Stichting “Het Geslacht van Rhijn”

 

Doelen                                                                                             

 

De familiestichting "Het Geslacht Van Rhijn" is bij notariële akte opgericht op 28 december 1990 ten overstaan van notaris Mr. R.G. Fierst van Wijnandsbergen te Wageningen. De stichting is gevestigd te Leiden en staat geregistreerd onder nummer 41168323 in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland te Leiden. Op 16 september 2004 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden ten overstaan van notaris Mr. M.M. Elings-van Hooidonk, Van Rhijn notarissen te Zeist.

In de statuten van de stichting “Het Geslacht Van Rhijn” staan het doel en de middelen omschreven.

1.  De stichting heeft ten doel:

     a.  het in eigendom verwerven en instandhouden, het tot eenheid brengen, het (doen) bewaren en het (doen) beheren van allerhande wetenswaardigheden, documenten, boeken en overige familiestukken, met betrekking tot het geslacht Van Rhijn, althans nakomelingen danwel voorouders van Arent Michielszoon, geboren omstreeks vijftienhonderd veertig te Katwijk;

     b.  het bevorderen van de kennis van de geschiedenis sinds vijftienhonderd veertig van dit geslacht, het verrichten van herinneringsdaden jegens vroegere leden van het geslacht, alsmede het bevorderen van de band tussen de leden van het geslacht;

     c.  het voorzover mogelijk verschaffen van toegang aan het publiek tot de hiervoor onder a gemelde verzameling van documenten, boeken en overige familiestukken, alsmede het mogelijk maken en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de algemene geschiedenis, heemkunde, sociologie en genealogie en de publicatie daarvan;

     d.  het zo nodig en onder voorwaarden ter beschikking stellen van voormelde zaken aan musea en andere instanties,

     en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2.  De stichting beoogt geen winst te maken.

3.  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

     a.  het (aan)houden van een archief en een collectie van familiestukken, het restaureren, conserveren en onderhouden van deze zaken, zo mogelijk in samenwerking en overleg met het gemeentearchief van de gemeente Leiden;

     b.  het organiseren van tentoonstellingen en het houden van lezingen, zo mogelijk in samenwerking met (gemeente) musea en andere instanties;

     c.  het uitwisselen en verstrekken van informatie en overig materiaal aan het Centraal Bureau voor Genealogie te ’s-Gravenhage, het Nationaal Archief, het archief van de gemeente Leiden en andere instanties op het gebied van en ten behoeve van genealogisch en heraldisch onderzoek, alsmede het van tijd tot tijd doen van publicaties. De volledige tekst van de statuten is op te vragen bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland te Leiden.

 

Bestuur                                                                                            

 

De stichting wordt statutair bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste drie leden met een maximum van negen leden.  Op dit moment telt het bestuur vier leden. 

Het bestuur vergadert minimaal eenmaal per jaar.

Als bestuur willen we graag met u in contact komen als u

·         meer wilt weten over de familiestichting;

·         familieberichten en andere interessante feiten doorgeven;

·         zich wil opgeven als donateur;

·         vragen of opmerkingen heeft over deze website.

U kunt dan contact opnemen met de webbeheerder.

 

Voorzitter:                       A.C.F. (Arnold) van Rhijn.          

Secretaris:                       G.J. (Gert Jan) van Rhijn

Penningmeester:              W.T.B (Wopke) van Rhijn

Bestuurslid                      T. (Theo) van Rhijn

 

 

Juni 2022 van links naar rechts: Wopke, Arnold, Theo en Gert Jan

 

Jaarlijkse donatie

 

Degenen die geïnteresseerd zijn in en geïnformeerd willen worden over de activiteiten van de familiestichting kunnen donateur worden van de stichting. Donateurs krijgen in elk geval de nieuwsbrief toegestuurd. Jaarlijks wordt een geringe bijdrage gevraagd van minimaal EUR 10,=. Donaties kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL 85 ABNA 0518 0768 06 ten name van “Stichting Het Geslacht Van Rhijn” te Apeldoorn.

 

Het bestuur

 

Privacyverklaring van Stichting Het Geslacht van Rhijn                                                                                            

 

Versie: 1 mei 2018

 

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze wet is geldig binnen de gehele EU en is ook wel bekend als GDPR (General Data Protection Regulation). De wet beschermt de verwerking van persoonsgegevens van levende personen beter dan voorheen. De in deze website gebruikte bestanden voldoen aan de eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Het gaat hier om alle informatie over een 'natuurlijke' persoon zoals naam, adres, telefoonnummer en andere gegevens waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden. Voor meer informatie klik hier.

 

Verantwoordelijkheid

Het bestuur van de Stichting Het Geslacht van Rhijn is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens, de bestuursleden zijn bereikbaar via de secretaris. De stichting gaat al vele jaren zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Wij publiceren geen gegevens van nog levende personen zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Bovendien verstrekken wij uw gegevens nooit aan derden.

 

Redenen verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om drie redenen:

1.      Registratie van donateurs en contributie.

2.      Periodieke informatie via email of familieblad.

3.      Opname in het genealogisch bestand.

 

Uw rechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw gegevens in onze bestanden:

·         Opvragen en inzage van uw persoonsgegevens.

·         Wijzigen van uw persoonsgegevens.

·         Verwijderen van uw persoonsgegevens.

·         Bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door de stichting.

 

Wijzigen van uw persoonsgegevens

Alle wijzigingen zoals beëindiging van uw lidmaatschap of aanpassen van uw gegevens kunt u eenvoudig bij ons aanvragen via de beheerder van deze website. Ook kunt u ons via dit emailadres bereiken voor al uw vragen of opmerkingen.

 

Hyperlinks

Op deze website staan verscheidene links naar andere websites. Als u daar gebruik van maakt zijn de privacy policy van deze websites van kracht, niet die van ons.

 

Wijzigingen op ons privacy-beleid

Wij behouden ons het recht voor ons privacy-beleid te wijzigen wanneer dit nodig blijkt, bijvoorbeeld bij wijzigingen in de wet.

 

G.J. van Rhijn, secretaris