "De Valk", 1940.                           1 stuk

 

496.        Artikel door Willem van Rhijn getiteld: Het vroegere windmaalbedrijf van den korenmolen "De Valk", 1941. Overdruk uit het 'Leidsch Jaarboekje' 1941.           1 katern

 

497-500. Aantekeningen betreffende de molens van de familie Van Rhijn; met bijlagen, 1941, 1949, 1957.<4 omslagen>

 

497.        1941.                                                                     1 katern

498.        1949.                                                                     1 katern


499.        1957.                                                                         1 deel

500.        1957, bijlagen bij inventarisnummer 487.                1 omslag

 

501.        Artikelen door Willem van Rhijn en G.C. Helbers getiteld: "Het Zuid-Hollandsche korenmolenaarsgeslacht Van Rhijn en zijn molens", in "Sibbe, maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde" met aantekeningen door Willem van Rhijn houdende verbeteringen in dit artikel, 1942.                                           1 omslag

 

502.        Artikel "Korenmolen "De Valk" te Leiden", door J. Hoekstra-Klumpers, in: "De vrouw en haar huis", 38e jrg., nr. 6, blz. 182-183, 209-210, met afbeeldingen, 1943. 1 katern

 

503.        Brief van het advocatenkantoor P.E. Briët, F.D.L. Gunning en N.G. Geelkerken te Leiden aan Willem van Rhijn betreffende de eigenaren in 1866 en 1867 van molen "De Valk", 1943.                                                                                                1 stuk

 

504.        Circulaire houdende de aankondiging van het huwelijk van E. van Gulik en Toniëtte van Beusekom (met als toekomstig adres: molen "De Valk"); met een afschrift door Willem van Rhijn van een gedicht op het huwelijk door Muus Jacobse (dr. K. Heersma), waarin molen "De Valk" betrokken werd, 1943.                                                 2 stukken

 

505.        Ingekomen brief bij Willem van Rhijn van de Rijksradio-omroep: de Nederlandsche Omroep met een uitnodiging voor Willem van Rhijn tot persoonlijke medewerking aan de reportage "Restauratie molen "De Valk" te Leiden", 1943.                            1 stuk

 

506.        Stukken betreffende het 200-jarig bestaan van molen "De Valk", 1943. 1 omslag

 

507.        Stukken betreffende molen "de Valk" afkomstig uit het Leidse secretariearchief van 1574-1851 (1e en 2e register "Molens op de wallen" en Gerechtsdagboeken) ten behoeve van Willem van Rhijn, 1945.                                                         1 omslag

 

508.        Aantekeningen betreffende het windmaalbedrijf van de korenmolen "De Valk", [ca. 1947].                                                                                             1 katern

 

509.        Circulaire aan de inzenders op de molententoonstelling in het Stedelijk Museum "De Lakenhal" in 1946, waaronder Willem van Rhijn, 1947.                 1 stuk

 

510.        "Publieke werken", officieel orgaan van de vereniging van directeuren van gemeentewerken, openbare werken, bouw- en woningtoezicht en woningdienst, te Leiden gewijd aan de restauratie van molen "De Valk", met gegevens over het proces over de eigendom van de molen en opstal tussen de gemeente en de familie Van Rhijn en over de historie van de molen (artikel door ir.mr. J. Westra van Gemeentewerken), 1948. 1 katern

 

511.        Reproducties van tekeningen van molen "De Valk", 1948. 2 stukken (grote portefeuille)

 

512.        Foto van molen "De Valk" op een plattegrond van Leiden e.o. (Citoplan 1e druk), 1949.                                                                                                1 stuk

 

513.        Aantekeningen betreffende de restauratie in de periode 1943-1949 van molen "De Valk", 1950.                                                                                        1 deel

 

514.        Brief van Willem van Rhijn (uit naam van de fa. Wed. P. van Rhijn) aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Holland te Leiden betreffende foto's van het interieur van molen "De Valk", 1950. Doorslag, met foto's en een beschrijving daarvan, 1950.                                                                                            1 omslag

 

515.        Draaiboek van de documentaire film over molen "De Valk" door Herman Kleibrink met medewerking van Willem van Rhijn en een lijst van genodigden tot het bijwonen van de filmvertoning, 1951.                                                             2 stukken

 

516.        Tekst voor het artikel "Belevenissen in de molen "De Valk" te Leiden, tussen de jaren 1940-1945" door Willem van Rhijn, 1951.                                            1 stuk

N.B. Dit artikel is geplaatst in het weekblad De molenaar van 2 januari 1952.

 

517.        Circulaire met de aankondiging van een algemene ledenvergadering van de Vereniging "Oud-Leiden", waarbij de documentairefilm over "De Valk" vertoond zal worden, 1951, en een programma bij het 50-jarig jubileum van genoemde vereniging ter gelegenheid waarvan molen "De Valk" "in de vreugd zal staan", 1952.                      2 stukken

 

518.        Sprookje getiteld "Maarten van molen "De Valk" door Nicolien van Roosendael, aangeboden door de V.V.S.L. aan de prinsessen Irene, Beatrix, Margriet en Christina, 1952. Getypt.                                                                                                1 stuk

 

519.        Reclamedrukwerk en een kaart met geboorteaankondiging vervaardigd door of ten behoeve van Marcel Keezer, met daarop tekeningen en een foto van molen "De Valk", 1953, 1954.                                                                                            1 omslag

N.B. Marcel Keezer, kunstenaar, huurde woonruimte in molen "De Valk".

 

520.        Brief van de Vereniging tot behoud van molens in Nederland "De Hollandsche Molen" aan Willem van Rhijn met dankbetuiging voor het aanbrengen van een nieuw lid en antwoord op zijn brief betreffende een brand in de molen te Katwijk aan de Rijn, 1961.         1 stuk

 

521.        Brief van het Bureau voor Modelbouw van Molens te Hazerswoude aan Willem van Rhijn betreffende een model van molen "De Valk"; met een foto van dat model, 1961. 2 stukken

 

522.        Foto van molen "De Valk" in een reclamefolder van Samsom N.V., uitgever te Alphen aan den Rijn, betreffende het 'Zuid-Hollands molenboek', (1961).              1 stuk

 

523.        Autobiografische aantekeningen "Herinneringen van Willem van Rhijn" tussen 1880-1964 over het leven op en om molen "de Valk", 1961-1964.                 1 deel

 

524.        Brief van de vereniging tot behoud van molens in Nederland "De Hollandsche Molen" aan Willem van Rhijn betreffende zijn verzoek tot verwijdering van een schoorsteenstuk en een oorkonde uit molen "De Roos" te Delft, 1962.                              1 stuk

N.B. Schoorsteenstuk en oorkonde zijn eigendom van de vereniging.

 

525.        Stukken betreffende de uitbetaling gelden voortvloeiende uit de overeenkomst betreffende de molen "de Valk" tussen de gemeente Leiden, de familie Van Rhijn en de heren A.H. Drost en C.G. Helbers, 1964.                                                           1 omslag

N.B.: Uit de nalatenschap van G.C. Helbers.

 

1.2.2.5.4.1.2.3.3 Overige molens

 

526.        Kranten- en tijdschriftartikelen en afbeeldingen betreffende molen "De Roos" en de stad Delft, [ca. 1880], 1925-1927.                   1 omslag (grote portefeuille)

 

527.        Krantenartikelen en afbeeldingen betreffende molens in Zuid-Holland, [ca. 1890- 1963].                                                                                            1 omslag

 

528.        Afschrift door Willem van Rhijn van een artikel uit de 'Leidse Courant' van 10 sept. 1760 over het veilen en verkopen van de helft van een moutmolen en woonhuis, staande op de vestwal te Leiden, [ca. 1930].                                                     1 stuk

 

529.        Stukken betreffende de gevelsteen van molen "De Victor" te Amsterdam en betreffende St. Victor, patroon der molenaars, 1940, 1950, 1953.                  1 omslag

N.B. Een manuscript "Het St. Victorsgilde van de molenaars en de korenmolens te Leiden" door Willem van Rhijn bevindt zich in de bibliotheek van de Ver. Oud Leiden, nr. OL 178, ondergebracht in de bibliotheek van het Regionaal Archief Leiden.

 

530.        Foto van een schilderij (uit museum "De Lakenhal") met de molens "De Bul" en "De Eendracht" in de omgeving van de Morspoort te Leiden, [ca. 1955]. 1 stuk

 

531.        Artikel "Daar in die molen, het huis waarin wij wonen" over molen "d'Eendragt" te Weesp in het weekblad 'Margriet', 1960.                                                    1 stuk

 

532.        Stukken betreffende molens en daarbij gelegen poorten te Leiden, 1961. 1 omslag

 

533.        Artikelen met bijdragen van Willem van Rhijn en afbeeldingen uit de 'Leidse Courant' betreffende molens in Leiden, 1962, 1963.                             1 omslag

 

1.2.2.5.4.1.2.4 Overig

 

534.        Glasnegatieven en fotoafdrukken van het zegel van de familie Van Rhijn, (1919).                                                                                            1 omslag

 

535.        Brief van de Rijksarchivaris der derde afdeling van het Algemeen Rijksarchief met een verwijzing naar een inventaris van het archief der houtvesterij van Holland en West-Friesland, [ca. 1924].                                                                 1 stuk

N.B. Deze brief is niet compleet.

 

536.        Aantekeningen door Willem van Rhijn en enige onbekenden betreffende onderwerpen van historische en genealogische aard; met enkele afbeeldingen van wapens en zegels, [ca. 1930].                                                                                  1 omslag

 

537.        Artikel getiteld: "De bakker op den hoek" door A. Bicker Caarten in de 'Toeristenkampioen' over de bakkershoorn; hierin een afbeelding van een hoorn in het bezit van Willem van Rhijn, 1941.                                                                                    1 katern

 

538.        Aantekeningen betreffende onderwerpen van culturele en historische aard, de familie Van Rhijn en molens, 1957.                                                           1 katern

 

1.2.2.5.4.2 Zakelijk

 

539.        Kasboek van de ontvangsten en uitgaven ten behoeve van mejuffrouw J.C. van Rhijn, 1915-1918.                                                                                        1 deel

 

540.        Rekening voor Willem van Rhijn van het Algemeen Rijksarchief te Den Haag wegens toegezonden fotoafdrukken en een cliché, 1919.                         1 stuk

 

541.        Ingekomen stukken betreffende een zandgraf op de "nieuwe begraafplaats" aan de Groenesteeg te Leiden, dat in 1939 overgeschreven is op naam van Willem van Rhijn, 1939, 1946, 1948.                                                                         1 omslag

 

542.        Ingekomen rekeningen en kwitanties bij Willem van Rhijn, 1946, 1953, 1956, 1957.                                                                                            1 omslag

 

543.        Aanslagbiljetten van diverse belastingen over de periode 1947-1957, 1947-1956.                                                                                            1 omslag

 

544.        Rekeningen voor Willem van Rhijn wegens geleverde fotoafdrukken, 1947, 1950, 1957.                                                                                            1 omslag

 

545.        Negatieve beschikking van de Raad van Arbeid op het verzoek van Willem van Rhijn tot het verlenen van een ouderdomsuitkering (volgens art. 4 der "Noodwet Ouderdomsvoorziening"), 1948.                                                                                       1 stuk

 

546.        Kwitanties wegens abonnementsbetaling van het 'Leidsch Dagblad', 1951-1953, 1956.                                                                                            1 omslag

 

547.        Kwitantie van M. Lagendijk, "Electrotechniek, radio" te Leiden, wegens betaling van reparaties, 1955.                                                                       1 stuk

 

548.        Kwitanties voor Willem van Rhijn van "de vriendenkring dr. H.F. Kohlbrügge" wegens betalen van het abonnement op het "Kerkblaadje", 1955-1957.          3 stukken

 

549.        Ingekomen brief van de gemeente Leiden aan Willem van Rhijn betreffende een verhoging van zijn maandelijkse uitkering wegens huurderving in molen "de Valk", 1956.   1 stuk

 

550.        Dagafschriften van de Amsterdamse Bank N.V. met bijlagen, 1960. 1 omslag

 

551.        Rekening voor geleverde kleurenfoto's van N.F. Niermeijer te Leiden, 1961.        1 stuk

 


1.2.2.5.5 Gesina Beatrix Cornelia van Rhijn (1874-1967)

 

552.        Openbaar vervoersbewijs van de Italiaanse Electrische Trammaatschappij in San Remo voor Gesina Beatrix Cornelia van Rhijn, 1935.                                      1 stuk

 

1.2.2.5.6 Arnoldus van Rhijn (1877-1965) x Elisabeth Anna Maria Kadesch (1874-1924) x 2e Henriëtte Luise Mannes (1872-1963)

 

553.        Stukken betreffende de behaalde schoolprijzen voor Arnoldus van Rhijn wegens betoonde vlijt en goed gedrag, 1890-1990.                                           1 omslag

 

554.        Menukaart  van het huwelijksdiner van Arnoldus van Rhijn en Elisabeth Kadesch, 1913.                                                                                                1 stuk

 

555.        Schetsboek van Arnoldus van Rhijn, [ca. 1917].                            1 deel

 

556.        Fotokopieën betreffende het Nederlandschap van Arnoldus van Rhijn en zijn zoon Arnoldus Eduard Adolf van Rhijn, 1922.                                                1 omslag

 

557.        "Mitt Gott", gezangboek uit 1920 van Arnoldus van Rhijn, 1922.   1 deel

 

558.        Ingekomen brieven bij Arnoldus van Rhijn, 1923, 1941.          2 stukken

 

559.        Paspoort van Arnoldus van Rhijn en zijn tweede echtgenote Henriëtte Luise Mannes, 1938.                                                                                             1 katern

 

1.2.2.5.7 Elisabeth Mariane van Rhijn (1879-1938)

 

560.        Uittreksel uit het geboorteregister van Leiden van 1879 betreffende Elisabeth Mariane van Rhijn, 1879.                                                                              1 stuk

 

561.        Poësiealbum van Elisabeth Mariane van Rhijn, 1894-1898, 1902.  1 deel

 

562.        Getuigschrift wegens het doorlopen van de openbare MULO te Leiden van Elisabeth Mariane van Rhijn, 1896.                                                                        1 stuk

 

563.        "Akte van bekwaamheid voor lager onderwijs": Akte van bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in de nuttige handwerken voor meisjes van Elisabeth Mariane van Rhijn, 1900.                                                                                       1 stuk

 

564.        Getuigschrift wegens geschiktheid voor de uitoefening van het beroep van apothekersbediende van Elisabeth Mariane van Rhijn, 1906.          1 stuk

 

565.        "Diploma A" voor stenografie van Elisabeth Mariane van Rhijn, 1917. 1 stuk

 

566.        Onderhandse akten van schuldbekentenis en kwitanties aan Elisabeth Mariane van Rhijn van haar moeder wegens verstrekte leningen, 1922, 1932.            3 stukken

 

567.        Afschrift van een vergunning, tevens kwitantie, van de gemeentecommissie van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Leiden betreffende het "voortdurend gebruik" van een zandgraf op de "nieuwe begraafplaats", 1905 met op de achterzijde een verklaring betreffende de overboeking van dit graf op naam van Jacobina Aleijda van Rhijn-Schippers, 1924.                                                                                       1 stuk

 

568.        Ingekomen brieven van rouwbeklag bij Clasina, Bartha Johanna en Willem van Rhijn bij het overlijden van hun zuster Elisabeth Mariane van Rhijn met aantekening betreffende de plaatsaanwijzing van het graf en een foto daarvan, 1938.         1 omslag

 


1.2.2.5.8 Adriana Josephina van Rhijn (1884-1976) x Sipke Berend de Groot (1884-1954)

 

569.        Foto's van Adriana Josephina van Rhijn, 1886-1934.                1 omslag

 

570.        Foto's van de familie van Sipke Berend de Groot, 1894-1955.   1 omslag

 

571.        Foto's van vrienden en vriendinnen van Adriana Josephina van Rhijn, [ca. 1900-1950].                                                                                            1 omslag

 

572.        Gastenboek ter gelegenheid van het huwelijk van Adriana Josephina van Rhijn en Sipke Berend de Groot, 1910.                                                              1 deel

 

573.        Trouwalbum van Adriana Josephina van Rhijn en Sipke Berend de Groot, 1910.   1 deel

 

574.        Fotoalbum van Adriana Josephina van Rhijn, [ca. 1920-1967].       1 deel

 

575.        Overdruk uit  het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde van een artikel van Sipke Berend de Groot "Is inspuiten in spataderen zoo ongevaarlijk?" 1931. 1 katern

 

576.        Fotoalbum van Adriana Josephina van Rhijn, [ca. 1950].                1 deel

 

577.        Foto's van een reünie van de familie Van Rhijn, [ca. 1952-1960]. 1 omslag

 

578.        Fotoalbum van Adriana Josephina van Rhijn, 1954.                        1 deel

 

579.        Fotoalbum van Adriana Josephina van Rhijn, [ca. 1959-1975].       1 deel

 

580.        Fotoalbum van Adriana Josephina van Rhijn ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag, 1964.                                                                                     1 album

 

1.2.2.5.9 Elisabetha Hermina Johanna van Rhijn (1886-1984)

 

581.        Foto's van Elisabetha Hermina Johanna van Rhijn, dochter van Hermanus Johannes van Rhijn en Elisabetha Johanna Mathilda Schirnböck, 1886-1950.          1 omslag

 

582.        Uittreksel uit het geboorteregisters van de Burgerlijke Stand van de gemeente Vlissingen uit 1901, een uittreksel uit het overlijdensregister van de Burgerlijke Stand van de gemeente Renkum uit 1984 en een bewijs van inenting uit 1887 betreffende Elisabeth Hermina Johanna van Rhijn, 1901, 1887, 1984.                                   1 omslag

 

583.        Ingekomen brieven bij Elisabetha Hermina Johanna van Rhijn, 1895-1927, 1968-1979.                                                                                            1 omslag

 

584.        Verslag van Hermanus Johannes van Rhijn voor zijn dochter Elisabetha Hermina Johanna van Rhijn over zijn leven, 1905.                                                        1 deel

 

585.        "Westerwald-Führer", heruitgave van de Westerwald-Klub van E. Heyn, Marienberg, 1910.                                                                                                 1 deel

 

586.        Kopie van het logboek van Hermanus Johannes van Rhijn tijdens zijn reis met het marineschip "Z.M. Zilveren Kruis" van 16 oktober 1887 tot 27 september 1888 van Den Helder naar Batavia overgeschreven door zijn dochter Elisabetha Hermina Johanna van Rhijn, [ca. 1930].                                                                             1 katern

N.B.: Zie ook inventarisnummer 212.

 

587.        Afschriften van testamenten van Elisabetha Hermina Johanna van Rhijn voor notaris J.J.M. Braun en voor notaris J. Tiedema, 1943, 1947.                      2 katernen

 

588.        Verhalen en gedichten geschreven door Elisabetha Hermina Johanna van Rhijn, [ca. 1955-1960]                                                                                   1 omslag

 


589.        Tekst van Elisabetha Hermina Johanna van Rhijn betreffende haar herinneringen aan het huis Ter Lugt, Donkersteeg 19 te Leiden ten tijde dat Arnoldus van Rhijn en zijn gezin daar woonde, 1975.                                                                          1 stuk

 

590.        Kerstmenu van Elisabetha Hermina Johanna van Rhijn, 1979.        1 stuk

 

1.2.2.6 Zesde generatie

 

1.2.2.6.1 Willem Johannes van Rhijn (1903-1979) x 1e Catharina Elisabeth Veese (1910-..); 2e Wilhelmina Gijsbertha Elisabeth Tekelenburg (1903-1953; 3e Carolina Augsta Fischer (1917- ..)

 

591.        Krantenartikelen en foto's van het 1ste Infanteriebataljon in Soerabaja in Nederlands Oost Indie waar Willem Johannes van Rhijn deel van uitmaakte, 1946-1947. 1 omslag

 

592.        Jaarverslag 1948 van de Nationale Demobilisatie Raad en een foto van de Demobilisatieraad onder voorzitterschap van Z.K.H. Prins Bernhard, 1949                 1 deel

 

593.        Foto's van mevrouw Carolina van Rhijn-Fischer en van Willem Johannes van Rhijn, 1975-1979.                                                                                   1 omslag

 

594.        Tekst van de "In Memoriam Kolonel der Mariniers B.D. W.J. Van Rhijn", 1979.     1 stuk

 

1.2.2.6.2 Arnold Eduard Adolf van Rhijn (1915-1991) x Kathleen Marian Knight (1914-2007)

 

595.        "Der Struwwelpetere", Duits kinderboek geschreven door Heinrich Hoffmann van Arnold Eduard Adolf van Rhijn voor zijn derde verjaardag gekregen van zijn tantes Maria en Carla, 1918.                                                                                        1 deel

 

596.        "Heitere Malerer", Duits kleurboek van Arnold Eduard Adolf van Rhijn, [ca. 1920].                                                                                             1 katern

 

597.        "Mein Tierbilderbuch", eerste leesboekje van Arnold Eduard Adolf van Rhijn, [ca. 1922].                                                                                                 1 deel

 

598.        Kleine gedichten voor kinderen door Hieronymus van Alphen, toebehorend aan Arnold Eduard Adolf van Rhijn, [ca. 1925].                                                         1 deel

 

599.        Ingekomen brief bij Arnold Eduard Adolf van Rhijn betreffende het toelatingsexamen voor de 1ste klas van het Gymnasium, 1928.                                          1 stuk

 

600.        Oorkonde van het ere-lidmaatschap voor Arnold Eduard Adolf van Rhijn van het Technologisch Gezelschap, 1937.                                               1 stuk

 

601.        Akte van benoeming tot gewoon lid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs voor Arnold Eduard Adolf van Rhijn, 1958.                                                    1 stuk

 

602.        Kopieën van krantenartikelen betreffende Arnold Eduard Adolf van Rhijn, 1966-1976.                                                                                            1 omslag

 

603.        Certificaat voor Arnold Eduard Adolf van Rhijn als lid van de Technical Association of the Pulp and Paper-Industry, 1970.                                                   1 stuk

 

604.        "Ons nationale park De Hoge Veluwe",  een boek aangeboden aan Arnold Eduard Adolf van Rhijn als lid van het Algemeen Bestuur door de voorzitter van het Algemeen Bestuur ter gelegenheid van het veertig-jarig bestaan van het nationale park De Hoge Veluwe, 1975.                                                                                                 1 deel

 

605.        Stukken betreffende het overlijden van Arnold Eduard Adolf van Rhijn, 1991.     1 omslag

 


1.2.2.6.3 Cornelis Hendrikus van Rhijn (1918- ..) x 1 Adriana Jacoba Dieuwke Zijlstra (1923- ...) x 2e   Henriette Elisabeth van Hengel (1923- ..)

 

606.        Oorlogszakboekje van het Bataljon Geneeskundige Troepen op naam van Cornelis Hendrikus van Rhijn, 1938-1940.                                                               1 deel

 

607.        Fotoalbum van Cornelis Hendrikus van Rhijn betreffende de lotgevallen van de Compagnie Geneeskundige Troepen tijdens de mobilisatie 1939-1940 waar Cornelis Hendrikus van Rhijn deel vanuit maakte, 1939-1940.                                        1 deel

 

1.2.2.7 Zevende generatie

 

1.2.2.7.1 Maarten van Rhijn (1924-2000) x Stieneke de Koning (1932-...)

 

608.        Stukken betreffede het overlijden van Maarten van Rhijn, 2000. 1 omslag

 

1.2.2.7.2 Marie Alexander van Rhijn (1930-2002) x Nicoline van Roosendael (1929- ..)

 

609.        Ingekomen brief met bijlage bij Marie Alexander van Rhijn betreffende een artikel van Adriaan Johan van Rhijn, 1997.                                               1 omslag

 

610.        Stukken betreffende de stellingen behorend bij het proefschrift van Marie Alexander (Aat) van Rhijn en een uitnodiging voor de promotie, 1997.             2 stukken

 

1.2.2.7.3 Jacoba Maria van Rhijn (1932-1986) x Taco Mulder (1929- ..)

 

611.        Tekst van een In Memoriam van Marie Alexander van Rhijn voor zijn zuster Jacoba Maria van Rhijn, 1986.                                                                              1 stuk

 

1.2.2.8 Achtste generatie

 

1.2.2.8.1 Arnold Carel Francis van Rhijn (1951- ..) x Pia Maria Verhey (1957- ..)

 

612.        Ingekomen stukken  bij Arnold Carel Francis van Rhijn en Pia Maria Verhey van Leonard Johannes van Rhijn betreffende zijn afscheid als conciërge aan het Christelijk Lyceum te Zeist, 1988.                                                                          1 omslag

 

613.        Ingekomen stukken bij Arnold Carel Francis van Rhijn betreffende het proefschrift over afasie van zijn overgrootvader Arnoldus van Rhijn, 1996-1998. 1 omslag

 


1.2.3 Aanverwante families

 

1.2.3.1 Meerdere families tezamen

 

614.        Advertenties uit kranten houdende familieberichten, 1808-1942. 1 omslag

 

615.        Circulaires met begrafenisaankondigingen en -uitnodigingen betreffende leden van de familie Schippers en aanverwanten; met kwitanties wegens begrafenissen en een dankbetuiging voor deelneming, 1808-1945.                                                       1 omslag

 

616.        Aantekeningen door meerdere leden van de familie bijgehouden betreffende geboorte, huwelijk en overlijden van leden van de familie Schippers en aanverwanten, 1819-1880.                                                                                                1 stuk

 

617.        Stukken betreffende huwelijk en geboorte betreffende de familie Rijnsburger en aanverwanten, 1836-1956.                                                    1 omslag

 

618.        Circulaires met begrafenisaankondigingen en -uitnodigingen betreffende leden van de familie Van Rossem (De Lorme van Rossem) en aanverwanten; met een dankbetuigiing voor deelneming, 1844-1946; met aantekeningen van Willem van Rhijn uit ca. 1961, 1844-1946, 1961.                                                                         1 omslag

 

619.        Circulaires met aankondigingen van ondertrouw en huwelijk van leden van de familie De Lorme van Rossem en aanverwanten, 1888, 1919, 1920.       3 stukken

 

620.        Genealogische aantekeningen betreffende de familie De Lorme en aanverwanten, [ca. 1900].                                                                                                1 stuk

 

1.2.3.2 De familie Schippers

 

1.2.3.2.1 Eerste generatie

 

1.2.3.2.1.1 Willem Schippers (1773-1834)

 

621.        Akte van poorterschap van de stad Amsterdam voor Willem Schippers, 1803.     1 stuk

 

1.2.3.2.2 Tweede generatie

 

1.2.3.2.2.1 Jacob Schippers (1797-1835) x Jacobina Aleijda Lettenmeyer (1797-1883)

 

622.        Tekeningen en gekalligrafeerde verzen door leden uit de familie van J.A. Lettenmeyer, uit haar nalatenschap, 1767, 1770, (19e eeuw).     1 pak (grote portefeuille)

N.B. De stukken uit 1767 en 1770 op perkament met een inhoudsopgave. Jacobina Aleijda Lettenmeyer was getrouwd met Franciscus Gijsbertus Bloemkolk, voordien met Jacob Schippers.

 

623.        Uittreksel uit het geboorteregister van Amsterdam van 1824 betreffende Jacobina Aleijda Schippers dochter van Jacob Schippers en Jacobina Aleijda Lettenmeyer, 1824.   1 stuk

 

624.        Gedicht met een nieuwjaarswens van Willem Schippers aan zijn ouders Jacob Schippers en Jacobina Aleijda Lettenmeyer, 1829.                1 stuk (grote portefeuille)

 

625.        Veiling-catalogus, tevens bekendmaking, van een openbare verkoop van goederen (uit wagenmakerij) uit de nalatenschap van Jacob Schippers te Amsterdam, 1835. Drukwerk.                                                                                             1 katern

 

626.        Versjes en gedichtjes opgeschreven door Jacobina Aleijda Lettenmeyer, 1857, 1871.                                                                                            1 omslag

 

627.        Tekening van het wapen van de familie Nieburg, [1925].               1 stuk

N.B. De ouders van Franciscus Gijsbertus Bloemkolk, echtgenoot van Jacobina Aleijda Lettenmeyer weduwe van Jacob Schippers waren Martinus Bloemkelk en Alida Streefkerk. De moeder van A. Streefkerk heette Nieburg.

 

628.        Foto's van portretten van Jacobina Aleijda Lettenmeyer (1797-1883) en echtgenoot Franciscus Gijsbertus Bloemkolk, 1961.                                 2 stukken

 

629.        Negatieven van portretten van Johan Frederik Lettenmeyer en echtgenote Jacoba Aleyda Bloemkolk, [ca. 1961].                                                          2 stukken

N.B. Dit zijn de ouders van Jacobina Aleijda Lettenmeyer getrouwd geweest met Jacob Schippers.

 

1.2.3.2.3 Derde generatie

 

1.2.3.2.3.1 Willem Schippers (1820-1905) x Bartha Johanna van Rossem (1821-1879)

 

1.2.3.2.3.1.1 Privé

 

630.        Huwelijksgedicht door J. de Ruijter en echtgenote ter gelegenheid van het huwelijk van Willem Schippers en Bartha Johanna van Rossem, 1843.                1 stuk

 

631.        Ingekomen brief bij Willem Schippers en Bartha Johanna van Rossem van Elisabeth Mariane van Rossem-De Lorme betreffende huishoudelijke en familieaangelegenheden, 1843.                                                                                                1 stuk

 

632.        Brief van de Wed. Duin (?) aan Bartha Johanna (mej.) Van Rossem, waarin haar zegen toewenst over haar voorgenomen huwelijk met Willem Schippers, [ca. 1850].     1 stuk

 

633.        Afschrift van een akte van scheiding van de gemeenschappelijke boedel van Willem Schippers en wijlen Bartha Johanna van Rossem, 1880.                             1 katern

 

634.        Afschrift van een akte waarin Willem Schippers aangewezen wordt als toeziend voogd over de kinderen van Jacobina Aleijda Schippers, weduwe van Pieter van Rhijn, 1880. 1 stuk

 

635.        Vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag houdende de beschikking dat Willem Schippers ontslagen wordt van de toeziende voogdij over de minderjarige kinderen Clasina, Bartha Johanna, Joannes, Willem en Elisabeth Mariane van Rhijn, 1892. 1 stuk

 

636.        Adreskaartje van Willem Schippers: Oude Singel 82 te Leiden, [ca. 1895]. 1 stuk

 

637.        Ingekomen brieven van rouwbeklag bij het overlijden van Willem Schippers aan zijn dochters Elisabeth Mariane Schippers, Jacobina Aleijda Schippers en Cornelia Wilhelmina Elisabeth Schippers, 1905.                                                                  2 stukken

 

1.2.3.2.3.1.2 Zakelijk

 

638.        Verklaring ten behoeve van Willem Schippers betreffende de eigendom van een schuur met tuin te Katwijk aan de Rijn in de Klappermanssteeg, 1843.            1 stuk

N.B. Niet ondertekend.

 

639.        Lijst van namen uit het "Boek van het jaar 1849", 1849.               1 stuk

 

640.        Kwitantie van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeling Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg, wegens contributiebetaling, 1880.                               1 stuk

 

641.        Akten van schuldbekentenis van Jacobina Aleijda van Rhijn - Schippers te Leiden aan haar vader Willem Schippers te Katwijk aan den Rijn betreffende een geldlening, 1880, 1882; op de achterzijde aantekeningen betreffende de aflossingen, 1880-1886. 2 stukken

 

642.        Catalogus van de openbare veiling van duingronden, gelegen ten noorden van Katwijk aan Zee en in Katwijk aan den Rijn, waarvan een kavel grenst aan het land van Willem Schippers; met een kaart van de kavels te Katwijk aan Zee, 1881.              1 katern

 

643.        Plattegrond van "De Zanderij" te Katwijk aan den Rijn behorende tot de nalatenschap van David Willem Westerbaan en grenzende aan het land van Willem en Jacob Schippers met een aanduiding van de te veilen kavels, [ca. 1881]. 1 stuk (grote portefeuille)

 

644.        Concept van een verzoekschrift van Willem Schippers te Katwijk aan den Rijn aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland om de directie van de Leidsche Duinwatermaatschappij herziening van een buizenstelsel (dat door zijn ligging schade toebrengt aan het land van Willem Schippers) te gelasten, 1882.                                           1 stuk

 

645.        Huurcontract waarbij Tiemen Hooiberg te Leiden een huis en tuin in de Aloëlaan te Oegstgeest (sedert 1896 Leiden) verhuurt aan Willem Schippers te Katwijk-Binnen, 1887.                                                                                                1 stuk

 

646.        Rekening van J. Lagewaardt te Leiden voor geleverde gordijnen en benodigdheden, 1887.                                                                                                1 stuk

 

647.        Concept van een brief van kennisgeving door Willem Schippers te Leiden aan het college van B & W betreffende de bereidheid tot het nader toelichten van zijn zaak, in antwoord op een verzoek daartoe door het college, 1892.                                      1 stuk

N.B. Het is niet bekend welke zaak het betreft.

 

648.        Rekening van de gemeente Leiden wegens het van gemeentewege doen wegruimen van sneeuw en ijs van de openbare weg voor het huis van Willem Schippers aan de Oude Singel, nr. 82, 1900.                                                                            1 stuk

 

649.        "Bericht van inzet", bekendmaking van de verkoop van enige huizen te Leiden, waaronder Oude Singel nr. 82, 1905                                                           1 stuk

N.B. Willem Schippers woonde hier van 1890-1905.

 

1.2.3.2.3.2 Jacob Schippers (1830-1880)

 

650.        Uittreksel uit het geboorteregister van Amsterdam betreffende Jacob Schippers, 1830.                                                                                                1 stuk

 

1.2.3.2.4 Vierde generatie

 

1.2.3.2.4.1 Jacob Schippers (1846-1935)

 

651.        Stukken van zakelijke aard, 1877-1920.                                 1 omslag

 

1.2.3.2.4.2 Cornelia Wilhelmina Elisabeth Schippers (1851-1945)

 

652.        Ingekomen brief bij Cornelia Wilhelmina Elisabeth Schippers van haar moeder Bartha Johanna Schippers-van Rossem, [ca. 1860].                                             1 stuk

 

1.2.3.3 De familie Van Rossem

 

1.2.3.3.1 Eerste generatie

 

1.2.3.3.1.1 Andries Van Rossem (1745-1833) x Bartha Johanna Eykholdt (1756-1825)

 

653.        Gedicht door Willem van Rossem ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van zijn ouders Andries van Rossem en Bartha Johanna Eykholdt, 1806. 1 stuk (grote portefeuille)

 

1.2.3.3.2 Tweede generatie

 

1.2.3.3.2.1 Willem van Rossem (1792-1857) x 1e Elisabeth Mariane de Lorme (1790-1844); 2e Cornelia de Lorme (1787-1867)

 

654.        Huwelijksgedicht ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van Gosewinus de Lorme en Elisabeth Calvet, ouders van Elisabeth Mariane en Cornelia de Lorme, 1810.   1 stuk

 

655.        Gedicht door Willem van Rossem ter gelegenheid van de verjaardag van zijn moeder Elisabeth Mariane de Lorme, 1843.                                              1 stuk

 

656.        Ingekomen brieven bij Cornelia de Lorme van Elisabeth Mariane van Rossem geb. de Lorme te Amsterdam met een deel van een brief geschreven door haar zoon Gosewinus, 1843, 1844.                                                                                  2 stukken

 

657.        Huwelijksgedicht ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van Willem van Rossem en Elisabeth Mariane de Lorme, 1844.                                              1 stuk

 

1.2.3.3.3 Derde generatie

 

1.2.3.3.3.1 Gosewinus van Rossem (1819-1859) x Alida de Ruyter (1824-1906)

 

658.        Huwelijksgedicht door Willem van Rossem ter gelegenheid van het huwelijk van zijn broer Gosewinus van Rossem en Alida de Ruyter te Amsterdam, 1843. 2 stukken

 

1.2.3.3.3.2 Willem van Rossem (1833-1904) x Jannetje Schippers (1826-1904)

 

659.        Gedichten en feestliederen ter gelegenheid van de ondertrouw van Willem van Rossem en Johanna (Jannetje) Schippers, 1856.                                        1 omslag

 

660.        Huwelijksgedicht ter gelegenheid van het koperen huwelijksfeest van Willem van Rossem en Jannetje Schippers, 1869.                                                           1 stuk

 

661.        Versjes getiteld: "Eene vertelling", ter gelegenheid van het 12 ½-jarig huwelijksfeest van Willem van Rossem en Jannetje Schippers, 1869. Drukwerk.          1 stuk

 

1.2.3.4 Overige aanverwante families

 

662.        Stukken van de familie De Goede te Purmerend en aanverwante families, 1801-1925; met een retroactum, 1799.                                                               1 band

N.B.: De familie De Goede is verwant aan de familie Schoorel, die verwant is aan de familie Van Rhijn.

 

663.        Reisverslagen door F.G. Bloemkolk, [ca. 1850].                         1 katern

N.B.: F.G. Bloemkolk was getrouwd met Jacobina Aleijda Lettenmeyer, weduwe van Jacob Schippers.

 

664.        Patentakte voor het dienstjaar 1868-1869 voor Cornelis Mansvelt, windmolenaar te Wassenaar, 1868.                                                                      1 stuk

N.B.: Cornelis is de zoon van Cornelis Mansvelt en Marijtje Reijneveld.

 

665.        Advertenties met familieberichten en artikelen uit kranten betreffende leden van de families Roem en Eigeman en aanverwanten, 1900-1953.                     1 omslag

N.B.: Johannes Roem x Clasina van Rhijn.
Willem Eigeman x Johanna Wilhelmina van Rhijn.

 

666.        Brief van Jacques de Haas uit Portland, Oregon, aan mej. Roelants, 1940. 1 stuk

N.B.: Jacques (geb. 1901) is een zoon van Jacques de Haas eerste echtgenoot van Elisabeth Mariane van Rhijn uit diens eerdere huwelijk. Mej. Roelants is een kennis van de familie Van Rhijn.

 

667.        Afschrift van een brief van Cornelis Mansvelt te Hazerswoude uit 1797 houdende de verklaring dat hij toestemt in de ondertrouw van zijn zoon Cornelis met Marijtje Reijneveld te Koudekerk,  [ca. 1950].                                                          1 stuk

 


2 Tweede afdeling: Stukken betreffende de malerij en graanhandel molen "De Valk" te Leiden, 1867-1963

 

2.1 Periode 1867-1880

 

668.        Akte van niet-bestaande hypothecaire inschrijving betreffende enige percelen in de gemeente Leiden ten behoeve van Pieter van Rhijn, 1869.             1 stuk

 

669.        Akte van transport en hypotheek door Michiel van Leeuwen te Leiden aan Pieter van Rhijn betreffende molen "De Valk" en behuizingen; met een authentiek afschrift, 1869.                                                                                          2 katernen

 

670.        Akte van ingebruikgeving door de gemeente Leiden aan Pieter van Rhijn van de gemeentegrond waarop molen "De Valk" en behuizingen staan; met een kwitantie wegens kosten voor het opmaken van de akte, 1870.                         2 stukken

 

671.        Vergunning voor Pieter van Rhijn voor het houden en mesten van varkens, verleend door B & W van Leiden, 1871.                                                                  1 stuk

 

672.        Reglementen van de onderlinge brandwaarborgmaatschappij speciaal voor molenaarsuit 1873 en 1875 en de instructies uit 1875 voor de districtcommissarissen van de maatschappij, 1873, 1875.                                                    1 omslag

 

673.        Stukken betreffende de hoogte van de aanslag in de grondbelasting voor Pieter van Rhijn als gebruiker van een korenmolen, huis en erf, 1875.                   2 stukken

 

674.        "Maalboekje" van Pieter van Rhijn, register met opgaven van soort, hoeveelheid en opbrengst van hetgeen er is gemalen, 1868-1876; met achterin enkele financiële aantekeningen en een gedicht, 1867.                                                                  1 katern

 

675.        Kwitantie van Michiel van Leeuwen te Leiden voor Pieter van Rhijn wegens de afbetaling van de schuld wegens koop van molen "De Valk" en behuizingen, 1877. 1 stuk

 

676.        Uittreksel uit het kadaster te Leiden betreffende molen "De Valk", 1877. 1 stuk

 

2.2 Periode 1881-1963

 

2.2.1 Algemeen

 

677.        Patentakte voor het dienstjaar 1893/1894 ten behoeve van de Wed. P. van Rhijn als windkorenmolenaar/koopvrouw, 1893.                                       1 stuk

 

678.        Stukken betreffende het geschil tussen de fa. de Wed. P. van Rhijn en Klaas van Rhijn over de door hem in de periode 1881-1898 gevoerde boekhouding (administratie), 1893-1951.                                                                                                 1 pak

 

679.        Adreskaartjes van de fa. de Wed. P. van Rhijn, [ca. 1930-1940]. 1 omslag

 

680.        Akte houdende "bewijs van erkenning" als contractant/georganiseerde bij de "Stichting Nederlandsche Meelcentrale" ten behoeve van de fa. de Wed. P. van Rhijn, als graanhandel en graanmalerij, 1935.                                                                   1 stuk

 

681.        Formulieren van kwitanties en rekeningen met enveloppen van de fa. de Wed. P. van Rhijn, [ca. 1950].                                                                            1 omslag

 

682.        Lijst van leden van de Algemeene Nederlandsche Molenaarsbond, waaronder de Wed. P. van Rhijn, [ca. 1950].                                                                    1 katern

 

683.        Aanslagbiljetten van de vereveningsheffing 1952-1953 voor de firma de Wed. P. van Rhijn met stortingsbewijzen van de postcheque- en girodienst betreffende eerdere heffingen, 1950-1952.                                                                         1 omslag

 

684.        Brief van het Instituut voor handels- en bedrijfsvoorlichting betreffende publicatie van de opgave aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland te Leiden inzake de overgang van vennootschap onder firma in eenmanszaak van molen "De Valk", 1953.                                                                                                1 stuk

 

685.        Authentiek uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland te Leiden betreffende de firma de Wed. P. van Rhijn molen "De Valk", ten behoeve van Willem van Rhijn, 1956.                                           1 stuk

 

2.2.2 Bezittingen

 

2.2.2.1 Molen en opstal

 

686.        Polis van de brandverzekering voor de Wed. P. van Rhijn op de opstal van de korenmolen "De Valk" en goederen staande aan de Binnenvestgracht nr. 5 te Leiden (lopende van 25 juli 1881 tot 25 juli 1882), 1881.                                                    1 stuk

 

687.        Register van uitgaven, opgesteld door D. Groenewegen ten behoeve van de Wed. P. van Rhijn betreffende de restauratie van molen "De Valk"; tevens dienend als kwitantie, 1882.                                                                                             1 katern

 

688.        Akte van ingebruikgeving door de gemeente Leiden aan Jacobina Aleijda Schippers (de Wed. P. van Rhijn) van de gemeentegrond waarop molen "De Valk" en behuizingen staan; met een rekening voor het opmaken van de akte, 1882, met een afschrift van de akte, [ca. 1933].                                                                                           3 stukken

 

689.        Circulaire van het gemeentebestuur van Leiden met de herinnering aan de wettelijke verplichting tot het inleveren van een verklaring van het zich in behoorlijke staat bevinden van windmolens in Leiden, 1897; hierop een dergelijke verklaring m.b.t. "De Valk" door J. Roem, architect te Leiden, aan B & W, 1897.                                1 stuk

 

690.        Ingekomen stukken betreffende het geschil over de eigendom van molen "De Valk" en opstal tussen de gemeente Leiden en de familie Van Rhijn, 1903.       3 stukken

 

691.        Bouwtekeningen van B & W van Leiden i.v.m. het oprichten van de elektrische malerij in molen "De Valk" ten behoeve van de Wed. P. van Rhijn, 1915-1922, één tekening met een aangehecht authentiek afschrift van een vergunning tot het oprichten, 1922.                                                                1 omslag (grote portefeuille)

 

692.        Situatieschetsen betreffende de riolering van en rond molen "De Valk", [ca. 1920].                                                                                           3 stukken

 

693.        Ingekomen brief bij Willem van Rhijn van J. Jansen betreffende het schilderwerk aan de molen en gebruik van kwasten, 1921.                                         1 stuk

 

694.        Stukken betreffende de elektrische graanmalerij in molen "De Valk", 1921-1945, 1954.                                                                                            1 omslag

 

695.        Brief van B & W van Leiden aan het bestuur van de Vereeniging "Oud-Leiden" betreffende het onderhoud van het windbedrijf molen "De Valk" met een afschrift van een brief van B & W aan de bond "Heemschut", 1923.                                           2 stukken

N.B. Deze stukken zijn waarschijnlijk doorgestuurd aan de firma de Wed. P. van Rhijn.

 

696.        Jaarverslag over de jaren 1929-1930 van de onderlinge brandwaarborgmaatschappij speciaal voor molenaars, 1930. Drukwerk.                                1 katern

 

697.        Stukken betreffende het geschil tussen de gemeente Leiden en de familie Van Rhijn over de eigendom van molen "De Valk" en opstal, 1932-1943, (ca. 1948), 1963. 1 omslag

 

698.        Plattegronden en bouwtekeningen betreffende molen "De Valk" en omgeving met een foto van een extract uit het kadaster van 1865, [ca. 1937]-1952. 1 omslag (grote portefeuille)

N.B. Vele tekeningen betreffende de restauratie van de molen in 1943.

 


2.2.2.2 Effecten

 

699.        Effecten met coupons uit Rusland, Hongarije en Oostenrijk (incourant geworden), [ca. 1875-1925].                                             1 omslag (grote portefeuille)

 

700.        Lijst met effecten; met aantekeningen welke verkocht zijn, [ca. 1908-1920].    1 katern

 

701.        Stukken betreffende in onderpand gegeven effecten, 1921, 1922 met een kwitantie van de Nationale Bankvereeniging, 1919.                                           1 omslag

 

2.2.3 Financiën

 

702-713. Journalen, 1881-1911. <12 delen>

 

702.        1881-1883.                                                               1 deel

703.        1883-1888.                                                               1 deel

704.        1888-1893.                                                               1 deel

705.        1893-1899.                                                               1 deel

706.        1899-1901.                                                               1 deel

707.        1901-1902.                                                               1 deel

708.        1902-1904.                                                               1 deel

709.        1904-1905.                                                               1 deel

710.        1905-1907.                                                               1 deel

711.        1907-1908.                                                               1 deel

712.        1908-1910.                                                               1 deel

713.        1910-1911.                                                               1 deel

 

714-723. Memorialen, 1881-1911. <10 delen>

 

714.        1881.                                                                         1 deel

715.        1881-1889.                                                               1 deel

716.        1889-1896.                                                               1 deel

717.        1896-1900.                                                               1 deel

718.        1900-1902.                                                               1 deel

719.        1902-1904.                                                               1 deel

720.        1904-1906.                                                               1 deel

721.        1906-1908.                                                               1 deel

722.        1908-1910.                                                               1 deel

723.        1910-1911.                                                               1 deel

 

724-732. Proef- en saldibalans en verlies- en winstrekeningen, 1881-1947. <9 delen>

 

724.        1881-1883.                                                               1 deel

725.        1884-1987.                                                               1 deel

726.        1887-1893.                                                               1 deel

727.        1893-1900.                                                               1 deel

728.        1900-1903.                                                               1 deel

729.        1903-1906.                                                               1 deel

730.        1907-1911.                                                               1 deel

731.        1911-1919.                                                               1 deel

732.        1919-1947.                                                               1 deel

 

733-752. Grootboeken, 1881-1956. <20 delen>

 

733.        1881-1883.                                                               1 deel

734.        1883-1886.                                                               1 deel

735.        1886-1891.                                                               1 deel

736.        1891-1897.                                                               1 deel

737.        1897-1900.                                                               1 deel

738.        1900-1902.                                                               1 deel

739.        1902-1904.                                                               1 deel

740.        1904-1905.                                                               1 deel

741.        1905-1907.                                                               1 deel

742.        1907-1909.                                                               1 deel

743.        1909-1911.                                                               1 deel

744.        1911-1914.                                                               1 deel

745.        1914-1917.                                                               1 deel

746.        1917-1922.                                                               1 deel

747.        1922-1926.                                                               1 deel

748.        1926-1931.                                                               1 deel

749.        1931-1937.                                                               1 deel

750.        1937-1943.                                                               1 deel

751.        1943-1949.                                                               1 deel

752.        1949-1956.                                                               1 deel

 

753-775. Rekeningen en kwitanties van diverse leveranciers en instellingen, 1931-1957. <23 omslagen>

 

753.        Betreffende bijdragen voor het lidmaatschap van de vakgroepen van bedrijfsgroep "Voedselvoorzieningsambachten" en bedrijfsgroep "Detailhandel" te Den Haag, 1950, 1951.                                                          1 omslag

754.        Betreffende contributie over 1951 ten behoeve van de vakgroep "Groothandel in granen" te Rotterdam, 1951.                                       1 stuk

755.        Betreffende contributie voor het lidmaatschap van de Algemeene Ned. Molenaarsbond (tevens bewijs van lidmaatschap), 1947, 1951. 1 omslag

756.        Betreffende de jaarlijkse bijdrage voor inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leiden, 1945, 1947, 1952, 1953. 1 omslag

757.        Betreffende geleverd drukwerk door de handelsdrukkerij fa. P. Duyverman te Leiden, 1950, 1951.                                               1 omslag

758.        Betreffende geleverd graan aan de Gebr. Egbers, graan- en veevoerhandel, 1951, 1952.                                                                    1 omslag

759.        Betreffende geleverd meel aan Koopmans meelfabrieken N.V. te Leeuwarden, 1947-1953.                                                          1 omslag

760.        Betreffende geleverd meel en poeder aan de fa. Koster C.V. te Leiden, 1947, 1949, 1951-1953.                                                1 omslag

761.        Betreffende geleverde bloem en meel aan Van der Reijden's meel- en graanhandel te Leiden, 1949-1953.                                           1 omslag

762.        Betreffende geleverde goederen en verrichte diensten door P.F. van den Broek en Zn., loodgieter, 1947-1957.                                   1 omslag

763.        Betreffende geleverde goederen t.b.v. de malerij en graanhandel, 1946-1954.                                                                             1 omslag

764.        Betreffende geleverde rogge door N.V. Van Waveren's graanhandel te Haarlem, 1949-1953.                                                          1 omslag

765.        Betreffende geleverde tarwe door het Aan- en verkoopbureau van Akkerbouwprodukten in Den Haag, 1947-1949.       1 omslag

766.        Betreffende geleverde tarwe door J. van Driel, handel in granen, zaden en peulvruchten, 1946-1947.                                      1 omslag

767.        Betreffende geleverde tarwe en rogge door de fa. W. Zintel te Hazerswoude, 1946-1952, 1956.                                                1 omslag

768.        Betreffende geleverde waren door J. de la Bije, handel in granen en landbouwartikelen te Leiden, 1947-1954.                1 omslag

769.        Betreffende geleverde waren door N.V. Gebr. Blonk's graanhandel te Leiden, 1952, 1953.                                                                    1 omslag

770.        Betreffende geleverde witte bonen door Industrie en Handelsmaatschappij "De Hollandsche molen" N.V. te Vlaardingen, 1950.         1 omslag

771.        Betreffende plaatselijke heffing van cijnzen en erfpachten, 1931.       1 stuk

772.        Betreffende reparaties door Marinus Brinks, handel in lederwaren te Leiden, 1946, 1947, 1950.                                                          1 omslag

773.        Betreffende sociale premies aan de Raad van Arbeid te Leiden, 1946-1948, 1950-1952.                                                          1 omslag

774.        Betreffende toelevering van de stedelijke fabrieken van gas en elektriciteit te Leiden, 1947-1957.                                               1 omslag

775.        Van de Leidsche Duinwater Maatschappij, 1946, 1948, 1954-1957.  1 omslag

 

2.2.4 Verwerving van grondstoffen en verkoop van produkten

 

776.        Akte van inschrijving voor de fa. de Wed. P. van Rhijn als fabrikant bij het Centraal Distributiekantoor afgegeven door het Ministerie van Handel en Nijverheid, [ca. 1940].                                                                                                1 stuk

 

777.        Lidmaatschapbewijs voor de fa. de Wed. P. van Rhijn van de Nederlandsche Inkoopcentrale van Akkerbouwprodukten te Den Haag ("organisatiebewijs" n.a.v. toelating als georganiseerde als koper van broodgranen), 1940.                       1 stuk

 

778.        Stukken betreffende het Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouwprodukten en het daaronder vallende bedrijfschap voor granen, zaden en peulvruchten te Den Haag, 1942-1953.                                                                1 omslag (grote portefeuille)

 

779-781. Register van afleveringen van gemalen meel (vnl. tarwe- en roggemeel), 1947-1953. <3 delen>

 

779.        1947-1948.                                                               1 deel

780.        1948-1951.                                                               1 deel

781.        1951-1953.                                                               1 deel

 

782.        Vergunning voor de fa. de Wed. P. van Rhijn verleend door de Directie Voedselvoorziening van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening voor het vestigen van een groothandel in veevoeder; met bijlage, 1948.                          2 stukken

 

2.2.5 Museumfunctie

 

783.        Bezoekersregister van molen "De Valk", 1930-1963.                    1 deel

 

784.        Ingekomen kaart met kerst- en nieuwjaarswensen, met daarop een foto (uit 1950) van Willem van Rhijn en molenbezoekster H. Ridenko uit Baghdad, Irak, op de molenstelling, 1951.                                                                                       1 stuk

 

785.        Ingekomen brieven bij Willem van Rhijn van de gemeente Leiden betreffende het wel of niet ontslaan van dhr. Neuteboom die rondleidingen op de molen verzorgde, 1955.   2 stukken

 

786.        Stukken betreffende de overname van de roerende goederen aanwezig in molen "De Valk" door de gemeente Leiden, 1957-1960.                                   1 omslag

 

787.        Ingekomen brieven bij Willem van Rhijn van J.N. van Wessum, directeur van het Stedelijk Museum "De Lakenhal" te Leiden betreffende de verkoop van goederen door hem aan het museum, de betaling van rekeningen van "De Valk" en zaken aangaande het molenmuseum; met een lijst van een aantal verkochte goederen (opgesteld door Willem van Rhijn) en een (te declareren) rekening, 1960-1963.                                          1 omslag

N.B. Het molenmuseum werd een dependance van "De Lakenhal".

 

788.        Ingekomen brieven bij Willem van Rhijn van de Vereniging "De Hollandsche molen" en de V.V.V. Leiden betreffende een folder over molen "de Valk"; met de concepttekst over deze folder, 1961.                                                                        3 stukken

 

789.        Correspondentie tussen de gemeente Leiden en Willem van Rhijn betreffende zaken i.v.m. het toekomstige molenmuseum, o.a. het gebruik van woonruimte ten behoeve van studenten in molen "De Valk", 1962-1963.                             1 omslag

 

790.        Ingekomen brieven bij Wilem van Rhijn van het gemeentebestuur van Katwijk betreffende het in bruikleen geven van twee pastelportretten (van Adriaan van Rhijn (1835-1917) en zijn vrouw Kunegonda Meerburg) en een zilveren inktstel (van Hendrik Bernardus van Rhijn (1816-1901)) ten behoeve van het molenmuseum "de Valk", 1962, 1963.        2 stukken

 

791.        Aantekeningen door Willem van Rhijn betreffende de restauratie van molen "De Valk" en contacten met familieleden over eventueel af te stane familiestukken t.b.v. het molenmuseum, 1963.                                                            1 omslag

 

792.        Correspondentie tussen Willem van Rhijn en M. van Hoogstraten, conservator, betreffende regelingen aangaande het toekomstige molenmuseum, 1963.  2 stukken

 


3 Documentatie verzameld door leden van de familie Van Rhijn

 

3.1 Beeldmateriaal

 

793.        Prenten, [ca. 18e, 19e, -1950].                        1 pak (grote portefeuille)

 

794.        Tekeningen door verschillende personen, waaronder leden van de familie Van Rhijn, (2e helft 18e eeuw, 19e eeuw).                                      1 pak (grote portefeuille)

 

795.        Steendruk met een voorstelling van de maskerade door studenten van de Leidse universiteit, 1835.                                                                                       1 stuk

 

796.        Plattegronden van Amsterdam en Rotterdam, 1874, en Londen, 1956.                                                               3 stukken (grote portefeuille)

 

797.        Etsen voorstellend slot Wartburg en de Burcht van Metternich in Beilstein, [ca. 1890].                                                                                                2 stuk

 

798.        Prentbriefkaarten, foto's en fotoreprodukties van Leiden, [ca. 1890-1946].        1 omslag

 

799.        Prentbriefkaarten, foto's en fotoreproducties, [ca. 1890-1962].     1 pak

 

800.        Plattegrond van de Pieterskerk en omgeving, getekend door Willem van Rhijn, 1892.                                                                                                1 stuk

 

801.        Album met prentbriefkaarten van Leiden, Nederland en buitenland, [ca. 1900].   1 deel

 

802.        Album met verzamelplaatjes van plaatsen in Nederland, [ca. 1900-1950].         1 deel

 

803.        Prentbriefkaarten en foto's van molens van leden van de familie Van Rhijn, [ca. 1900-1961].                                                                                            1 omslag

 

804.        Foto's van Nicolaas de Ridder en N.C. de Gijselaar, burgemeesters van Leiden, overdrukken uit het 'Leidsch Dagblad'. [ca. 1910].                                      2 stukken

 

805.        "Spoorwegkaart van Nederland" op de achterzijde van een "prijscourant van sigaren en tabak" van de fa. W.G. Boele sr. te Kampen, [ca. 1915].                1 stuk

 

806.        Foto's van diverse personen uit de kennissenkring van de familie Van Rhijn, 1920-1930.                                                                                            1 omslag

 

807.        Foto's van diverse predikanten, [ca. 1920-1935].                    1 omslag

 

808.        Foto's van de 3-oktoberviering, 1925.                                     1 omslag

 

809.        Foto's van de opening van het universitaire jaar, 1925.            3 stukken

 

810.        Fotoalbum van een vakantie in Londen, 1927.                               1 deel

 

811.        Foto en tekening van de schrijfster Top (Anthonetta) Naeff echtgenote van dr. Huibert Willem van Rhijn, [ca. 1928]                                                  2 stukken

 

812.        Foto's van het studentenleven in Groningen, [ca. 1930-1935].  1 omslag

 

813.        Gravure en tekening van molens te Den Haag en Rotterdam, (ca. 19e eeuw). Reproducties, 1930, 1936.                                            2 stukken (grote portefeuille)

 

814.        Foto's en gravures van poorten in Leiden uit het blad "Panorama", [ca. 1940].     1 stuk

 

815.        Tekeningen van stadsgezichten, (ca. 1750). Reproducties, [ca. 1950]. 1 omslag

 


3.2 Artikelen en boeken

 

816.        Rotterdamsche Courant van 26 juni 1810.                                   1 stuk

 

817.        "De visch en de mensch" hengelschetsen uit de portefeuille van Alexander Verheul, [ca. 1860].                                                                                       1 deel

 

818.        Leidsch Dagblad van maandag 6 juli 1863.                                  1 stuk

 

819.        Kranten- en tijdschriftknipsels, 1884-1963.                                1 pak

 

820.        Vlissingsche Courant van 31 oktober 1886.                                 1 stuk

 

821.        Kranteknipsels en foto's betreffende het Nederlandse vorstenhuis en buitenlandse vorstenhuizen, [ca. 1890-1954].                                            1 omslag

 

822.        Zangbundel "Gotters Wille ist mein Ziel", 1901.                             1 deel

 

823.        Toeristische- en reclamefolders betreffende de stad Leiden, [ca. 1930-1958].   1 omslag

 

824.        Brochure van het Genootschap voor Zedelijke Volkspolitiek no.II "Christendom en Politiek" geschreven door mr.dr. A.A. van Rhijn, 1924.                           1 katern

 

825.        Artikelen en afbeeldingen betreffende Overschie (18e eeuw), [ca. 1925]. 1 omslag

 

826.        Maandblad "Ons Nederland", officieel orgaan van de Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, een speciaal Leiden-nummer, 1933. 1 katern

 

827.        Toeristische- en reclamefolders betreffende binnen- en buitenland, [ca. 1940-1962].                                                                                            1 omslag

N.B. In één folder staat een foto van molen "De Valk".

 

828.        Toeristische reclameposters betreffende Tirol, [ca. 1950].        1 omslag

 

829.        Uittreksels uit het Keurboek van de stad Leiden van 1658 (blz. 40 en 43) betreffende de singels en singelsloten om de stad, [ca. 1950].                            1 stuk

 

830.        Krantenartikelen en afbeeldingen betreffende Katwijk aan den Rijn, [ca. 1950-1960].                                                                                            1 omslag

 

831.        Krantenartikelen met afbeeldingen betreffende Leiden, [ca. 1950-1963]. 1 omslag

 

832.        Verslag van zes voordrachten gehouden in de Internationale School voor Wijsbegeerte te Amersfoort, 1954.                                                                     1 deel

 

833.        Brochure over de op handen zijnde demping van de Lange Mare te Leiden, uitgegeven door de Vereniging "Oud-Leiden", 1950.                                          1 katern

 

834.        Krantenartikel van het geboortehuis van Top Naeff (1875-1953) in dordrecht echtgenote van Huibert Willem van Rhijn, 2000.                                            1 stuk

 

3.3 Godsdienst, cultuur, historie en wetenschap

 

835.        Gravures, steendrukken en fotoreproducties met portretten van cultureel, historisch en wetenschappelijk belangwekkende personen, [ca. 18e, 19e, 20e eeuw -1931].  1 omslag

 

836.        Aardrijkskundige kaarten en een plattegrond met beschrijvingen, afkomstig uit een statenbijbel, [ca. 1750-1775].                    1 omslag (grote portefeuille)

 

837.        Recept van dr. Jennerts voor een geneesmiddel, overgenomen uit "de Vaderlandsche Bibliotheek", 8e deel, nr. 2A, 1804. Afschrift, 1810.                    1 stuk

 

838.        Uittreksel uit een artikel in de "Wiener allgemeine Theaterzeitung, Originalblatt für Kunst, Literatur etc." van 1836, betreffende de naam "Napoleon", 1836.  1 stuk

 

839.        Alfabetische lijst van "verouderde, merendeels buiten gebruik geraakte woorden uit de Nederlandse taal" (opschrift van Willem van Rhijn), met synoniemen in gangbaar Nederlands, [ca. 1840-1900].                                                                   1 katern

N.B. Het is niet bekend van wiens hand.

 

840.        Stukken betreffende onderwerpen van godsdienstige aard, [ca. 1850 -1950].    1 omslag

 

841.        "De boog in de wolk, woorden van troost in uren van smart", 1864; boekje als geschenk voor tante Mina van Johanna, te Lent, 1864.                                 1 deel

N.B. Niet duidelijk of dit familie is: Cornelia Wilhelmina Elisabeth Schippers en haar nichtje Bartha Johanna van Rhijn?

 

842.        "Portefeuille-almanak", 13e jrg., uitgegeven te Amsterdam, door D. Allart, 1869.                                                                                             1 katern

 

843.        Aantekeningen en versjes van culturele, historische en wetenschappelijke aard, [ca. 1890-1920].                                                                                  1 omslag

N.B. Het is niet bekend van wiens hand.

 

844.        Kerkblaadjes van de Hervormde Gemeente van Leiden en kranteknipsels betreffende predikanten van deze gemeente, 1895-1956.                          1 omslag

 

845.        Foto van de preekstoel in de kerk "Sainte-Gudule" (St. Goedele) te Brussel, [ca. 1900].                                                                                                1 stuk

 

846.        Foto's van "Oud-Egypte", [ca. 1900-1950]. 1 omslag (grote portefeuille)

 

847.        Foto's van predikanten en kerkenraad van de Nederlands Hervormde Gemeente te Leiden, [ca. 1900-1950].                                                                 3 stukken

 

848.        Gedicht ter nagedachtenis aan ds. C.S. Adama van Scheltema door J.M. Pieters, [ca. 1900-1950].                                                                                      1 stuk

 

849.        Gedicht ter gelegenheid van de 25-jarige evangeliebediening van ds. Foppe Oberman te Leiden door J.J. Spijker, 1901.                                                     1 stuk

 

850.        Christelijk weekblad "Ons zondagsblad", 1904.                            1 stuk

 

851.        Anoniem manuscript getiteld: "Geschiedenis der Beeldende Kunsten", met tekeningen, 1923.                                                                                                 1 deel

 

852.        Artikelen uit kranten en in kerkblaadjes betreffende de predikanten dr. J.C.S. Locher en ds. H.C. Touw te Leiden, 1933-(1950).                                        1 omslag

 

853.        Programma van de "Eerste openluchtsamenkomst" uitgaande van de Nederlandsch Hervormde Evangelische Commissie, 1936.                                 1 stuk

N.B. Gehouden op het terrein rond molen "De Valk".

 

854.        "Wassenaarsch Kerkblad" van de Nederlandsch Hervormde Gemeente te Wassenaar, 1937.                                                                                                1 stuk

 

855.        Artikel over het orgel in de Nederlands Hervormde Kerk te Ferwerd, getiteld: "Een koninklijk geschenk voor een koninklijk instrument", door A.P. Oosterhof en E.J. Penning, [ca. 1940].                                                                                                1 stuk

 

856.        Teksten van preken, tevens liturgieën, van ds. H.C. Touw en ds H.J. van Achterberg te Leiden, 1941-1944, 1949.                                                    1 omslag

 

857.        Tekeningen van wapens van provinciën en steden in Nederland (reproducties), [ca. 1950].                                                                                           2 stukken

 

858.        Brochure betreffende de tentoonstelling "150 jaren Rijksarchief" in het Prinsenhof te Delft, 1952.                                                                                       1 stuk

 

859.        Programma voor de dodenherdenking in de Pieterskerk te Leiden, 1960. 1 stuk

 

3.4 Voorwerpen

 

860.        Haarlokjes van leden van de familie Van Rhijn en aanverwante families, [ca. 1875-1900].                                                                                             1 doosje

 

861.        Clichés van de wapens van de familie Van Rhijn en de familie Felix en van molen "De Valk", [ca.1950].                                                                              1 doosje

 

862.        Lakafdrukken van de wapens van de familie Van Rhijn en andere families, [ca. 1955].                                                                                             1 doosje

 


4 Stukken waarvan het verband met het archief niet gebleken is

 

863.        Stukken betreffende verkoop, overdracht en erfpacht van grond en goederen te Katwijk aan den Rijn, 1751-1839.                 1 omslag, 1 charter (grote portefeuille)

 

864.        Akten betreffende veiling, verkoop, overdracht, huur en niet-bestaande hypothecaire inschrijving van grond en goederen te Leiderdorp, 1780-1860.                                                1 omslag, 3 charters (grote portefeuille)

 

865.        Bijdragen aan een album amicorum van dhr. Dumontier van zijn mede-schepelingen:
a. Y.J. Broere, 1845;
b. G.H. Bakker, Paramaribo, (1845);
c. W.J. van de Cop, Vlissingen, 1845;
d. W.B. de Jonge Oudraat, Paramaribo, 1846.                           1 omslag

N.B. Deze briefjes op karton met goud-op-snee zijn gedeeltelijk op rijm geschreven en zitten in een beschilderd doosje.

 

866.        Uitgaande brief aan A. van Dishoek ter gelegenheid van van zijn bevordering tot docter in de Geneeskunde, [ca. 1850].                                                           1 stuk

 

867.        Poësiealbum van "Trientje" Wenniger, 1869-1870, 1901.             1 deel

N.B. Vermoedelijk Henriëtte Christina Margaretha Wenniger, dochter van Frederic Theodore Wenniger en Nelette Philippine Roos, die te Leiden woonden. Onder één gedichtje staat: "Uw liefhebbende zuster Wilhelmina Wenniger (echtgenote van mr. Booy [mr. Marinus Evius Booy, notaris laatstelijk te Purmerend, tr. Leiden 1858 Caroline L.M. Wenniger; Wilhelmina Elisabeth Wenniger, geb. Namen 6 juli 1827, bleef hoogstwaarschijnlijk ongehuwd, maar woonde vanaf 1876 bij haar zwager]). Achter het eigenlijke poësiealbum een "Elixer om lang te leven", Hoorn 15 dec. 1901.

 

868.        Uittreksel uit het bevolkingsregister van de gemeente Rotterdam betreffende Maria van Gelder (geb. 1863 te Hazerswoude, overleden 1950 te Rotterdam), 1951.         1 stuk

 

 [1]. Zie C. Schultz: Inventaris van het familiearchief Van Rhijn, inclusief het archief van molen “de Valk” te Leiden, 1984 blz. 7, inventarisnummer 403.

[2] idem, blz. 8.

[3] idem, blz. 9.

[4] idem, blz. 9.

[5] idem, blz. 10.

[6] idem, blz. 10

[7] idem, blz. 10.

[8] idem, blz. 10.

[9] idem, blz. 11.

[10] idem, blz.11.

[11] idem, blz.11.

[12] idem, blz.11.

[13] Zie inventarisnummer 783.

[14] idem, blz. 12.

[15] idem, inventarisnummer 401.

[16] idem, inventarisnummer 786.

[17] idem, zie blz. 15.

[18] Zie inventarisnummer 187, 484, 486, 487, 489, 492 en 525.